W Dz.Urz. Monitor Polski z 28 lutego 2024 r. pod poz. 177 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Obwieszczenie wydano na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dalej: ustawa o KDR). Od 1 marca 2024 r. wysokość kwoty, o której mowa w:

  • art. 13 ust. 2 ustawy o KDR (duplikat karty) wynosi 15 zł,
  • art. 29 ust. 4 ustawy o KDR (koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem karty za jedną rodzinę wielodzietną w gminie), wynosi 24 zł,
  • art. 29 ust. 5 ustawy o KDR (przyznanie kolejnej karty), wynosi 7 zł,
  • art. 29 ust. 6 ustawy o KDR (w sprawie karty elektronicznej), wynosi 5 zł.