Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS w 2024 r. jest opublikowane przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r.

Z komunikatu Prezesa GUS z 16 lutego 2024 r. opublikowanego w Dz. Urz. Monitor Polski z 20 lutego 2024 r. pod poz. 137 wynika, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego, wynosi:

  • na jednego zatrudnionego — 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
  • w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze — w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych — 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • na jednego pracownika młodocianego — w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Odpis na ZFŚS w 2024 r. wynosi więc za pracownika:

  • zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach — 2417,14 zł (37,5% przeciętnego wynagrodzenia),
  • w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych — 3222,86 zł (50% przeciętnego wynagrodzenia).

Natomiast za pracownika młodocianego w:

  • I roku nauki — 322,29 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia),
  • II roku nauki — 386,74 zł (6% przeciętnego wynagrodzenia),
  • III roku nauki — 451,20 zł (7% przeciętnego wynagrodzenia).