W Dz.Urz. M.P. z 27 marca 2024 r. pod poz. 230 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

Podstawą prawną wydania tego obwieszczenia jest art. 86 ust. 3 w związku z art. 153 Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: ustawa). Dotyczy ona wysokości świadczeń należnych rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka i innych podobnych świadczeń.

W szczególności z obwieszczenia wynika, że od 1 czerwca 2024 r. wysokość kwoty, o której mowa w:

 1. art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy (rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej) — wynosi nie mniej niż 1002 zł (było 899 zł),
 2. art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy (rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka) — wynosi nie mniej niż 1517 zł (było 1361 zł),
 3. art. 81 ust. 1 ustawy (przysługujący rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatek nie niższy niż określona kwota miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka) — wynosi nie mniej niż 306 zł (było 274 zł),
 4. art. 81 ust. 2 ustawy (przysługujący rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż przewidziana kwota miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka) — wynosi nie mniej niż 306 zł (było 274 zł),
 5. art. 146 ust. 2 ustawy (chodzi o pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę, nie mniej niż określona wysokość miesięcznie) — wynosi nie mniej niż 759 zł (było 681 zł),
 6. art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy (wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat) — wynosi nie mniej niż 4998 zł (było 4486 zł),
 7. art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat) — wynosi nie mniej niż 9991 zł (było 8968 zł),
 8. art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy (w przypadku osoby wymienionej w pkt. 7, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat) — wynosi nie mniej niż 4998 zł (było 4486 zł),
 9. art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy (w przypadku osoby wymienionej w pkt. 7, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku) — wynosi nie mniej niż 2500 zł (było 2244 zł),
 10. art. 150 ust. 1 ustawy (pomoc na zagospodarowanie) — wynosi nie mniej niż 2272 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 4542 zł (było odpowiednio: 2039 zł i 4077 zł).

Obwieszczenie określa również wysokość kwoty określonej w umowach, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 9 i 12a, art. 62 ust. 2 pkt 7, 11 i 14 oraz w art. 75 ust. 2 pkt 6 ustawy, która podlega waloryzacji o nie mniej niż 11,4%, czyli wysokość wynagrodzeń przysługujących:

 • rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty oraz wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji, w tym bieżącej konserwacji, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pełniona funkcja rodziny zastępczej — w umowie o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 • prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz sposób wypłaty, wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka oraz wysokość i warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka — w umowie z prowadzącym rodzinny dom dziecka,
 • rodzinie pomocowej oraz sposób ich wypłaty — w umowie z rodziną pomocową.