KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

Audyt z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji co rok w instytucji kultury

  • Audytor sprawdzi, czy w instytucji kultury system zarządzania bezpieczeństwem informacji działa prawidłowo i zgodnie z przepisami
  • Audytorem może być posiadający odpowiednie kompetencje pracownik instytucji kultury albo przedstawiciel firmy zewnętrznej
  • Z wyników kontroli przedstawi dyrektorowi raport z wytycznymi dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości i wyznaczonym terminem do ich usunięcia