wartość

Ujęcie amortyzacji środków trwałych w polityce rachunkowości instytucji kultury

Biblioteka otrzyma dotację celową od organizatora w wysokości 10 000 zł na zakup serwera oraz 10 000 zł na zakup 2 zestawów komputerowych.
W polityce rachunkowości jednostki przyjęto zasadę, że:

  1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 100 zł do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
  2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500 zł do 10 000 zł amortyzuje się jednorazowo w następnym miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania,
  3. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.

Według zasad przyjętych w polityce rachunkowości, zakup serwera i zestawów komputerowych powinien być zamortyzowany jednorazowo w następnym miesiącu po przyjęciu do używania.
Czy te rozwiązania przyjęte przez jednostkę są prawidłowe?