Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Zwolnienie z ZUS a dyscyplina finansów publicznych

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową i celową od organizatora, jak również osiąga własne dochody, które w znacznym stopniu utraciła z powodu pandemii COVID-19. Własny dochód stanowi przeciętnie 5% środków instytucji kultury.
Czy samorządowa instytucja kultury, która za marzec, kwiecień i maj 2020 r. otrzymała zwolnienie z 50% składek ZUS, nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, składając wnioski o zwolnienia?

Płatności bezgotówkowe i gotówkowe za bilety do kina w księgach rachunkowych

Od jakiegoś czasu instytucja posiada terminal płatniczy do sprzedaży biletów do kina. Kwota faktury jest przeważnie stała, zawiera opłatę za dzierżawę terminala i prowizję. Wyciąg bankowy zawiera np. kwotę brutto 81,82 zł, kwotę prowizji netto 68,99 zł oraz VAT 9,66 zł, natomiast kwota operacji to 3,17 zł.
Jak powinno prawidłowo wyglądać księgowanie operacji opłaconych kartą — raportu fiskalnego, wyciągu bankowego oraz faktury? Jak prawidłowo zaksięgować te dokumenty?

Raport kasowy na przełomie miesiąca

Pytanie dotyczy raportów kasowych. Instytucja nie rozlicza VAT i nie ewidencjonuje sprzedaży na kasie fiskalnej. Raport kasowy z punktów kasowych kasjerzy sporządzają i przekazują w ostatnim dniu roboczym do kasjera głównego, np. w maju tego roku na dzień 28 maja (piątek), tj. za okres od 1 do 28 maja 2021 r., natomiast wpływy od 29 (sobota) do 31 (poniedziałek) maja zostają przeniesione do kolejnego raportu za czerwiec br. i przekazane w dniu roboczym do kasjera głównego i kasjera punku kasowego, tj. 1 czerwca 2021 r. Istnieje więc raport punktu kasowego od 1 do 28 maja, natomiast kolejny raport dotyczy okresu od 29 maja do 30 czerwca i zawarta w nim jest informacja, że 1 czerwca są przekazane wpływy za okres od 29 do 31 maja.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Problem bierze się z tego, że kasjer główny pracuje od poniedziałku do piątku, a bibliotekarze od wtorku do soboty.

Nieobecność głównej księgowej

W instytucji kultury upoważnienie do podpisywania dokumentów finansowych oraz poleceń przelewów posiada główny księgowy oraz dyrektor. Problem pojawia się w sytuacji, gdy upoważniona główna księgowa przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Niektóre przelewy należy wysłać w konkretnych terminach (np. płace, płatności z krótkim terminem, ZUS, podatki) w trakcie nieobecności księgowej.
Czy księgowa może uzupełnić dokumenty i przelewy z datą wcześniejszą, tzn. na czas przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy może ona uzupełnić podpisy z datą wcześniejszą? Czy może niezbędna jest dodatkowa informacja, że podpis został uzupełniony już w dniu powrotu ze zwolnienia lekarskiego?

Druk i sprzedaż gazety wydawanej przez muzeum

Muzeum wydaje raz na kwartał gazetę w nakładzie 200 egzemplarzy. Do faktury za druk gazety dołączony jest protokół od dyrekcji, a w nim — jak jest ona rozdysponowana (np. 20 egzemplarzy do sprzedaży, 180 do rozdawnictwa różnym instytucjom i autorom artykułów).
Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za druk gazety?
Czy muzeum może sprzedawać gazetę po cenie wyższej niż cena wydruku?
Czy można stosować tutaj uproszczenia?

Korekta wartości niematerialnych i prawnych

Podczas inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych poprzez weryfikację sald okazało się, że na kontach zespołu 0 w ubiegłych latach były księgowane aktualizacje już posiadanych programów i licencje na kolejne okresy.
Czy po ujawnieniu błędu polegającego na nieksięgowaniu aktualizacji bezpośrednio w ciężar kosztów należy dokonać w bieżącym roku korekt na kontach zespołu 0?
Czy licencje na kolejne lata do posiadanego już programu traktować jako odrębną wartość niematerialną i prawną, a pierwotną wersję programu zlikwidować?

Dotacja podmiotowa i kaucja za najem w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z

W instytucji kultury na koniec roku 2020 wystąpiły rozrachunki z tytułu dotacji podmiotowej. Środki te instytucja kultury zwróciła w styczniu 2021 r. Czy należało wykazać kwotę zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2020 r. oraz kwotę dotacji pozostającą na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 r.?
W jakiej pozycji w sprawozdaniu RB-N należy umieścić kaucje za wynajem pomieszczeń biurowych wpłacone przez instytucję na rzecz podmiotu, który wynajmuje jej biura? Czy powinna to być pozycja: Bank czy Przedsiębiorstwo niefinansowe?

Przekształcenia instytucji kultury w księgach rachunkowych

  • Jeśli organizator przekazuje powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury cały majątek łączonych instytucji, to jest to jej mienie wydzielone
  • Wszystkie środki trwałe będące własnością łączonej instytucji kultury, które otrzymała przy rozpoczęciu działalności, zalicza się do mienia wydzielonego
  • Przejęte w wyniku przekształcenia środki trwałe należy wycenić według wartości rynkowej

Zwrot ZUS sfinansowanego środkami z projektu

Instytucja otrzymała zwrot składek ZUS za styczeń 2021 r. Zwrot nastąpił 25 marca 2021 r. Jednocześnie prowadzony jest projekt z dofinansowaniem unijnym.
Czy zwrot składek należy zwrócić do instytucji rozliczającej? Jeśli tak, to w jakim miesiącu?

Termin płatności a dyscyplina finansów publicznych

Muzeum otrzymało ofertę sprzedaży internetowej biletów wstępu przez firmę, która miałaby — za prowizją — sprzedawać je jako własne i na własny rachunek. Muzeum otrzyma zapłatę na podstawie wystawionej na firmę faktury. Termin płatności wynikający z umowy to 14 lub 30 dni.
Czy taka sytuacja jest prawidłowa i czy opóźniony wpływ środków za bilety wstępu nie narusza dyscypliny finansów publicznych?

Zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy

Instytucja otrzymała zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy (FP) za pracownika.
Czy zwrot ten należy zaksięgować w przychody czy pomniejszyć koszty?
Czy kwotę widniejącą jako nadpłata w ZUS zwrócić do organizatora, czy można ją przeznaczyć na działalność?

Środki trwałe z projektu

Instytucja kultury wzięła udział w projekcie, w ramach którego otrzymała komplet komputerów mających służyć do przeprowadzania zajęć. Komputery przekazano instytucji protokołem zdawczo-odbiorczym. W umowie dotyczącej użytkowania sprzętu jest zastrzeżenie, że instytucja ponosi koszty eksploatacji, napraw, a w razie zniszczenia – płaci karę. Po okresie trwania projektu komputery przechodzą na własność instytucji.
Czy instytucja powinna przyjąć komputery na stan środków trwałych w momencie przekazania, czy po zakończeniu projektu?
Jak ująć tę operację w księgach?