Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej

Na podstawie uchwały zarządu powiatu i protokołu przekazania muzeum otrzymało nakłady poniesione na przebudowę budynku muzealnego w kwocie 0,5 mln zł. Kwotę tę zaksięgowano na zwiększenie wartości środka trwałego oraz na rozliczenie międzyokresowe przychodów.
Jak ująć tę wartość w deklaracji CIT-8? Czy jednorazowo całą wartość w danym roku sprawozdawczym, czy sukcesywnie zgodnie z naliczaną amortyzacją w danym okresie sprawozdawczym?

Ujęcie dotacji w bilansie


Instytucja w styczniu 2021 r. zwróciła niewykorzystaną część dotacji podmiotowej i ją właśnie obejmował stan konta na koniec roku.
Czy dotację podmiotową organizatora należy w sprawozdaniu finansowym ująć w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
Czy zwrot organizatorowi niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe — w której pozycji bilansu?

Ewidencja książek otrzymanych za zniszczone egzemplarze

Jak zaksięgować otrzymane od czytelników książki w zamian za zagubione lub zniszczone egzemplarze?

Środki z funduszu rezerwowego tylko na pokrycie straty

W instytucji kultury na koncie funduszu rezerwowego od lat gromadzone są środki finansowe z wynajmu świetlic, wpłat darowizn oraz sponsorskich, których kwota obecnie jest już znaczna. Skorzystanie z tych funduszy pozwoliłoby na doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy lub nagłaśniający czy np. zakup oprogramowania komputerowego dla księgowości i kadr.
Jakie są możliwości skorzystania z tych zasobów finansowych?
W przypadku, kiedy straty zostaną pokryte z tego funduszu, czy jest możliwość dalszego wykorzystania tych środków przynajmniej w części?
Czy jeśli w instytucji straty nie wystąpią, to trzeba nadal gromadzić zysk na tym koncie i nie ma możliwości skorzystania z tych środków?

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bibliotece

Biblioteka podpisała w grudniu ubiegłego roku umowę na udostępnianie czytelnikom publikacji elektronicznych na określoną kwotę. Umowa obowiązuje od 10 grudnia 2020 r. przez okres 12 miesięcy. Okres umowy ulega skróceniu w przypadku wyczerpania limitu stron.
Jak prawidłowo ująć taką sytuację w księgach biblioteki?
Jaką część kwoty przypisać na rozliczenia międzyokresowe kosztów?

Moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji

Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Czy w związku z tym zobowiązanie wobec organizatora należy ująć w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Brak faktury korygującej za reklamowany towar

W grudniu 2020 r. instytucja kupiła u operatora sieci komórkowej sprzęt. Otrzymała za niego fakturę, którą opłaciła gotówką i zaksięgowała. Jednak sprzęt został zareklamowany i jeszcze w grudniu zwrócony do sprzedawcy, a reklamację uznano. Zwrot pieniędzy za towar instytucja otrzymała już w styczniu br. Niestety, dostawca nie chce wystawić korekty faktury, ponieważ twierdzi, że nie może tego zrobić, skoro została opłacona gotówką.
Jakich księgowań (i na podstawie jakiego dokumentu) należy dokonać w grudniu po odesłaniu sprzętu do dostawcy?
Czy pojawi się obowiązek wykazania należności (z tytułu zwrotu towaru) w sprawozdaniu Rb-N?

Nie można zakupić karmy dla schroniska z dotacji podmiotowej

Dom kultury organizuje zbiórkę na rzecz jednego ze schronisk dla zwierząt. Osoby zainteresowane mogą przynosić potrzebne rzeczy do instytucji, a następnie pracownicy instytucji dostarczają je do schroniska. Zbiórka jako wydarzenie jest wpisana do kalendarza imprez.
Z uwagi na to, że najbardziej potrzebna jest karma, a tę przynosi niewiele osób, czy instytucja może zakupić karmę z dotacji podmiotowej w ramach takiej zbiórki?

Należności za zobowiązania w sprawozdaniach budżetowych

Pytania dotyczą sprawozdań Rb-N i Rb-Z. Sprawozdania te za np. II kwartał sporządza się do 14 lipca według stanu na 30 czerwca (załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, dalej: rozporządzenie).
Co zrobić z dokumentami, które dotyczą czerwca, a wpływają do instytucji kultury w lipcu? Czy kwoty z tych faktur mają być ujmowane w sprawozdaniach? Instytucja zamyka czerwiec dopiero 20 lipca.
Jak w sprawozdaniu Rb-N ujmować VAT?

Ewidencja księgowa wykonania makiety na wystawę stałą

Muzeum otrzymało dotację celową 15 000 zł na wykonanie makiety, która będzie częścią ekspozycji archeologicznej na wystawie stałej. Na ogólny koszt makiety, tj. 15 000 zł, składa się wykonanie projektu i makiety rzeczywistej oraz koszty transportu i montaż.
Jak zaksięgować usługę wykonania makiety?

Wynagrodzenie płatnika składek — ujęcie w księgach rachunkowych

Czy samorządowej instytucji kultury przysługuje prawo do wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty, określone w art. 28 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (dalej: ordynacja podatkowa) oraz jak je księgować?

Przejście na emeryturę a skontrum w bibliotece

Z końcem 2021 r. na emeryturę przechodzą dwie i jedyne pracownice biblioteki.
Czy w związku z tym powinny przeprowadzić inwenturę/skontrum stanu zbiorów, czy bez tego dyrektor w ogóle może wyrazić zgodę na przejście na emeryturę?