Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Kurs języka obcego dla dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zapisać się na roczny kurs z języka angielskiego. Koszty kursu w całości ma pokryć instytucja ze środków własnych.
Czy wobec dyrektora stosuje się takie same przepisy jak wobec pozostałych pracowników, a więc kurs odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy?
Kto w przypadku dyrektora jest pracodawcą i kto powinien podjąć taką decyzję?
Jeśli dyrektor sam zdecyduje się na odbycie kursu, to w jaki sposób powinien opisać fakturę i zlecić wypłatę środków?

Korekta ZFŚS za emeryta, który wrócił do pracy w instytucji

Instytucja kultury zwiększa odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na każdego emeryta, nad którym sprawuje opiekę socjalną. Od 30 stycznia 2023 r. pracownik przeszedł na emeryturę, a 19 września 2023 r. ponownie podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy. Odpis zwiększający na emeryta naliczono od 30 stycznia 2023 r. do końca 2023 r. i w wyliczonej w ten sposób kwocie przelano na rachunek bankowy ZFŚS.
Czy w wyniku ponownego zatrudnienia emeryta należy dokonać korekty na koniec roku w związku z naliczeniem zwiększonego odpisu (tj. czy powinien być liczony tylko okres od 30 stycznia do 18 września 2023 r., gdy emeryt nie pracował u tego pracodawcy)?
Jeśli powinna nastąpić korekta w odpisie na emeryta, to czy istnieje możliwość dokonania zwrotu przelanych w 2023 r. środków na rachunek bankowy w bieżącym roku?

Zwrot do ZUS niesłusznie zwróconych instytucji składek

W 2021 r. instytucja korzystała z tarczy antycovidowej i otrzymała zwrot składek ZUS za okres od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Po kontroli w 2024 r. ZUS nakazał zwrot tych niesłusznie zwróconych składek.
Jak zaksięgować taką operację?

Remont z dotacji podmiotowej albo środków własnych

Czy biblioteka samorządowa może ze środków własnych lub z dotacji podstawowej od organizatora sfinansować zakup farby i malowanie pomieszczeń?

Nieodpłatne otrzymanie składników majątku o niskiej wartości

Organizator protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał nieodpłatnie instytucji kultury używane głośniki. Wartość mienia według protokołu to 3000 zł. U organizatora sprzęt ten nie stanowił środków trwałych i był zaliczony w koszty bezpośrednio w dniu zakupu — nie podlegał amortyzacji.
Jak zaksięgować otrzymane głośniki w instytucji kultury, jeśli nie będą one stanowić środków trwałych w instytucji kultury?

Sprawozdanie Rb-N

W 2023 r. instytucja kultury zapłaciła zaliczkę na koncert organizowany w lipcu 2024 r. Na koniec roku zostało saldo na koncie 300 „Rozliczenie zakupu”, które zostało wykazane w bilansie w pozycji B.I.5. „Zaliczki na dostawy i usługi”. W 2023 r. instytucja zapłaciła też za reklamę prasową, która ma się ukazać w 2024 r., i zakup ten zaksięgowała na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów — czynne”.
Czy zaliczka i przedpłata traktowane są jako należności, które trzeba ująć w sprawozdaniu Rb-N?

Zmniejszona dotacja podmiotowa a zysk z lat ubiegłych

Czy organizator może udzielić mniejszej dotacji na funkcjonowanie domu kultury, ze względu na to, że instytucja dysponuje znacznym zyskiem z lat ubiegłych?

Korekta błędnie ujętej pożyczki od organizatora oraz jej zwrot

W ubiegłym roku organizator udzielił instytucji pożyczki na realizację projektu unijnego. Poprzednia księgowa zaksięgowała ten wpływ na 130 „Rachunek bankowy” / 750 „Przychody finansowe”. W bilansie ujęła tę pożyczkę w inwestycjach krótkoterminowych i w rachunku zysków i strat w przychodach finansowych. Jednak księgowanie było nieprawidłowe. Obecnie instytucja otrzymała dofinansowanie i musi zwrócić pożyczkę organizatorowi. Organizator już zatwierdził sprawozdanie finansowe instytucji kultury.
Jak poprawić błędne księgowania i zaksięgować zwrot pożyczki?

Kto podpisuje dokumenty OT i LT?

W instytucji kultury działa komisja ds. wyceny oraz komisja ds. likwidacji składników majątku ruchomego.
Jak postępować w przypadku nieprzydatnych wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nie następuje ich fizyczna likwidacja, a jedynie wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych?
Kto powinien podpisywać dokumenty:

  • OT — Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (obecnie podpisują członkowie zespołu przyjmującego oraz osoba odpowiedzialna za ten środek),
  • LT — Likwidacja środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych (obecnie podpisują członkowie zespołu likwidującego oraz osoba zatwierdzająca likwidację)?

Darowizna zabytków kultury technicznej

Instytucja kultury otrzymała na podstawie umowy darowizny od kopalni węgla kamiennego wycofane z eksploatacji składniki rzeczowe stanowiące złom, będące w ewidencji majątkowej kopalni. Ich wartość netto według wyceny kopalni waha się od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Te składniki rzeczowe zostały przekazane wyłącznie w celu przeznaczenia ich jako zabytek kultury technicznej. Będą pełniły rolę elementów małej architektury zewnętrznej. Zgodnie z polityką rachunkowości instytucja kultury przyjmuje składniki majątku o wartości:

  • ponad 10 000 zł na stan środków trwałych,
  • od 3500 zł do 9999,99 zł na stan pozostałych środków trwałych,
  • od 500 zł do 3499,99 zł na stan środków niskocennych.

Jak należy zaewidencjonować otrzymaną darowiznę składników rzeczowych? Czy jako środki trwałe, pozostałe środki trwałe i niskocenne środki trwałe, czy też może jako eksponaty i przyjąć do ewidencji jako dobra kultury? Czy instytucja kultury może dokonać własnej wyceny otrzymanych składników rzeczowych?

Czy instytucja kultury może udzielić dotacji celowej innym instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym?

Aby zrealizować jedno z zadań statutowych — utworzenie Szlaku Pracy Organicznej w Wielkopolsce i zarządzanie nim — samorządowa instytucja kultury chce uruchomić program dotacyjny na realizowane na szlaku zadania, które służą zachowaniu dziedzictwa pracy organicznej (w ten sposób działają państwowe instytucje kultury, np. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca). O dotację z tego programu mogłyby się ubiegać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje kultury. Instytucja podjęła więc rozmowy z organizatorem o przekazanie dotacji celowej, z której sama udzielałaby dotacji podmiotom przystępującym do konkursu. Organizator odrzucił możliwość udzielenia instytucji dotacji celowej po to, by ta przekazywała ją innym podmiotom.
Czy istnieją przeszkody prawne w przekazywaniu przez instytucję środków w formie dotacji, które instytucja otrzymała od organizatora jako dotację celową, innym podmiotom?
Czy w realizacji takiego przedsięwzięcia mogłaby pomóc zmiana statutu?

Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić

Organizator przekazał nieodpłatnie instytucji kultury środki trwałe częściowo umorzone jednym dokumentem PT (Protokołem przekazania — przejęcia środka trwałego) ze wskazaniem całej wartości i wartością umorzenia od całości za 2 miesiące (rocznie 20%). Na wartość wykazaną w PT składają się środki trwałe, wyposażenie i farba do malowania.
Czy do ksiąg rachunkowych instytucji kultury należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia?
Czy można przyjąć całą wartość z PT do środków trwałych z symbolem KŚT 805 „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych” i poleceniem księgowania przeksięgować część na środki trwałe, np. KŚT 487 „Zespoły komputerowe”, a część na pozostałe środki trwałe, które można w całości zamortyzować?
Jak zaksięgować przekazaną farbę do malowania?