Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Oddawanie na makulaturę starych egzemplarzy czasopism

Instytucja kultury prowadzi m.in. odpłatną działalność statutową polegającą na sprzedaży czasopism. Niesprzedane, zalegające w magazynie egzemplarze z lat 2015–018 planuje zniszczyć (oddać na makulaturę), gdyż są nieaktualne i nie jest możliwe ich sprzedanie.
Jak zaksięgować taką operację? Czy w tym przypadku wartość tych czasopism będzie stanowić koszty uzyskania przychodów?

Środki z programu Konwersja cyfrowa domów kultury

Miejski ośrodek kultury otrzymał środki finansowe z programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Zakupił z nich środek trwały, który sukcesywnie w kolejnych latach będzie amortyzować.
Czy otrzymane środki finansowe w kwocie przeznaczonej na zakup środka trwałego należy przypisywać w przychodach równolegle z księgowaniem amortyzacji?

Inwentaryzacja raz na cztery lata

Ostatni spis inwentaryzacyjny w instytucji kultury przeprowadzono między 7 a 27 grudnia 2019 r. Inwentaryzację rozliczono 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym należy przeprowadzić minimum raz na cztery lata.
Jak należy liczyć ten okres czterech lat — czy od początku spisu, od jego zakończenia, od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może po prostu chodzi tu o całe lata kalendarzowe?

Korekta VAT — błąd w roku poprzednim

10 stycznia 2023 r. instytucja kultury przekazała do urzędu miasta sprawozdanie finansowe, w którym wykazała m.in. należności z tytułu VAT. 15 stycznia 2023 r. otrzymała fakturę sprzedaży (z datą wystawienia 15 stycznia 2023 r. i datą sprzedaży 30 listopada 2022 r.). Sporządzono korektę deklaracji za listopad 2022 r. i okazało się, że na dzień 31 grudnia 2022 r. należność z tytułu VAT będzie mniejsza od wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
W jaki sposób dokonać ewidencji księgowej korekty związanej z tą fakturą?

Brak środków z dotacji podmiotowej

Instytucja kultury uchwałą rady otrzymała dotację na 2023 r. Plan finansowy instytucji sporządzono i zatwierdzono na koniec stycznia 2023 r. Zabezpieczono tylko koszty energetyczne oraz wynagrodzenia z dotacji podmiotowej. Tymczasem instytucja kultury ma obowiązek podpisania umowy na dostęp do e-booków w ramach konsorcjum bibliotek w swoim województwie.
Co powinna zrobić instytucja kultury, jeśli w dotacji podmiotowej brakuje środków na te koszty?

Błędnie księgowana amortyzacja na koncie funduszu instytucji kultury

Saldo w instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie Ma na koncie 800 „Fundusz środków trwałych” wynosiło 12 499,81 zł, a po zaksięgowaniu amortyzacji za 2021 r. w wysokości 33 580,33 zł saldo na koniec 2022 r. wyniosło po stronie Wn 21 080,52 zł. Po zaksięgowaniu amortyzacji za 2022 r. saldo po stronie Wn jeszcze się zwiększy.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Saldo konta „Rozliczenie zakupu” i inne operacje gospodarcze w sprawozdaniu Rb-N

Czy saldo konta 300 „Rozliczenie zakupu” strona Wn powinno być wykazane w sprawozdaniu Rb-N, a jeżeli tak, to w której pozycji?

Pomoc lokalnemu zespołowi muzycznemu w wydaniu płyty

Dyrektor centrum kultury odpowiedział na wniosek lokalnego zespołu muzycznego (reprezentowanego przez jedną osobę) i zgodził się na objęcie mecenatem wydania płyty tego zespołu. Zatem centrum kultury opłaciło wystawioną na nie fakturę za tłoczenie płyty i zakup opakowania — kwota 2450 zł. Jest to tylko część kosztów wydania płyty. Większą jej część zespół opłacił sam. W zamian za pokrycie części kosztów zespół przekazał centrum kultury 50 płyt, na których umieszczono logo instytucji kultury i informację o objęciu mecenatem wydania płyty. Koszt płyt zaksięgowano na koncie 421 „Zużycie materiałów”. Płyty nie będą sprzedawane, zostaną przeznaczone jako nagrody w różnych konkursach organizowanych przez centrum kultury.
Czy centrum kultury mogło udzielić takiego wsparcia i w tej postaci?
Czy opłata takiej faktury to przysporzenie komuś przychodów? Jeżeli tak, to komu?
Jak zaksięgować przekazanie 50 sztuk płyt?

Czy trzeba amortyzować zbiory biblioteczne?

Zakupione książki biblioteka zaksięgowała następująco:

  • Wn 014 „Zbiory biblioteczne” / Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” / Ma 072 „Umorzenie zbiorów bibliotecznych”.

Czy to księgowanie jest prawidłowe?

Rozliczenia międzyokresowe przychodów a przychody wykazywane w zeznaniu podatkowym

Instytucja kultury otrzymała w 2021 r. grant. Całość zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i w CIT-8 za ten rok nie wykazano tego przychodu. Całość została wydatkowana w 2022 r. Instytucja kultury otrzymała w 2022 r. jeszcze dwie dotacje celowe na środki trwałe i wyposażenie. Równolegle do księgowań dotyczących zakupu wyposażenia (na kontach zespołu 4) ich wartości przeksięgowano z konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Tak samo zaksięgowano wartość amortyzacji zakupionych z dotacji środków trwałych.
Dotychczas w CIT-8 instytucja kultury wykazywała przychody i koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat, więc zysk lub strata w CIT-8/O również była zgodna z RZiS.
Czy instytucja kultury postąpiła prawidłowo?

Ujemny plan finansowy

Wykonanie planu kosztów jest większe od wykonania planu przychodów. Jednak instytucja kultury ma środki pieniężne, które były gromadzone na rachunku bankowym z przychodów własnych przez kilka lat.
W jaki sposób wyjaśnić to organizatorowi?

Przychody i koszty na przełomie miesiąca

Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?