Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Przekazanie budynku instytucji

Instytucja kultury po kilkunastu latach funkcjonowania przeprowadza się do nowo wybudowanego budynku.
Czy jeżeli otrzyma nowy budynek protokołem, to będzie to jej mienie wydzielone, czy też należy go księgować jako środek trwały i międzyokresowe rozliczenie przychodów?

Przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi

Instytucja przekazuje gminie częściowo zamortyzowany środek trwały, który był wcześniej zakupiony częściowo z dotacji celowej otrzymanej z gminy i częściowo ze środków projektu Unii Europejskiej i zaksięgowany na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować takie przekazanie na podstawie protokołu przekazania (PT)?

Panele słoneczne i kino mobilne a klasyfikacja środków trwałych

Instytucja kultury (niebędąca podatnikiem VAT) dokonała instalacji paneli słonecznych o mocy 10 kW. Budynek instytucji należy do organizatora (na podstawie umowy użyczenia). Czy w związku z tym jest to inwestycja w obcym środku trwałym i amortyzacja paneli to stawka 10%?
Jak prawidłowo zakwalifikować mobilne kino plenerowe o wartości 70 000 zł? Który dział, klasa, podklasa, symbol KŚT? Jaką stawkę amortyzacji przyjąć?

Zaliczka z lat poprzednich

W styczniu 2020 r. instytucja zawarła umowę z firmą na zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy i na podstawie faktury zaliczkowej opłaciła na nią zaliczkę. Z powodu pandemii wydarzenie odwołano. Zaliczkę zaksięgowano na koncie 300 „Rozliczenie zakupu”. Instytucja chce skorzystać z usług tej firmy podczas imprezy w tym roku, jednak w ramach zapłaconej zaliczki.
Na jakiej podstawie ująć zaliczkę w koszty, jeśli nie będzie faktury?

Plac zabaw nie może być jednym obiektem inwentarzowym

Centrum kultury posiada w ewidencji środków trwałych plac zabaw (huśtawki, ławki, piaskownice, karuzele itp.). Przekazany instytucji przez wójta gminy obiekt jest już całkowicie zamortyzowany. W ewidencji elementów składowych placu zabaw nie widniała dotychczas nawierzchnia bezpieczna (miękkie maty). Obecnie instytucja zakupiła bezpieczne gumowe maty przerostowe, które mają zastąpić zużytą nawierzchnię. Ich koszt to 4000 zł.
Czy zakup mat powinien zwiększyć wartość placu zabaw, czy też należy zakwalifikować go do pozostałych środków trwałych (zgodnie z polityką rachunkowości należy on do grupy zakupów o wartości poniżej 10 000 zł)?

Zakup obligacji przez instytucję kultury

Samorządowa instytucja kultury ma na rachunku bankowym wolne środki finansowe (wypracowane przez kilka lat dochody własne).
Czy te środki finansowe może lokować w obligacjach? Jeśli tak, to czy istnieją ograniczenia co do okresu odsetkowego, np. czy musi mieścić się w roku obrotowym instytucji kultury? Jak wykazać nabyte środki w bilansie i sprawozdaniu Rb-N?

Czy organizator może zmniejszyć dotację podmiotową w trakcie roku budżetowego?

Gminna biblioteka publiczna złożyła w styczniu br. plan finansowy, wykazując przychody w wysokości przyznanej dotacji podmiotowej. Organizator zmniejszył bez jej zgody wysokość przyznanej dotacji podmiotowej w trakcie roku budżetowego.
Czy postąpił prawidłowo?
Co instytucja powinna zrobić w przypadku, jeżeli nie może zrealizować zaciągniętych zobowiązań w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku budżetowego dotacji podmiotowej?

Obowiązek składania sprawozdań K-03 przez bibliotekę

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej powierzone w ramach porozumienia między starostwem powiatowym a burmistrzem gminy.
Czy dyrektor gminnej biblioteki publicznej może odmówić przesyłania do instytucji danych statystycznych z działalności, które będą wykorzystywane przez wojewódzką bibliotekę publiczną, Bibliotekę Narodową oraz MKiDN?
Czy dyrektor biblioteki łamie przepisy Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jeśli nie reaguje na prośby instruktora powiatowego o przekazanie danych zawartych w formularzu K-03?

Ewidencja darowizn książkowych na kontach zespołu 4 i 5

Biblioteka otrzymuje darowizny książkowe, które zostają wycenione i przyjęte protokołem. Księguje je następująco: Wn 014 „Zbiory biblioteczne” / Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne” oraz jednorazowa amortyzacja 402 „Amortyzacja zbiorów bibliotecznych” / Ma 072 „Umorzenie zbiorów bibliotecznych”.
Czy w związku z tym, że wszelkie koszty księgowane są na kontach zespołu 5 w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”, otrzymane darowizny też należy dodatkowo księgować na kontach zespołu 5?

Czy trzeba stosować formułę dotyczącą planu finansowego narzuconą przez organizatora?

Organizator nakazał instytucji kultury stosowanie następującej formuły w planie finansowym: przychody – koszty + dotacje na inwestycje – dotacje na inwestycje + stan należności na początek okresu (wartość dodatnia) – stan należności na koniec roku (wartość ujemna) + stan zobowiązań na początek okresu (wartość ujemna) + stan zobowiązań na koniec okresu (wartość dodatnia) + stan środków pieniężnych na początek roku + stan środków na koniec roku + amortyzacja inna niż z finansowana dotacji + wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Czy taka formuła jest prawidłowa?

Gotówka w kasie pomocniczej

Muzeum zakupiło dwie kasy fiskalne — kasy pomocnicze. Jedną z nich zamontowano w oddziale archeologicznym oddalonym od siedziby muzeum o 50 km. W związku z tym pracownik oddziału nie ma możliwości dokonywać codziennie wpłat z kasy fiskalnej do kasy głównej muzeum.
Czy takie wpłaty pracownik może dokonywać np. raz w miesiącu na podstawie zestawienia raportów dobowych?

Darowizna na działania statutowe

W 2021 r. instytucja kultury otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na wykonanie działań statutowych w 2022 r.
Jak prawidłowo ją zaksięgować?