Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Poniesienie kosztów ubezpieczenia — podatek dochodowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Z zawartej umowy ubezpieczenia wynika, że instytucja kultury ma obowiązek pokrycia franszyzy redukcyjnej (udziału własnego w zaistniałej szkodzie) do wysokości 10 000 zł. Ubezpieczyciel wycenił szkodę na 14 000 zł i pokrył szkodę w wysokości 4000 zł. Instytucja kultury pokryła swoją część należności, tj. 10 000 zł, ze środków własnych.
Czy w CIT-8 za 2023 r. należy wyłączyć z podstawy opodatkowania kwotę wypłaconej franszyzy, czy jest ona kosztem uzyskania przychodu?
Czy wpłacona franszyza stanowi wydatek, który powoduje obowiązek zapłaty podatku od wysokości wypłaconej franszyzy?
Jak w księgach rachunkowych ująć kwotę otrzymaną od ubezpieczyciela i kwotę wpłaconej franszyzy?

Zakup książek w rachunku zysków i strat

W gminnej bibliotece publicznej (samorządowej instytucji kultury) zmieniono zapis w polityce rachunkowości dotyczący sposobu ujęcia w księgach rachunkowych zakupu książek. Od tego momentu zakupy książek jako niskocennych środków trwałych księgowane są za pomocą konta 400 „Amortyzacja”, a ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
Czy w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) zakup książek należy wpisać w pozycję „Amortyzacja”? Czy błędem będzie ujęcie go w pozycji „Zużycie materiałów i energii”?

Sprawozdanie finansowe po połączeniu instytucji kultury

Na podstawie uchwały rady miasta 1 stycznia 2024 r. połączone zostaną dwie samorządowe instytucje kultury. Nowo powstała instytucja (z nowym numerem NIP i REGON) przejmie majątek, należności i zobowiązania łączonych jednostek w zakresie ich dotychczasowej działalności. Na dzień 31 grudnia br. łączone instytucje sporządzą sprawozdania finansowe.
Czy te sprawozdania należy sporządzić przy założeniu kontynuacji czy przy braku kontynuacji działalności?

Składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień opłacone w tym samym miesiącu

Czy od wynagrodzeń za grudzień wypłaconych jeszcze w tym samym miesiącu można także w tym samym miesiącu zapłacić składki ZUS, jeżeli wystarcza na nie dotacji podmiotowej?

Błędnie księgowana amortyzacja

Od 2022 r. w instytucji kultury funkcjonuje konto „Fundusz środków trwałych”. Na podstawie dokumentu PK (polecenie księgowania) dokonano zapisu dotyczącego amortyzacji:

  • 401-11 „Amortyzacja środków trwałych” / 070 „Umorzenie środków trwałych”,
  • 800-50 „Fundusz środków trwałych” / 760-11 „Pozostałe przychody operacyjne — środki trwałe amortyzowane stopniowo”.

W 2022 r. po zaksięgowaniu amortyzacji na koncie 800-50 „Fundusz środków trwałych” powstało saldo po stronie Wn, ale, biorąc pod uwagę ogólnie konto 800, saldo powstało po stronie Ma, więc nie wzbudziło większych wątpliwości. Wprowadzając amortyzację dokumentem PK za 2023 r., będzie miała miejsce taka sama sytuacja jak w 2022 r.
W jaki sposób dokonać korekty i prawidłowo zaksięgować amortyzację za 2023 r.?

Finansowanie VAT niepodlegającego odliczeniu ze środków z działalności gospodarczej

Instytucja kultury prowadzi sprzedaż licencji na wytworzony przez siebie program biblioteczny. Licencja obejmuje też usługi w zakresie wdrożenia programu i wsparcia serwisowego. Na potrzeby tych usług instytucja kultury zakupuje usługi informatyczne. Jeden z kontrahentów przedstawił fakturę wystawioną za świadczone usługi informatyczne w okresie, w którym był już wykreślony (z dniem 13 kwietnia 2023 r.) z rejestru podatników VAT, o czym nie poinformował instytucji kultury.
Urząd skarbowy zakwestionował możliwość odliczenia VAT. Instytucja kultury musi dokonać korekty i ująć kwotę VAT w kosztach jako VAT niepodlegający odliczeniu.
Czy w takiej sytuacji kwota VAT będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
Czy kwotę nieodliczonego VAT należy rozliczyć środkami dotacji podmiotowej, czy środkami własnymi?

Nagrody roczne w kosztach roku, którego dotyczą

Czy nagrody roczne dla pracowników oraz dla dyrektora i głównego księgowego wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (niewypłacone do końca marca następnego roku) należy zaliczyć do kosztów tego roku, którego dotyczy nagroda (2023 r.), czy też do roku bieżącego (2024 r.)?
Czy trzeba utworzyć rezerwę na zobowiązania z tego tytułu w 2023 r., a jeżeli tak, to jak powinno wyglądać księgowanie?

Rozrachunki z ZUS

Samorządowa instytucja kultury w lutym 2021 r. złożyła wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek do ZUS w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Z uwagi na wątpliwości dotyczące przychodu z działalności instytucja nie wykorzystała udzielonego jej zwolnienia. Zatem zobowiązania wobec ZUS zawsze opłacała w pełnej wysokości. Po przeprowadzonej w połowie 2023 r. kontroli ZUS stwierdzono znaczącą nadpłatę w wysokości niewykorzystanego zwolnienia z opłacania składek.
Jak to zaksięgować?

Zaniechanie inwestycji w księgach rachunkowych

Instytucja kultury w 2016 r. otrzymała dotację celową na dokumentację projektową na inwestycję (budowę zaplecza). Projekt wykonano i opłacono z dotacji, która została rozliczona. W 2017 r. instytucja zakupiła ze środków własnych za 20 000 zł materiały, które miały być wykorzystane do realizacji tej inwestycji. Inwestycja została wstrzymana. Obecny dyrektor instytucji kultury nie widzi jej celowości, więc chce jej zaniechać. Organizator również zmienił zdanie i nie będzie finansował tego projektu, a sama instytucja nie ma możliwości jej sfinansowania.
Jakie księgowania należy przeprowadzić w momencie wydania decyzji o zaniechaniu inwestycji?
Czy należy zwrócić środki z dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej?
Jak zaksięgować zakupione materiały, które będą wykorzystane do bieżących remontów?
Czy trzeba dokonać korekty VAT?

Wyodrębniony rachunek bankowy na zajęcia artystyczne

Czy instytucja kultury może mieć wyodrębniony rachunek bankowy na wpłaty za zajęcia artystyczne i z tego rachunku dokonywać wpłat za wydatki związane z zajęciami?

Przekazanie środka trwałego sfinansowanego dotacją organizatora

Instytucja kultury użytkowała budynek na podstawie umowy użyczenia od gminy, której jest organizatorem. W tym roku przeniosła się do nowej siedziby. W starym budynku pozostały, po porozumieniu z gminą, środki trwałe, które przekazano jej protokołem. Instytucja kultury zakup tych środków finansowała z dotacji celowych. Przekazane środki trwałe nie zostały całkowicie zamortyzowane, więc na koncie przychodów przyszłych okresów widnieją salda odpowiadające niezamortyzowanej wartości środków trwałych.
Jak w takim przypadku powinny wyglądać księgowania?

Rozliczenie grantu

Lider zespołu fundacji złożył wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu. Instytucja kultury jest beneficjentem. To w niej projekt będzie realizowany. Lider otrzymał już dofinansowanie i przekazał go instytucji w postaci gotówki.
Jak dalej postąpić z rozliczeniem? Pierwsza faktura została już przekazana, przy czym jest wystawiona na fundację, a nie na instytucję kultury. Czy jest to prawidłowe?