Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Pracownicze plany kapitałowe w pytaniach i odpowiedziach

 • PPK to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą oszczędności osób zatrudnionych oraz wpłaty od podmiotu zatrudniającego i od państwa
 • PPK tworzy się w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia
 • Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, w każdej chwili osoba zatrudniona może zrezygnować z odprowadzania składek na PPK i otrzymać ich zwrot

Szybkie płatności w Internecie

Czy samorządowa instytucja kultury może za materiały zakupione w serwisie internetowym płacić przy użyciu przelewów natychmiastowych typu PayU czy Przelewy24?

Korekta błędnie zaksięgowanych środków trwałych na funduszu instytucji kultury

Na koncie funduszu instytucji kultury oprócz mienia wydzielonego znajduje się budynek otrzymany w użytkowanie w 2017 r., sprzęt audio zakupiony z dotacji PROW w 2010 r. Są to środki amortyzowane, których wartość nigdy nie była przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Przez koszt amortyzacji instytucja wykazywała co roku straty (czasami do kwoty amortyzacji, czasami powyżej tej kwoty).
Jak skorygować te zapisy? Czy wystarczy w 2021 r. aktualną wartość netto budynku przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczać amortyzację równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych?
Czy należy dokonać korekty za lata ubiegłe, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Niskocenne środki trwałe

 • Fakt, że fundusz instytucji kultury jest zerowy, nie ma wpływu na księgowania bezpłatnie otrzymanych środków trwałych i wyposażenia
 • Instytucja kultury może skorzystać z uproszczenia polegającego na tym, że składniki majątku posiadające cechy środków trwałych, ale nieprzekraczające określonej wartości początkowej, traktowane są jak materiały
 • KŚT stosuje się także do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym niektórych zdarzeń gospodarczych

 • W sprawozdaniu finansowym instytucja może wykazywać dane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości
 • Raty odpisu dotacji celowej na sfinansowanie zakupu środków trwałych wykazuje się w pozycji D.II. „Dotacje” rachunku zysków i strat
 • Konto 850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” nie powinno wykazywać wartości ujemnej, jeśli rachunek bankowy funduszu wykazuje wartość dodatnią

Modernizacja budynku nie zwiększa funduszu instytucji kultury

Instytucja kultury z dotacji celowej oraz z dofinansowania RPO wykonała prace budowlane polegające na modernizacji i przebudowie obecnego budynku. Koszt prac to ponad 281 000 zł, a więc przewyższa on obecną wartość budynku.
Czy taka inwestycja powinna zwiększyć fundusz podstawowy instytucji, czy należy jedynie zwiększyć wartość początkową budynku?

Rozliczenie skontrum

Po rozliczeniu skontrum zbiorów bibliotecznych, które nigdy nie były inwentaryzowane, powstała bardzo duża nadwyżka (ponad 87 000 zł). Okazało się, że w poprzednich latach wartość zbiorów została zaniżona z powodu błędnego wprowadzenia danych do programu komputerowego z ksiąg inwentaryzacyjnych.
Jak zaksięgować różnice z przeprowadzonego w roku bieżącym skontrum?

Zawyżona kwota umorzenia

Instytucja kultury kupiła program do ewidencji środków trwałych i po jego uzupełnieniu oraz zweryfikowaniu z kontem 070 „Umorzenie środków trwałych” okazało się, że wartość umorzenia na koncie 070 jest zawyżona o 4 zł w porównaniu do ewidencji umorzenia środków trwałych wprowadzonej do systemu. Główny księgowy instytucji chce skorygować zapis na koncie 070 „Umorzenie środków trwałych”.
W korespondencji z jakim kontem powinien tego dokonać i na co zwrócić uwagę, korygując zapis?

Zakup zbiorów bibliotecznych refundowanych dotacją celową i ich umorzenie

Instytucja kultury zakupiła z własnych środków kolekcję kart historycznych, które zostaną wprowadzone do ewidencji zbiorów bibliotecznych, jednak dopiero najwcześniej w miesiącu następnym (więc wtedy również będą przekazane do użytkowania). Na ten zakup instytucja otrzyma dotację celową w następnym miesiącu.
Jak zaksięgować taką operację?
Czy najpierw zaksięgować zakup na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych, a po otrzymaniu dotacji przeksięgować na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków z dotacji celowej?
Czy umorzenie zaksięgować dopiero w momencie przekazania do użytkowania?

Okres przechowywania dokumentów i sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 74 Ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Od 1 stycznia 2019 r. art. 9 pkt 10 Ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zlikwidował obowiązek trwałego przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego oraz pozwolił zlikwidować starsze (zatwierdzone w 2013 r.) sprawozdania finansowe.
Czy te przepisy mają zastosowanie również do instytucji kultury czy tylko do przedsiębiorców?
Czy ewentualnie są jeszcze inne przepisy szczegółowe (poza wewnętrznymi uregulowaniami instytucji kultury) — dotyczące przechowywania dokumentów księgowych, w tym zatwierdzonych sprawozdań księgowych, zobowiązujące do dłuższego przechowywania akt, nawet do 25 lat?

Likwidacja towarów

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Często kupuje towary, które częściowo przeznacza do dalszej odsprzedaży, a częściowo rozdaje jako upominki. Zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży księgowany jest na koncie 330 „Towary” i 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. VAT odliczany jest w całości. Natomiast resztę towarów księguje się na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii” i na koncie 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” bez odliczania VAT. Wartość sprzedanych towarów po cenie zakupu księguje się na koncie 730 „Wartość sprzedanych towarów”. Część tych towarów była zakupiona kilka lat temu, więc wiele jest już nieaktualnych: kalendarze, pocztówki, mapy itp. i te instytucja chce zlikwidować.
Jak zaksięgować likwidację towarów?
Jak udokumentować likwidację towarów?
Czy trzeba skorygować deklarację VAT w wysokości odliczonego VAT?
Czy te towary można przekazać do rozdania, czy też muszą być faktycznie zniszczone?

Zwolnienia ze składek ZUS w ewidencji księgowej, planie finansowym i sprawozdaniu finansowym w pytaniach i odpowiedziach

 • Zwrot nadpłaty składek ZUS jest zwrotem środków z dotacji i jako taka podlega zwrotowi do organizatora
 • Jeśli organizator podejmie decyzję o zmniejszeniu dotacji podmiotowej, to instytucja kultury musi zmienić plan finansowy
 • Zmiany w planie finansowym wymaga także zwolnienie ze składek ZUS