Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Rozliczenie wynagrodzenia za koncert w Hiszpanii

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, zarejestrowany również jako podatnik UE, wykonała usługę kulturalną (koncert) dla podatnika z Hiszpanii — urzędu miasta będącego podatnikiem VAT zweryfikowanym w systemie VIES. Urząd ten rozpoznał podatek u źródła (WHT, z ang. Withholding Tax) i naliczył 19% WHT. Honorarium instytucji wynikające z zawartej ze stroną hiszpańską umowy nie zostało pomniejszone o podatek, który strona hiszpańska naliczyła metodą „w stu”. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami, instytucja przesłała e-fakturę w postaci XML do hiszpańskiego systemu FACE. Na fakturze widnieje wartość netto oraz naliczone 19% WHT. Należna instytucji wartość honorarium jest zgodna z umową.
Wartości sprzedaży instytucja nie wykazała w JPK_VAT, ponieważ VAT od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną na terytorium Polski nie podlega odliczeniu.
Czy takie stanowisko jest słuszne?
Jak zaewidencjonować transakcję w księgach handlowych, skoro płatnikiem WHT jest strona hiszpańska? Czy wartość przychodu ujętą na kontach zespołu 7 należy powiększyć o wartość naliczonego podatku?
Czy ten podatek wpływa na rachunek zysków i strat?

Wydatki na przełomie roku finansowane dotacją podmiotową

Czy z dotacji podmiotowej przyznanej na 2022 r. może być sfinansowana zaliczka zapłacona w grudniu na koncert, który ma się odbyć w roku 2023? Czy w planie finansowym wykazać zaliczkę w środkach obrotowych jako zapasy?
Czy z dotacji podmiotowej 2022 r. możemy pokryć faktury dotyczące kosztów 2021 r., ale zapłacone w 2022 r., czyli zobowiązania widniejące w bilansie otwarcia 2022 r.?

Amortyzacja środka trwałego nigdy wcześniej nieujętego w ewidencji

Biblioteka otrzymała od organizatora protokołem przekazania środek trwały (kserokopiarkę) o wartości 15 000 złotych. Z informacji od organizatora wynika, że przekazana bibliotece kserokopiarka nigdy nie została przyjęta przez organizatora do użytkowania, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była naliczana od niej amortyzacja. Oznacza to, że przez 4 lata nie widniała w żadnej ewidencji.
Jak biblioteka ma amortyzować ten środek trwały? Czy po przyjęciu kserokopiarki do ewidencji środków trwałych w następnym miesiącu powinna rozpocząć amortyzację stawką 14%, czy też zrobić korektę amortyzacji za poprzednie 4 lata?

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w polityce rachunkowości

W polityce rachunkowości instytucji kultury jest zapis, że czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych (o łącznej wartości powyżej 3000 zł netto plus VAT nieodliczony).
Czy w związku z tym zapisem instytucja ma prawo do rozliczania w czasie kosztów tylko powyżej tej kwoty? Czy można go zastosować do wszystkich kosztów, w tym także kosztów ubezpieczeń i prenumerat?

Zakup inwestycyjny finansowany z różnych źródeł

Dom kultury zakupił projektor do kina. W tym celu wykorzystał:

  • dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (50% wartości netto),
  • dofinansowanie od organizatora (40% wartości netto),
  • środki własne wypracowane ze sprzedaży (10% wartości netto),
  • pożyczki na VAT od organizatora — do zwrotu po otrzymaniu z urzędu skarbowego.

Jest to zakup inwestycyjny, więc otrzymane dofinansowanie i dotację celową w momencie wpływu instytucja zaksięgowała na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować pożyczkę i jej zwrot?
Czy środki własne wypracowane ze sprzedaży trzeba przenieść na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?

Fundusz reprezentacyjny w instytucji kultury

Czy dyrektor teatru może mieć fundusz reprezentacyjny na spotkania z kontrahentami i gośćmi? Czy w ramach funduszu reprezentacyjnego można kupować np. kawę, herbatę, słodycze, ciastka oraz usługi gastronomiczne lub cateringowe?
Czy takie wydatki można finansować dotacją podmiotową?

Dotacja celowa na modernizację kina

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację inwestycyjną na modernizację kina. Zakupiono laptop za 6000 zł, oprogramowanie do laptopa za 2000 zł (osobne faktury) oraz napęd CD za 150 zł i w kabinie projektorowni zamontowano klimatyzator za 4800 zł. Poza tym na widowni zdemontowano stare i wymieniono na nowe oświetlenie przeszkodowe na schodach za kwotę 8200 zł. Środki trwałe o wartości od 1000 zł do 10 000 zł instytucja przyjmuje jako niskocenne, amortyzowanie jednorazowo, natomiast wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł księguje w koszty.
Czy należy zaksięgować jako jeden obiekt laptop, napęd i oprogramowanie?
Czy klimatyzator jest środkiem trwałym amortyzowanym jednorazowo?
Czy oświetlenie przeszkodowe trzeba zaksięgować w koszty remontów?
Czy dotację zaksięgować na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów?
Jak ująć w planie finansowym przychody i koszty dotyczące tej dotacji?

Impreza wigilijna z dotacji podmiotowej

Instytucja kultury jest nową jednostką i nie tworzy ZFŚS.
Czy można rozliczyć koszty pracowniczego spotkania wigilijnego z dotacji podmiotowej?

Przekazanie książek

Instytucja kultury zajmuje się sprzedażą książek. Prowadzi też muzeum, w którym chce umieścić po egzemplarzu sprzedawanych przez siebie książek.
Jak należy zaksięgować zdjęcie ze stanu magazynowego i podarowanie książki?

Plac zabaw i prace budowlane w Klasyfikacji Środków Trwałych

Ośrodek kultury dostał dofinansowanie na budowę placu zabaw. W jego skład wchodzą urządzenia, ogrodzenie, prace budowlane (kostka, krawężniki, nawierzchnie piaskowe, monitoring). Urządzenia i ogrodzenie zakwalifikowaliśmy do grupy 291 ze stawką amortyzacji 2,5%.
Jak należy zakwalifikować urządzenia, ogrodzenie i prace budowlane?

Koncert w przyszłym roku

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Dotacja na inwestycję

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na inwestycję (ulepszenie w obcym środku trwałym). Wpływ dotacji zaksięgowała na koncie 131 „Rachunek bankowy” w korespondencji z kontem 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Po zakończeniu inwestycji wydatki z konta 080 „Środki trwałe w budowie” ujęto na koncie 011 „Środki trwałe”. Od ustalonej wartości instytucja dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Czy takie działanie jest prawidłowe? A może, aby rozliczyć dotację celową, powinna całość wydatków przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?