Choroba zawodowa kustosza

Jestem kustoszem w muzeum. Kilka miesięcy temu lekarz rozpoznał u mnie astmę, która jest chorobą męczącą i przewlekłą. Czy astmę można uznać za chorobę zawodową?

Ujęcie amortyzacji w planie finansowym instytucji kultury

Czy w grupie kosztów należy ująć koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3500 zł (czyli odpisy ujęte w ewidencji w tabelach amortyzacyjnych), czy również amortyzację jednorazową?
I jak to się ma do przychodów, żeby plan finansowy się zbilansował? Czy muszą być zapewnione środki po stronie przychodów na zaplanowaną kwotę amortyzacji?

Przeznaczenie środków pieniężnych z roku poprzedniego

Na co instytucja kultury może przeznaczyć pozostałe środki pieniężne (z przychodów własnych) za rok poprzedni? Na wydatki bieżące, czy może na wydatki inwestycyjne? Czy kwota środków pieniężnych powinna być ujęta w planie przychodów bieżącego roku?

Organizacja wycieczki a VAT

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Główne nasze zadania to prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej dla lokalnej społeczności, dodatkowo wynajmujemy pomieszczenia. Zamierzamy zorganizować wycieczkę, rezerwujemy nocleg, autokar, przewodnika. Koszt dzielimy proporcjonalnie na wszystkie miejsca w autokarze (do pełnego składu brakuje 2 osób). Co z VAT od wpłat za wycieczkę, ewentualnie w jakiej wysokości należy go odprowadzić?

Chcesz odliczyć VAT, sprawdź kontrahenta

Jako samorządowa instytucja kultury liczymy się z każdym groszem i staramy się minimalizować nasze wydatki. Z tego też powodu na początku tego roku zakupiliśmy do naszego domu kultury artykuły biurowe po atrakcyjnej cenie. Zakupu dokonaliśmy przez Internet. Dopiero po fakcie okazało się, że sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. Czy odliczając podatek postąpiliśmy słusznie? Jak na przyszłość zabezpieczyć się przed taką nierzetelnością kontrahentów?

Narzucenie samorządowej instytucji kultury reorganizacji przez komisję gminnej rady

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury, która jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury. Czy mam obowiązek przedstawiać komisji oświaty i kultury przy radzie gminy plan restrukturyzacji instytucji w zakresie zatrudnienia? Komisja uznała za konieczne jego wdrożenie w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania instytucji. Nie podano mi żadnej podstawy prawnej.
Radni uważają, że stan zatrudnienia jest za wysoki. Według mnie liczba zatrudnionych jest odpowiednia do tego, aby instytucja sprawnie funkcjonowała. Jakie mogą być ewentualne konsekwencje niedostosowania się do narzuconego obowiązku przedstawienia takiego planu?
Czy komisja ma prawo żądać od samorządowej instytucji kultury takiego planu?
Czy wójt może narzucić wprowadzenie takiego planu pod pretekstem poszukiwania oszczędności?
Czy organizator może w ciągu roku ograniczyć przyznaną roczną dotację na działalność bieżącą instytucji kultury? Jak się można przed tym obronić?

Wydanie książki przez bibliotekę

Nasza biblioteka zamierza wydać książkę na temat życia i działalności naszego patrona. Będą ją tworzyli ludzie, którzy nie chcą za to wynagrodzenia. Biblioteka udostępni w tym celu materiały (w bibliotece jest izba patrona) i dostarczy książkę do drukarni. Środki finansowe zapewni w części sponsor, a w pozostałej pochodzą z naszego budżetu. Wydanie tej książki traktujemy nie jako działalność gospodarczą, ale jako sposób realizowania celu statutowego.
Czy w takiej sytuacji musimy zawierać umowę autorską mimo braku honorariów dla autorów? Jeśli tak, to co jest ważne w takiej umowie? Co dalej z wydrukowaną książką, czy może ją sprzedawać biblioteka i za ile, aby nie była to działalność gospodarcza? Jak wyglądałoby ujęcie rachunkowe tych operacji?

Kontynuacja pracy w instytucji kultury na podstawie nawiązanych wcześniej stosunków pracy po odwołaniu z funkcji dyrektora

Kilkanaście lat temu zostałem powołany przez organizatora samorządowego muzeum na stanowisko adiunkta muzealnego. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie powołania, którego dokonał ówczesny burmistrz. Kilka lat później zostałem w tym samym muzeum kustoszem. W tym czasie zmieniano formy prawne placówki. Obecnie jest ona samodzielną gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i swój statut. W latach ubiegłych powoływano mnie również na stanowiska: p.o. kierownika muzeum, kierownika muzeum, p.o. dyrektora muzeum oraz dyrektora muzeum. Obecnie łączę pracę merytoryczną z zarządzaniem muzeum, jestem więc i kustoszem, i powołanym na czas nieokreślony dyrektorem muzeum.
Czy w przypadku gdy złożę rezygnację lub zostanę odwołany z funkcji dyrektora muzeum, pozostając jego pracownikiem merytorycznym – kustoszem, powinienem otrzymać nową umowę o pracę i nowy zakres obowiązków? Czy wystarczy, że posiadam akt powołania na adiunkta oraz kustosza i dotychczasowy zakres obowiązków adiunkta? Zaznaczam, że akty powołania, jakie posiadam zarówno na stanowiska merytoryczne, jak i dyrektora, wydał organizator muzeum – burmistrz, a nie dyrektor czy kierownik muzeum. Jest tak, ponieważ gdy rozpoczynałem pracę w muzeum lub obejmowałem funkcję dyrektora, nie było w muzeum osoby zatrudnionej jako kierownik lub dyrektor muzeum.

Apteczki w instytucjach kultury

• Przygotowanie i posiadanie apteczek może ułatwić działania i znacznie poprawić efektywność akcji ratowniczej • Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne • Apteczkę należy powierzyć wyznaczonym pracownikom

Jak dyscyplinować pracowników instytucji kultury

• Instytucja kultury ma instrumenty, by tak jak każdy pracodawca dyscyplinować pracowników, którzy zasłużą na karę • Najsurowszym środkiem dla naruszających dyscyplinę pracy jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika • Karę porządkową można nałożyć na każdego pracownika, także chronionego przez przepisy przed wypowiedzeniem

Powierzenie zarządzania instytucją kultury

• Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej przewiduje zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przy wyborze zarządcy instytucji kultury • Przewiduje się powierzenie zarządzania na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej na czas określony, nie krótszy niż trzy lata • Jeśli zarządcą będzie osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu

Na czym polega nadzór organizatora nad instytucją kultury

• Instytucje kultury jako osoby prawne są samodzielnymi podmiotami • Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury i zapewnia środki na jej działalność • Organizator nie sprawuje jednak nadzoru finansowego nad działalnością instytucji kultury