Przerwa między spektaklami w teatrze

Teatr wystawia w niektóre dni tygodnia dwa spektakle. Przerwa między zakończeniem pierwszego a początkiem drugiego wynosi 1,5 godziny. Czy aktorzy i zespół realizatorów przedstawienia mają obowiązek przebywania w tym czasie w teatrze? Czy przerwę taką trzeba wliczyć do czasu pracy i naliczyć od niej wynagrodzenie?

Umowa o praktykę absolwencką w muzeum

Zachęceni przez doświadczenia innych instytucji, chcemy w oddziale naszego muzeum zatrudnić praktykantkę. Jej zadaniem będzie obsługa stoiska z pamiątkami. Nigdzie nie możemy jednak znaleźć wzoru umowy o praktykę ani zaświadczenia o odbywaniu praktyki absolwenckiej. Prosimy o pomoc w przygotowaniu prawidłowych dokumentów. Mamy też wątpliwości, co zrobić, jeśli praktykantka się nie sprawdzi na tym stanowisku, czy możemy z nią rozwiązać umowę? Jeśli praktykantka zachoruje, czy należy jej się zasiłek chorobowy i co ma zrobić w takim przypadku muzeum?

Dzień wolny za pracę w niedzielę i wolną sobotę

W pierwszej połowie ubiegłego roku pracowałam przez kilka wolnych sobót w muzeum. Za przepracowaną wolną sobotę na stanowisku księgowej należy mi się dzień wolny. Do końca okresu rozliczeniowego dni wolnych nie zdążyłam odebrać. Czy mogę odebrać je teraz, mimo że upłynął okres rozliczeniowy?

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez bibliotekę

Zarząd oddziału w imieniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy bibliotece publicznej może przystąpić do realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego do powiatu, np. na zorganizowanie konferencji regionalnej. W formie wsparcia może otrzymać dofinansowanie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czy w tym przypadku biblioteka może wesprzeć finansowo SBP jako organizację realizującą zadanie publiczne?

Zwrot wadium a VAT

Teatr zorganizował przetarg. Od uczestników przetargu wymagaliśmy złożenia wadium. Przetarg wygrał jeden z nich, a reszcie uczestników zwróciliśmy wniesione wadium. Otrzymaliśmy pytanie od jednego z przedsiębiorców biorących udział w przetargu, czy kwotę wadium, jaką mu zwróciliśmy, trzeba opodatkować VAT. Prosimy o pomoc.

Dyrektor z konkursu po 1 stycznia 2012 r.

We wrześniu 2011 r. upłynął okres pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, którą pełniłam 2 lata po wygranym konkursie. Ogłoszono kolejny konkurs, do którego przystąpiłam. Wygrałam go i otrzymałam pismo, w którym jest napisane, że jestem dyrektorem tylko od 1 listopada 2011 r. do końca stycznia 2012 r. Pismo uzasadniono nowymi zasadami zatrudniania dyrektorów i koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu. Bardzo proszę o odpowiedź, czy ten konkurs powinien być ogłoszony, skoro wygrałam już dwa razy.

Kopiowanie materiałów dotychczas niepublikowanych w bibliotece

Sprawa dotyczy materiałów rękopiśmiennych (rękopisów, maszynopisów, najczęściej wspomnień czy innego rodzaju tekstów autorskich), które nie były dotąd publikowane. Dzieła te nabywa biblioteka.
Czy zatem przejmując maszynopis wspomnień autora zmarłego przed 20 laty, powinniśmy zgodnie z prawem autorskim nie wykonywać na zamówienie czytelników kopii tego dzieła jeszcze przez kolejne 50 lat? Właśnie z prośbą o sporządzenie kopii takiego tekstu zwrócił się do nas czytelnik, twierdząc, że należy do rodziny (nie najbliższej). Odesłany przez nas do domniemanych właścicieli tychże praw (autor miał żonę i kilkoro dzieci) wrócił z zapytaniem, jak powinno wyglądać takie zezwolenie na skopiowanie tekstu, aby było dla nas prawnie skuteczne. Co powinniśmy zrobić?

Procedura odwoławcza od nałożenia kary porządkowej

• Pracownik instytucji kultury, tak jak każda inna osoba zatrudniona na umowę o pracę, ma siedem dni na wniesienie sprzeciwu wobec nałożonej na niego kary porządkowej • Dyrektor instytucji kultury może nie uwzględnić sprzeciwu albo uwzględnić sprzeciw tylko częściowo • Karę porządkową uznaje się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku jego nienagannej pracy

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie pracowników instytucji artystycznych

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownik artystyczny musi mieć zgodę pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innego zajęcia • Zgoda instytucji kultury na dodatkowe zatrudnienie pracownika może być udzielona w każdej formie • Podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez zgody instytucji kultury może narazić pracownika nawet na rozwiązanie stosunku pracy

Zmiany w prawie pracy od 2012 r. w instytucjach kultury

• Od 1 stycznia obowiązują zmienione zasady organizowania pracy instytucji kultury • Sezony artystyczne będą odtąd okresem funkcjonowania teatru czy filharmonii i czasem pracy, na który będą zatrudniani dyrektorzy tych placówek • Wydawanie zbiorczych świadectw pracy za umowy terminowe to nowy obowiązek instytucji kultury jako pracodawcy

Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• W niektórych samorządowych instytucjach kultury wyłonienie kandydata musi odbyć się poprzez konkurs • Minister Kultury może w pewnych okolicznościach odstąpić od konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora takiej instytucji • Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe, precyzyjne przepisy dotyczące wyrażenia zgody ministra na wyłonienie kandydata na dyrektora przez konkurs

Powołanie dyrektora instytucji kultury po zmianach

• Dyrektora instytucji kultury można powołać tylko na czas określony • Przed powołaniem dyrektora instytucji kultury organizator powinien zawrzeć z kandydatem odrębną umowę regulującą zasady działalności instytucji • W określonych przypadkach dyrektora instytucji kultury można odwołać przed upływem okresu powołania