Stanowisko młodszego instruktora po zmianie rozporządzenia w sprawie wynagradzania

W związku ze zmianą przepisów w nowym wykazie stanowisk dla instytucji kultury w rubryce „Pozostałe instytucje” są tylko instruktorzy, nie ma natomiast stanowiska młodszy instruktor. Czy pracownik zatrudniony w ośrodku kultury jako młodszy instruktor z wykształceniem średnim może obecnie pracować jako instruktor?

Staż pracy pracownicy biblioteki

Pytanie dotyczy stażu pracy pracownicy zatrudnionej w bibliotece na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 października 2000 r. Przebieg pracy:

 1. od 1 września 1988 r. — do 30 czerwca 1993 r. (przedszkole, które istniało do 30 czerwca 1993 r.). W tym czasie pracownica korzystała z urlopu wychowawczego — od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 1994 r., przerwanego kolejnym urlopem macierzyńskim od 24 lutego do 29 czerwca 1993 r.;
 2. od 30 czerwca 1993 r. do 30 czerwca 1996 r. — urlop wychowawczy (za zgodą pracodawcy);
 3. od 8 września 1995 r. do 30 września 2000 r. — bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy. W tym czasie od 9 września 1995 r. do 8 września 1996 r. pracownica pobierała zasiłek dla bezrobotnych i nie przedkładała zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Jak ustalić staż pracy, który będzie miał wpływ również na przyznanie nagrody jubileuszowej?

Unikatowe dzieło sztuki a zamówienia publiczne

Nasza galeria planuje nabycie unikatowego dzieła sztuki. Czy musimy stosować procedury wynikające z prawa zamówień publicznych?

Umowy cywilnoprawne w instytucji kultury a ochrona danych osobowych

Nasza instytucja kultury zawiera różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. W związku z tym prosimy o informację:

 1. Czy każda umowa cywilnoprawna dotycząca prowadzenia zajęć wokalno-instrumentalnych czy tanecznych, zawarta między dyrektorem instytucji kultury a osobą fizyczną, czy też firmą (osobą prawną), podlega podaniu do informacji publicznej? A jeśli tak, to na jakiej podstawie?
 2. Czy umowy zawarte bez przetargu podlegają podaniu do informacji publicznej?
 3. Czy umowy cywilnoprawne podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i w jakim zakresie (np. obowiązek rejestracji)?
 4. Czy umowy cywilno-prawne zawarte między dyrektorem instytucji kultury a osobą fizyczną lub prawną można kopiować i wydawać na zewnątrz lub dawać do wglądu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Czy też można tylko udzielić informacji na temat tych umów, np. odnośnie ich finansowania, z kim zostały zawarte itd.?

Czy instytucja kultury może emitować monety okolicznościowe?

Czy miejska biblioteka publiczna w ramach działalności kulturalnej może wydać monetę okolicznościową z okazji 50-lecia odzyskania praw miejskich przez miejscowość, w której się znajduje i czy w związku z tym może ją sprzedawać z niewielkim zyskiem? Zysk zostanie przeznaczony na działalność statutową. Nie jesteśmy podatnikami VAT, nie posiadamy kasy fiskalnej i w związku z tym, jakie będzie to miało skutki podatkowe dla naszej instytucji?

Dochód z najmu uzyskiwany przez dom kultury

Nasz dom kultury osiąga dochód z wynajmu sali na różnego rodzaju uroczystości (rodzinne, firmowe itp.), na pokazy, spektakle, przedstawienia itd. Wstęp jest płatny, biletowany i stanowi nasz dochód. Czy dochód należy opodatkować? Jeśli tak, to jaką stawką podatku?

Sprzedaż biletów obcych a VAT

Instytucja kultury sprzedaje przez kasę rejestrującą bilety własne, jak i obce (agencji) na imprezy artystyczne. Za sprzedaż biletów obcych wystawia fakturę za najem powiększoną o prowizję za sprzedane bilety. Bilety obce instytucja przyjmuje na podstawie protokołu, w taki sam sposób oddaje pieniądze za sprzedane bilety. W deklaracji instytucja ujmuje podatek należny od własnej sprzedaży, natomiast miesięczny wydruk z kasy fiskalnej pomniejsza o sprzedaż obcą. Instytucja nie odprowadza podatku w imieniu innych podatników. Kasa fiskalna w rzeczywistości nie zgadza się o sprzedaż biletów obcych. Agencja chce wystawić fakturę na wartość sprzedanych swoich biletów. Zdaniem głównego księgowego instytucji od sprzedaży obcej nie należy odprowadzać VAT, a podstawą określenia przychodu agencji jest protokół otrzymany od instytucji, a nie faktura. Czy to stanowisko jest słuszne?

Rozliczenie projektu realizowanego przez MDK

Miejski dom kultury (MDK) w ramach realizowanego projektu złożył wniosek o płatność w listopadzie 2012 r. Zgodnie z umową koszty w całości ponosi MDK, a po rozliczeniu zostaną one zwrócone na jego konto (jako forma pomocy i wsparcie finansowe):

 1. Czy poniesione w ramach projektu koszty zaksięgować na koncie rozrachunków jako zobowiązanie — w kosztach rodzajowych Wn konto zespołu 4/Ma 202 i zapłatę Wn 202/Ma 130?
 2. Czy nierozliczony wniosek o płatność zaksięgować na rozrachunkach i wyksięgować z kosztów?
 3. Jak zaksięgować zwrócone środki na konto MDK — jako dotację czy przychody finansowe?
 4. Jak prawidłowo ewidencjonować świadczone usługi nieodpłatnie, np. wynagrodzenie wolontariuszy, czy na kontach pozabilansowych zespołu 900 — „Inne wynagrodzenia”?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

• Osoby zarządzające instytucją kultury to dyrektor, zastępca dyrektora i główny księgowy • Wysokość ich wynagrodzeń określają przepisy Kodeksu pracy, ustawy o działalności kulturalnej oraz tzw. ustawa kominowa • Wynikające z regulaminów oraz układów pracy i przysługujące z mocy prawa świadczenia inne niż wynagrodzenie, nie są świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy kominowej

Co wpisać do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro?

• Aby uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych do 14 000 euro, warto opracować procedury, na podstawie których instytucja będzie dokonywać wszystkich zamówień do tej wartości • Regulamin powinien określać, kto i w jakiej formie może wydać polecenie wydatkowania środków instytucji kultury • Do regulaminu należy też wpisać przypadki, w których umowa z wykonawcą musi być w formie pisemnej i kiedy można od umowy w ogóle odstąpić

Bezbłędna produkcja imprez masowych

Jak informuje nas Regionalny Ośrodek Kultury (ROK) w Katowicach, jeszcze do 13 marca można zapisywać się na szkolenie dotyczące produkcji imprez masowych.

Rekonstrukcja bitwy w Ardenach

3 lutego 2013 r. na zalesionym terenie w Gdyni odbyła się druga już edycja edukacyjnej inscenizacji „Ardeny ’44″. W ten sposób organizator imprezy, Muzeum II Wojny Światowej, nawiązał do jednej z najsłynniejszych bitew II wojny światowej.