Poradnik Instytucji Kultury 03/2015

Koleją po przygodę

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku to działająca pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizacja pożytku publicznego. Jej celem statutowym jest ochrona dziedzictwa kultury technicznej Śląska.

Kultura legalnie

Artyści, twórcy, ale także i instytucje kultury w publicznej debacie podnoszą coraz częściej problem kradzieży utworów poprzez ich nielegalne ściąganie czy udostępnianie.

Muzyka języka (angielskiego)

Co łączy Filharmonię Krakowską i British Council? Pierwsze skojarzenia mogą wskazywać na sponsoring lub inną formę finansowego wsparcia — często bowiem instytucje ograniczają współpracę jedynie do tego obszaru.

Telepraca w instytucji kultury — jak zarządzać zespołem w systemie pracy zdalnej?

• Telepraca zyskuje na popularności, ponieważ przynosi wiele korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi • Warto podjąć wyzwanie zarządzania zespołem w systemie pracy zdalnej • Ten system pracy z powodzeniem można już stosować także w wielu instytucjach kultury

Samemu czy wspólnie? Z kim wprowadzać zmiany w instytucji kultury?

• Klucz do sukcesu to nie informacje, lecz ludzie • Nie należy bezkrytycznie korzystać z — nawet sprawdzonych — rozwiązań. Zawsze trzeba dostosować je do konkretnego miejsca, sytuacji i ludzi • Warto pamiętać, że osoby z zewnątrz mogą postrzegać działania instytucji zupełnie inaczej

Archiwum społeczne ciekawą propozycją na zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie zasobów kultury

• Archiwum społeczne jest ciekawym pomysłem na zaangażowanie społeczności lokalnej w poznawanie własnej historii i kultury • Ośrodek KARTA jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych. Warto zwrócić się do niego o wsparcie i wskazówki • Projekt stworzenia archiwum społecznego może być nową propozycją dla wolontariuszy w instytucji kultury

Odsetki za zwłokę od zaległości w podatkach i składkach ZUS

Z powodu błędu teatr nie naliczył zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS od świadczeń na rzecz dwóch pracowników. Nie są to duże kwoty, więc pewnie nie przekroczą limitu, do którego nie trzeba płacić odsetek za zwłokę. Czy to prawda, że limit ten jest inny dla zaległości od podatku a inny od składek?

Działalność sportowa prowadzona przez instytucję kultury a zwolnienie od VAT

Centrum kultury i sportu jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi zgodnie z postanowieniami statutu m.in. działalność sportową na terenie gminy. Cele statutowe centrum realizuje np. poprzez organizowanie zajęć sportowych, a także prowadzenie sekcji sportowych oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. Czy centrum może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Kara umowna sfinansowana dotacją podmiotową

Instytucja kultury zapłaciła karę umowną, która nie stanowi kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Dotychczas instytucja nie płaciła zaliczek, a jedynym źródłem finansowania była dotacja podmiotowa.

  • Czy instytucja powinna zapłacić 19% podatek od kary umownej?
  • Jak tę karę umowną wykazać później w CIT-8?

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych

Wykonując swoje obowiązki pracownicze, pracownik oddziału muzeum korzysta z samochodu służbowego. Zdarza się też, że samochód ten wykorzystuje w celach prywatnych. Uzyskuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie, które — jak należy rozumieć — jest przychodem ze stosunku pracy.

  • Jak wylicza się wartość tego przychodu?
  • Czy dotyczy to także osób niebędących pracownikami?

Lekcje muzealne a VAT

Muzeum miejskie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska. W ramach działalności edukacyjnej muzeum prowadzi lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Lekcje i warsztaty odbywają się w salach ekspozycyjnych muzeum, w których znajdują się muzealia bądź też organizowana jest specjalna scenografia muzealna związana z tematem zajęć. Instytucja organizuje także lekcje muzealne poza siedzibą muzeum (np. w szkołach, przedszkolach) oraz wypożycza swoje zbiory muzealne innym muzeom. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT.
Lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie muzeum są odpłatne i ewidencjonowane na kasie fiskalnej jako bilet wstępu ze stawką VAT 8%. Udział w lekcjach i warsztatach stanowi nierozerwalny element usługi wstępu do muzeum. W cenie biletu wstępu na warsztaty i lekcje muzealne skalkulowana jest cena wstępu do muzeum.
Muzeum stosuje stawkę VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty, gdyż zawsze towarzyszy temu zwiedzanie. Natomiast dla lekcji i prelekcji prowadzonych poza siedzibą — muzeum stosuje zwolnienie od VAT.

  • Czy zastosowana stawka VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty prowadzonych przez pracowników merytorycznych w siedzibie muzeum jest prawidłowa zgodnie z poz. 184 załącznika nr 3 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT?
  • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą oraz wypożyczania zbiorów ma zastosowanie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

  • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
  • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?