Poradnik Instytucji Kultury 08/2017

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin.
Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny?

Zatrudnienie byłego pracownika emeryta

Z pracownikiem, który był zatrudniony w instytucji kultury na czas nieokreślony nieprzerwanie od lat 90 i osiągnie wiek emerytalny w styczniu 2018 r., rozwiązana zostanie umowa o pracę w celu przejścia na świadczenie emerytalne. Otrzyma wszystkie świadczenia wynikające z regulaminu wynagradzania. W związku z brakiem wykwalifikowanych osób godnych zaufania dyrektor instytucji zamierza zatrudnić go ponownie na umowę o pracę.
Czy można zatrudnić byłego pracownika ponownie — zawrzeć z nim nową umowę o pracę, mimo że otrzymał już decyzję z ZUS i świadczenie emerytalne?
Czy można zawrzeć z nim umowę na czas określony (w kontekście 33-miesięcznego limitu czasowego oraz maksymalnej liczby trzech umów)? Czy musi to być umowa na czas nieokreślony?

Wystawianie świadectw pracy w instytucji kultury w okresie przejściowym

Pytania dotyczą obowiązku wystawiania świadectw pracy w związku z art. 22 Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej: nowelizacja kp).
Instytucja zatrudnia pracownika na czas określony, pierwsza umowa trwała od 1 listopada 2016 r. do 31 maja 2017 r., a drugą umowę zawarto 1 czerwca 2017 r. i potrwa ona do 31 maja 2018 r. Czy za pierwszą umowę należało wystawić świadectwo pracy? Czy można je wystawić dopiero po zakończeniu drugiej umowy?
Instytucja zatrudnia pracowników od lat 90. ubiegłego wieku. Każdy z nich ma po trzy umowy o pracę, przy czym ostatnia z nich jest umową na czas nieokreślony. Instytucja nie wystawiała świadectw pracy, a zatrudnienie pracowników trwa nadal. Czy za umowy o pracę na czas określony powinna w 2017 r. wystawić świadectwa pracy? Czy wystarczy wystawić tylko jedno świadectwo pracy w przypadku rozwiązania umowy?

Praca zarobkowa podczas urlopu wychowawczego

  • Warunkiem korzystania z możliwości podjęcia pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy podczas urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
  • Jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, powinien wezwać pracownika do stawienia się do pracy
  • Za niestawienie się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie, pracownika można zwolnić dyscyplinarnie

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum będącego samorządową instytucją kultury z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
Czy w tym wypadku należy stosować termin 3 lat — jak dla przedsiębiorców, czy 10 lat — jak dla nieprofesjonalistów?

Umowy–zlecenia na sprzątanie w bibliotekach

Biblioteka zawarła z bibliotekarzami w sześciu placówkach umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych. Umowy będą obowiązywać przez cały 2017 r. Wynagrodzenie za sprzątanie wypłacane jest miesięcznie.
Czy w czasie, gdy bibliotekarz korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie za sprzątanie?

Instytucje kultury stosują przepisy o postępowaniu z narodowymi dobrami kultury RP należącymi do zbiorów publicznych

  • Weszły w życie przepisy, które wymuszają nowe podejście do obrotu zabytkami i dobrami kultury znajdującymi się w zbiorach publicznych
  • Ogół zabytków i innych dóbr kultury stanowiących własność m.in. instytucji kultury zalicza się do zbiorów publicznych
  • Nowym przepisom podlega większość zabytków lub innych dóbr kultury będących własnością państwowych i samorządowych instytucji kultury

Kultura na ulicy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku już od 2012 r. w okresie wakacji prowadzi akcję Folk on the Street — działania, których celem jest ukazywanie sztuki ludowej w sposób nowoczesny, atrakcyjny i użytkowy dla przestrzeni miejskiej.

Notesy z (e)kulturą! Nietypowa akcja promująca cyfrowe zasoby instytucji kultury

Z okazji 3. roku funkcjonowania portalu ekultura.org, który promuje cyfrowe zasoby i ponowne wykorzystanie zdigitalizowanego dziedzictwa, jego twórcy przygotowali akcję, w której sami — na własnym przykładzie — starają się pokazać, jak można czerpać z cyfrowej skarbnicy zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Podróże w literaturze

Biblioteka w Wieliczce organizuje pomysłową, wakacyjną akcję literacką Podróże w literaturze. W dziale literatury pięknej zawisły grafiki przedstawiające kontynenty.

Muzeum iluzji

W wielu europejskich miastach funkcjonują muzea iluzji — miejsca, w których można poznać tajniki iluzji optycznych czy magicznych trików. Muzea te gromadzą stereogramy, obrazy wywołujące wrażenie ruchu, a także krzywe zwierciadła czy różnego rodzaju zagadki logiczne.

Wakacyjny remanent, czyli co warto zaplanować już w wakacje, aby następny rok pracy był łatwiejszy?

  • Choć lato to w wielu instytucjach okres wytężonej pracy, można wykorzystać tę porę do wprowadzenia luźniejszej atmosfery
  • Warto ten czas spożytkować na zakończenie i podsumowanie dotychczasowych projektów
  • To także dobry moment na przetestowanie innowacji lub zmian, które warto wprowadzić w instytucji w przyszłości, a także na dopracowanie oferty