Poradnik Instytucji Kultury 10/2013

Czas pracy pracownika teatru a wynagrodzenie za urlop

Wynagrodzenie aktorów składa się ze składników stałych i składników zmiennych. Składniki zmienne to wynagrodzenie z tytułu nadgodzin i wynagrodzenie z tytułu wykonanej roli w przedstawieniu.
Średnią z wynagrodzeń zmiennych teatr liczy z ostatnich 12 miesięcy. Aktorzy pracują również w soboty, za które mogą odebrać czas wolny w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym (zgodnie z art. 26b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
W kartach ewidencji czasu pracy wykazywany jest czas pracy w dni robocze i dni wolne od pracy (w soboty), zaś zwolnienia lekarskie jako czas nieprzepracowany we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli).
Pracownik teatru przepracował w maju 2013 r. 120 godzin w dni robocze, 16 godzin w dni wolne od pracy (w soboty), 10 jako nadgodziny, odebrał 8 godzin wolnego za przepracowaną sobotę oraz chorował 7 dni od poniedziałku do niedzieli — 56 godzin. Jego czas pracy w maju wyniósł 146 godzin (120 + 16 + 10).
Z kolei w czerwcu pracował 72 godziny w dni robocze, 8 godzin w dni wolne od pracy (soboty) i odebrał z okresu rozliczeniowego 88 godzin wolnego za godziny przepracowane w soboty. Jego czas pracy w czerwcu wyniósł 80 godzin.
Który czas pracy wziąć do obliczenia wynagrodzenia za urlop — czy z karty ewidencji czasu pracy czy według wyliczenia, ile czasu powinien przepracować w danym miesiącu?

System czasu pracy instruktora po zmianach w kp

Pytanie dotyczy zaplanowania i rozliczenia czasu pracy instruktora zatrudnionego w domu kultury w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy.
Dom kultury ma 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Za nadgodziny pracownikom przysługuje na ich wniosek czas wolny w tym samym wymiarze. Tydzień pracy instruktora wygląda następująco:

  • w poniedziałki, środy i piątki pracuje w godzinach 07:00–15:00;
  • we wtorki i w czwartki pracuje w godzinach 12:00–20:00.

Czy realizacja czasu pracy instruktora jest prawidłowa? Czy, planując czas pracy instruktora, należy przestrzegać dobowej normy czasu pracy, czy wystarczy 11 godzin dobowego odpoczynku? Jak prawidłowo zaplanować czas pracy dla instruktora, żeby nie występowały nadgodziny?
W okresie letnim dom kultury organizuje imprezy plenerowe. Czy na czas tych imprez można zaplanować dla instruktora 12 godzin pracy mimo pracy w systemie podstawowym? Czy, układając harmonogram czasu pracy, trzeba kierować się art. 132 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), jak również dobową normą czasu pracy?

Korekta składek ZUS wynikająca ze złożenia błędnego oświadczenia zleceniobiorcy

W 2010 r. nasza instytucja kultury zatrudniła na umowę-zlecenie instruktora. Ze względu na złożoną na piśmie przez tego zleceniobiorcę informację, że jest zatrudniony na umowę o pracę na cały etat w innej jednostce, instytucja potrąciła od jego umowy–zlecenia tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz odprowadziła podatek. W 2013 r. ZUS po weryfikacji konta ubezpieczonego przysłał instytucji kultury informację, iż zleceniobiorca w okresie wykonywania u niej umowy-zlecenia nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia u pracodawcy, który go zatrudniał na umowę o pracę. W związku z tym ZUS obciążył kosztami składek na ubezpieczenia społeczne z tego zakładu pracy instytucję kultury, a instytucja skorygowała zgłoszenie zleceniobiorcy. Czy prawidłowo? Kto powinien zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne instruktora oraz należne odsetki wynikające z błędnego odprowadzenia składek za zleceniobiorcę?

Instytucja kultury jako pozwany przed sądem pracy — wstępne informacje

• Pracownik, który jest niezadowolony z decyzji pracodawcy dotyczącej rozwiązania z nim umowy o pracę lub który uważa, że instytucja wypłaciła mu zbyt małe wynagrodzenie, może zwrócić się do sądu pracy • Instytucja kultury może w procesie występować sama albo działać przez pełnomocnika • Sąd może wezwać instytucję do przedłożenia dokumentów mających wpływ na wyjaśnienie sprawy

Nowy czas pracy w instytucjach kultury

• Od 23 sierpnia 2013 r. rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które są dla pracownika dniami pracy • W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych • Odpracowanie wyjścia prywatnego, udzielonego na pisemny wniosek pracownika nie jest pracą w godzinach nadliczbowych

Dyrektor na zwolnieniu lekarskim — czy można go odwołać?

W gminie funkcjonują dwie samodzielne instytucje kultury, które są już po uchwale o zamiarze połączenia (biblioteka i gminny ośrodek kultury). Jeden z dyrektorów przebywa długo na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie organizator jednym zarządzeniem odwołuje dotychczasowego dyrektora ze stanowiska (podczas zwolnienia), a drugim powołuje dyrektora na pełniącego obowiązki tej instytucji do czasu ich połączenia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Jaki jest status odwołanego dyrektora przebywającego na zwolnieniu? Jaki będzie jego status, kiedy wróci do pracy?

Przewodnicy turystyczni w instytucjach kultury po zmianach

• Nowe przepisy nadal dają pierwszeństwo do oprowadzania wycieczek osobom upoważnionym przez dyrektora muzeum, organizatora wystawy albo właściciela lub posiadacza zabytku, przed przewodnikami turystycznymi • Nowością jest zniesienie obszaru uprawnień, co oznacza, że wycieczkę po muzeum może oprowadzić każdy przewodnik turystyczny • Zasady oprowadzania grup przez przewodników turystycznych należy zapisać w regulaminie

Połączenie instytucji kultury a uzyskane wcześniej decyzje administracyjne

• Otrzymane przed połączeniem decyzje administracyjne wygasają z chwilą wykreślenia instytucji kultury z rejestru • Nowo powstała instytucja może starać się przenieść na siebie otrzymane wcześniej decyzje • Prawo do przeniesienia decyzji musi bezpośrednio wynikać z przepisów, na podstawie których została ona wydana

Lemoniada w Ogrodzie Doświadczeń

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie to dowód na to, że wspólnymi siłami można dokonać cudów. Idea sensorycznego parku edukacyjnego, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, narodziła się już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Planszowe Opole

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu wspólnie z Opolskim Klubem Gier, który jest sekcją Stowarzyszenia Kulturalne Opole, organizuje cykliczne akcje pod hasłem Planszowe Opole.

#Nie jesteś mi obojętny

Centrum Kultury „Zamek” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Poznań. Instytucja ta właśnie realizuje pierwszy w Polsce całoroczny, tematyczny, międzynarodowy program kuratorski polegający na prezentacjach spektakli teatru i tańca, a także towarzyszących im działań kontekstowych i edukacyjnych, kreując tym samym (praktycznie nieobecny w Polsce) model międzynarodowej sceny impresaryjnej i produkcyjnej.

Upiększanie okolicy (przy okazji)

Nowy Tomyśl znany jest w Wielkopolsce głównie za sprawą odbywającego się tu corocznie Jarmarku Chmielno-Wikliniarskiego. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na towarzyszące temu wydarzeniu, już od 18 lat, konkursy na Najpiękniejszą Witrynę Sklepową oraz Najpiękniejszą Ekspozycję Przed Sklepem.