• Jak powinna wyglądać współpraca instytucji kultury z kołami gospodyń wiejskich po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Według jakiej procedury likwidować druki ścisłego zarachowania w instytucji?
 • Czy prawidłowy jest zapis w statucie instytucji, że oświadczenia woli składane przez instytucję wymagają podpisu dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych, i czy w związku z tym w przypadku nieobecności głównego księgowego może on wyznaczyć na swoje zastępstwo do podpisywania umów oraz zatwierdzania dokumentów pod względem formalnym dyrektora instytucji?
 • Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa operacji dotyczących przekazania organizatorowi środka trwałego (budynku), który jest umorzony częściowo (lub całkowicie)?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy w sytuacji gdy fundusz instytucji kultury jest ujemny, a w danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy, należy środki z funduszu rezerwowego przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.