Finanse

W dziale Finanse znajdą Państwo porady dotyczące polityki rachunkowości, przestrzegania zasad finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z organizatorem oraz rozliczania projektów.

Liczba artykułów w dziale: 754

Koszty utrzymania kota w obiekcie instytucji kultury

Dom kultury w ramach zwalczania gryzoni w obiekcie, oprócz wdrożenia systemu deratyzacji, kupił kota ze schroniska.
Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów może być finansowany ze środków własnych instytucji?
Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

Prawo użytkowania wieczystego i wartość gruntu

Na mocy decyzji zarządu gminy i miasta w sprawie uwłaszczenia centrum kultury nabyło z mocy prawa użytkowanie wieczyste działek położonych na terenie miasta oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń będących 5 grudnia 1990 r. w ich użytkowaniu. Użytkowanie ustalono na okres 40 lat i bieg rozpoczął się w 2002 r.
Czy prawidłowo ujęto w księgach finansowych te grunty na koncie 011 „Środki trwałe” oraz 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów?”

Umowa o świadczenie usług tylko na czas oznaczony

Instytucja kultury od 20 lat wydaje czasopismo. W 2012 r. zawarła umowę z drukarnią o świadczenie usług na czas nieokreślony. Instytucja obawia się, że rozwiązując teraz umowę z wieloletnim dostawcą, nie otrzyma już tak korzystnej oferty (oprócz druku gazety drukarnia zapewniała szereg innych usług m.in. odbiór materiałów redakcyjnych oraz kolportaż wydrukowanych gazet).
Czy nowy dyrektor instytucji kultury ma obowiązek rozwiązania zawartej na czas nieokreślony umowy lub wprowadzenia do niej aneksu, aby była to umowa na czas określony — zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

[COVID-19] Zwrot składek ZUS nie jest przychodem własnym


Instytucja, która prowadzi ewidencję pozabilansową na koncie 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”, otrzymała zwrot zapłaconych składek ZUS za marzec. Zwrot został zaksięgowany na konto Wn 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”.
Czy należy pomniejszyć stronę Ma konta 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej” o kwotę zwrotu, czy potraktować to jako przychód własny niepodlegający rozliczeniu?

[COVID-19] Zmiany w planie finansowym w związku z COVID-19


W związku z sytuacją, jaka zaistniała przez COVID-19, organizator odwołał imprezy zaplanowane na okres letni.
Czy środki przeznaczone na imprezy instytucja może przeznaczyć na:

  • odświeżanie pomieszczeń w instytucji kultury typu: malowanie ścian, położenie paneli w pomieszczeniach, zmiana umywalek w łazienkach itp. Czy można potraktować to jako drobne wydatki, które służą do działalności bieżącej instytucji?
  • zakup sprzętu muzycznego?
  • zakup wyposażenia do izby regionalnej (laptop, stoły, projektor, krzesła) oraz bramy o wartości około 5000 zł?

Czy wszystkie te wydatki można pokryć z dotacji podmiotowej, czy też musi to być dotacja celowa?

Koszty wspólne trzeba dzielić

Biblioteka publiczna zarządza budynkiem, w którym mieści się również zespół przedszkolno-szkolny. Zarówno biblioteka, jak i zespół utrzymywane są z tego samego budżetu samorządowego.
Czy biblioteka powinna obciążać zespół za wspólne koszty utrzymania budynku, czy może jednak tego zaniechać?

[COVID-19] Zmiana planu finansowego w związku z epidemią


Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie muzeum instytucja nie osiągnęła zakładanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz z lekcji muzealnych.
Czy należy zmienić plan finansowy?

Zwrot VAT a zakup środków trwałych

Instytucja kultury, która dostaje zwrot VAT, zdecydowała się zakupić środek trwały z kwoty tych zwrotów.
Skoro zwroty te nie są przychodem instytucji kultury, to czy trzeba będzie księgować amortyzację równoległe do przychodów operacyjnych?
Czy amortyzacja będzie kosztem uzyskania przychodów dla instytucji kultury?

Dyscyplinarne zwolnienie dyrektora a inwentaryzacja

Dyrektor instytucji kultury został zwolniony dyscyplinarnie, z trybem natychmiastowym opuścił swoje stanowisko. Po jego odejściu przeprowadzono inwentaryzację mienia byłego dyrektora i stwierdzono braki, z których dyrektor się nie rozliczył.
Jaką inwentaryzację należy przeprowadzić, żeby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan majątek byłego dyrektora?
Jak ująć w księgach rachunkowych braki (środki trwałe, środki trwałe niskocenne)?
W jaki sposób można dochodzić od dyrektora zwrotu mienia?

Ujawnienie środka trwałego

Podczas inwentaryzacji ujawniono środek trwały (plac rekreacyjny i plac zabaw) o wartości blisko 200 000 zł, który kupiono w kwietniu 2011 r., a który omyłkowo został ujęty w kosztach działalności operacyjnej zamiast w ewidencji środków trwałych.
Ujawnione środki trwałe mają zostać zaksięgowane 31 grudnia 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r. oddane do urzędu miasta.
Jak zaksięgować ujawnione środki trwałe?

[COVID-19] Brak zapłaty składek w związku z tzw. wakacjami składkowymi a dyscyplina finansów publicznych


Samorządowa instytucja kultury jako płatnik zatrudniający do 50 osób złożyła do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zwolnienie — z wyjątkiem składek marcowych — dotyczy składek nieopłaconych. Instytucja spodziewa się, że do terminu płatności składek za kwiecień (15 maja) nie otrzyma jeszcze decyzji z ZUS.
Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nieopłacenia składek w terminie i koniecznością zapłaty odsetek instytucja naruszy dyscyplinę finansów publicznych? Niestety, nie ma innego sposobu na uzyskanie tego zwolnienia, jak tylko złożenie wniosku i nieopłacenie składek.
Czy do czasu uzyskania decyzji składki muszą być nieopłacone w całości, czy w tylko w 50%?

Środki trwałe umarzane jednorazowo

Pytania dotyczą określenia w polityce rachunkowości definicji środków trwałych umarzanych jednorazowo.
Czy instytucja kultury może wyodrębnić wśród środków trwałych te, które są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia ich do używania, określając ich wartość, np. od 5000 zł do 9999 zł?
Czy zakup takich środków trwałych może być finansowany z dotacji podmiotowej, czy tylko z dotacji celowej lub ze środków własnych?
A może instytucja powinna uznać, że środkami trwałymi są tylko te składniki majątku, których jednostkowa cena przekracza 10 000 zł i są umarzane stopniowo (w czasie)?