art. 29a ustawy o działalności kulturalnej

Ujawnianie danych z umów z instruktorami zatrudnionymi na umowy-zlecenie w instytucji kultury

W instytucji kultury odbywają się zajęcia plastyczne, podczas których instruktor wprowadza uczestników w tajniki sztuki, a także organizuje konkursy i wystawy prac uczestników.
Odbywają się również zajęcia taneczne, podczas których instruktorzy przygotowują układy taneczne i je reżyserują. Po tym przychodzi czas na występy uczestników. Instruktorzy są zatrudnieni na umowy-zlecenie.
Czy do umów-zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć i warsztatów można zastosować art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy osoby fizyczne prowadzące zajęcia można zaliczyć do osób realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej?