Anna Gotkowska

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Zmiana systemu czasu pracy

W instytucji kultury prowadzona jest działalność gastronomiczna. Kierownika działu gastronomii zatrudniono w podstawowym systemie czasu pracy, ale w związku ze specyfiką jego pracy (praca w weekendy oraz w porze nocnej) instytucja zamierza wprowadzić u niego równoważny system czasu pracy oraz porę nocną.
Czy wystarczy zmienić informację o warunkach zatrudnienia i powiadomić pracownika o jego przejściu na równoważny system czasu pracy i o pracy w porze nocnej, czy też trzeba zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia?

Dodatki w regulaminie wynagradzania

Czy instytucja kultury może zawrzeć w regulaminie wynagradzania korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące zasady wypłacania dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego?
Czy dla dyrektora i głównego księgowego dodatek funkcyjny może być dodatkiem stałym wypłacanym w pełnej wysokości bez względu na liczbę przepracowanych dni?
Czy dodatki stażowy i funkcyjny wlicza się do podstawy ubezpieczenia chorobowego i zasiłków? Instytucja nie wypłaca zasiłków — płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS.

Udział dzieci poniżej 16. roku życia w spektaklach

Czy w świetle prawa dzieci poniżej 16. roku życia mogą brać udział w spektaklach wystawianych w niedzielę?
Czy udział ten należy traktować jako praca na podstawie umowy o pracę, czy też dopuszczalne jest uznanie go jako elementu zajęć edukacyjnych organizowanych w instytucji albo jako wolontariatu?

Norma czasu pracy

Pracownik kina pracuje od czwartku do poniedziałku. Jego dniami wolnymi jest wtorek i środa. Obowiązuje go miesięczny okres rozliczeniowy.
Jeżeli w sierpniu 2022 r. pracodawca udzieli mu dnia wolnego w każdy wtorek i środę, to czy wystąpi niedopracowanie normy godzin?

Kolejna nagroda jubileuszowa przed upływem 5 lat

Pracownik otrzymał w lipcu 2021 r. nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W marcu 2022 r. dostarczył zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym przez 4 lata i 7 miesięcy, więc okres ten należało doliczyć do wysługi lat. Po ponownym obliczeniu okresu stażu pracy pracownikowi przysługiwało w marcu 2022 r. prawo do nagrody jubileuszowej w związku z 25 latami pracy.
Czy nagroda powinna być wypłacona w pełnej wysokości, czyli 100% wynagrodzenia, skoro od wypłaty nagrody jubileuszowej za 20 lat do wypłaty nagrody za 25 lat nie minie więcej niż 12 miesięcy?
Czy od nagrody jubileuszowej odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne?

Bony i inne świadczenia dla głównej księgowej

Czy głównej księgowej, która jest zatrudniona w instytucji kultury, należą się przyznawane pracownikom instytucji:

  • bony ze środków na wynagrodzenia (nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) z okazji świąt,
  • świadczenie urlopowe,
  • dofinansowanie do zakupu okularów?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

W regulaminie wynagradzania biblioteki znalazł się zapis o odprawie emerytalnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w tej instytucji co najmniej 40 lat.
Czy zapis w regulaminie wynagradzania jest zgodny z prawem (przepisy dotyczące bibliotek mówią tylko o trzymiesięcznej odprawie)?
Czy dyrektor biblioteki może otrzymać odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia? A jeśli tak, to czy na podstawie regulaminu wynagradzania czy na innych zasadach?

Odwołanie dyrektora a odwołanie pełnomocnictwa

Dyrektor gminnego ośrodka kultury otrzymał od wójta zarządzenie, w którym odwołuje go z dotychczas pełnionej funkcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez świadczenia pracy i informuje o konieczności wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania wypowiedzenia. Jako powód odwołania wójt podał naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem polegające na kwestionowaniu możliwości przeprowadzenia przez wójta gminy kontroli doraźnej oraz na całkowitym uniemożliwieniu przeprowadzenia wójta gminy zaplanowanej kontroli doraźnej w GOK w zakresie udzielonej instytucji kultury dotacji podmiotowej. Wójt zarzucił także dyrektorowi GOK całkowite nierespektowanie jego zwierzchnictwa służbowego (m.in. poprzez nieudzielenie wójtowi informacji o liczbie dni zaległego urlopu dyrektora). Z uwagi na brak zastępcy i udzielone upoważnienie zwykłego zarządu tego samego dnia dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury dyrektor udzielił pełnomocnictwa rodzajowego pracownikowi GOK. Wójt natomiast poinformował pracowników GOK, że od tego dnia w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektor nie ma prawa świadczyć pracy.
Czy w okresie wypowiedzenia bez świadczenia pracy dyrektor może odwołać pełnomocnictwo udzielone jednemu z pracowników z uwagi na jego nielojalność i działania na szkodę ośrodka oraz udzielić pełnomocnictwa innej osobie?
Czy dyrektor może w tym czasie wypowiadać umowy o pracę?
Czy wójt, nie będąc pracodawcą dyrektora, może zlecać mu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego oraz zakazać świadczenia pracy?

Indywidualna praca artystyczna

Pracownicy instytucji kultury pracują w przerywanym systemie czasu pracy z jedną przerwą nieprzekraczającą 5 godzin.
Czy w instytucji kultury dopuszczalne jest wprowadzenie indywidualnej pracy artystycznej polegającej na wykonywaniu przez pracownika pracy indywidualnej nad repertuarem poza zajęciami zespołowymi w miejscu i czasie przez niego wybranym?
Jak ocenia się kwestię miejsca pracy w razie ewentualnego wypadku przy pracy pracownika w czasie wykonywania indywidualnej pracy?

Czas pracy kierowcy

Oddelegowany w podróż służbową pracownik merytoryczny instytucji kultury wraz z kierowcą wyruszył w drogę 9 lutego o 07:30. Obaj na miejsce docelowe dotarli o 19:30. Następnego dnia pracownik merytoryczny wykonywał obowiązki służbowe, a kierowca pracował za kierownicą od 07:30 do około godziny 13:00, kiedy to samochód uległ awarii i został przetransportowany do siedziby instytucji (o 24:00). Od 13:00 kierowca nie prowadził wprawdzie pojazdu, ale sprawował nadzór nad jego przewozem na lawecie. Normy czasu pracy zostały wówczas przekroczone.
Obaj pracownicy stawili się do pracy następnego dnia po 11 godzinach od zakończenia delegacji. Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 07:30 do 15:30.
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy?

Urlop przy 12 godzinach pracy

Pytania dotyczą urlopu wypoczynkowego pracowników ochrony, którzy pracują w równoważnym czasie pracy stale po 12 godzin według grafiku. Nie ma możliwości rozliczyć/zaplanować urlopu na krócej niż 12 godzin, bo pracują oni na jednej zmianie, wymieniają się i zawsze pracują 12 godzin.
Zaległy urlop pracownika wynosi 96 godzin, a bieżący to 208 godzin. Dzieląc sumę tych godzin przez 12 otrzymujemy 25,33 dnia urlopu. Czy należy zaokrąglić ten wynik do 26 dni urlopu?
Pracownik ma 116 godzin zaległego urlopu, bieżący wynosi 208 godzin. Suma tych godzin dzielona przez 12 to 27 dni. Pracownik twierdzi, że w minionym roku miał 27 dni, chociaż z jego obliczeń wychodziło 27,66 dnia (124 + 208 = 332 / 12 = 27,66), ale nie zostało to zaokrąglone i że w związku z tym w 2022 r. jest stratny o 1 dzień.
Jeśli pracownikowi zostało np. 6 godzin nierozliczonego urlopu, to jak należy to ująć w świadectwie pracy? Ile wykazać dni wykorzystanego urlopu lub jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop wpisać?

Urlop dyrektora na zakończenie pełnienia swojej funkcji a przekazanie obowiązków

Poza głównym księgowym instytucja kultury zatrudnia tylko dwóch pracowników etatowych: instruktora kultury i animatora. Dyrektor instytucji zamierza wziąć trzytygodniowy urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania.
Czy jest to dopuszczalne?
Jeśli tak, to jak wygląda przekazanie wszystkich spraw i dokumentów następnemu dyrektorowi? Czy dokonuje tego osoba zastępująca dyrektora, a jeśli tak, to kto może otrzymać takie upoważnienie do zastępowania dyrektora i co powinno być w nim zawarte?