Anna Gotkowska

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Nagroda jubileuszowa przysługująca pracownikom instytucji kultury jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • Po spełnieniu pewnych warunków p.o. dyrektora instytucji kultury należy się nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy
  • Pracodawca nie powinien zwlekać z wypłatą nagrody jubileuszowej ponad czas potrzebny do zapoznania się ze złożonymi przez pracownika dokumentami

Zmiana dyrektorów a ciągłość pracy instytucji

Z końcem sezonu artystycznego, tj. 31 sierpnia br., zakończył pracę dyrektor samorządowej instytucji kultury. Od 1 września na to stanowisko został powołany na pięć sezonów artystycznych nowy dyrektor.
Czy dyrektor ustępujący ze swojego stanowiska miał prawo podejmować decyzje kadrowe, finansowe, repertuarowe, które wykraczają już poza zakres jego umocowania?
Czy nowy dyrektor może jeszcze przed powołaniem przedłożyć organizatorowi swoją koncepcję z podziałem na konkretne sezony artystyczne, które trwają od 1 września br. do 31 sierpnia następnego roku, a plan finansowy i merytoryczny instytucji kultury jest przedkładany w oparciu o rok kalendarzowy?
Czy odchodzący dyrektor, przedkładając plan finansowy instytucji kultury, wykracza poza zakres swojego umocowania?

Nadzór organizatora niezgodny z przepisami

Księgowość i sprawy kadrowe ośrodka kultury prowadzi Centrum Usług Wspólnych, które jest częścią urzędu miasta.
Czy organizator ma prawo nazwać instytucję jednostką nadzorowaną i zobowiązać zarządzeniem dyrektora ośrodka kultury do opracowania wewnętrznej dokumentacji systemu kontroli zarządczej i przesłania jej do pracownika urzędu ds. kontroli?
Jak to się ma do kontroli zarządczej w instytucji?

Odprawa emerytalna tylko raz

W 2018 r. pracownik przeszedł na emeryturę i otrzymał odprawę emerytalną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W tym samym roku ponownie zatrudniono go w instytucji. W 2019 r. zmienił się regulamin wynagradzania pracowników. Wynika z niego, że obecnie odprawa emerytalna jest wypłacana w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ostatecznie zrezygnował z pracy w lipcu 2023 r.
Czy w związku ze zmianą wysokości odprawy emerytalnej w regulaminie wynagradzania pracownik powinien otrzymać różnicę?

Czym się różni premia od nagrody i jak je prawidłowo wprowadzić w instytucji kultury?

Obecnie w instytucji obowiązuje premia regulaminowa. Dyrektor chce ją zmienić na uznaniową.
W jaki sposób to należy zrobić, jeżeli w trwających już umowach z pracownikami nie było informacji o tym, że przysługuje im premia regulaminowa? Czy należy podpisać z nimi wypowiedzenie warunków pracy, czy porozumienie zmieniające dotyczące premii?

Dodatek specjalny za jeden miesiąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego i zasiłku chorobowego

W październiku br. pracownikowi instytucji wypłacono dodatek specjalny za organizację imprezy (jednorazowy, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego). Zapis w regulaminie wynagradzania pracowników o wynagrodzeniu za czas urlopu i za czas choroby nie mówi o tym, aby dodatek specjalny uwzględniać w jego podstawie.
Czy dodatek ten powinien być wliczony do podstawy urlopowej w listopadzie?
Czy należy go uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego (średnia z 12 miesięcy), czy prawidłowe będzie pominięcie tego składnika, skoro jest on jednorazowy i dotyczy jednorazowego działania pracownika?

Informacja o warunkach zatrudnienia dla nowego pracownika

Pytania dotyczą informacji o warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).
W instytucji kultury, w której jest wprowadzony regulamin pracy i regulamin wynagradzania, obowiązuje podstawowy i równoważny system czasu pracy.
Czy w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika:

  • zatrudnionego na 1/2 etatu, który pracuje 8 godzin — wpisać jedną przerwę wliczaną do czasu pracy, a dla pracownika, który pracuje 12 godzin — dwie przerwy, czy lepiej jest podać trzy warianty przerw,
  • pracującego od poniedziałku do piątku 8 godzin, który nie ma nadgodzin, wpisywać punkty dotyczące zasad pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią?

Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można ogólnie zapisać, że:

  • w zakładzie pracy nie ma pracy na zmiany lub przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
  • instytucja kultury nie tworzy ZFŚS, a wypłaca świadczenie urlopowe,
  • pracodawca zapewnia szkolenia,
  • wymiar urlopu pracownika zależy od stażu pracy,
  • praca zdalna jest udzielana na wniosek pracownika (instytucja nie wprowadza pracy zdalnej do regulaminu pracy)?

Pracodawca ma obowiązek poinformować nowo zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia. W przypadku m.in. pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią może to zrobić poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 29 § 31 kp). Teatr zatrudnia aktorów i jest zobowiązany do stosowania w pierwszej kolejności przepisów Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Ustawa ta (art. 26a § 1) odwołuje się do przepisów kp. W regulaminie pracy i wynagradzania teatru jest tylko mowa o tzw. trzecich zajęciach oraz o rekompensacie za nie. Czy dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników (nie tylko aktorów) w informacji o warunkach pracodawca powinien zamieścić zapis odwołujący się do poszczególnych przepisów kp dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i ich rekompensaty (art. 151–1513 i art. 15111 kp), czy raczej zapisać, że zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i ich rekompensaty są określone w przepisach ustawy o działalności kulturalnej oraz regulaminie wynagradzania? Czy informacja dotycząca pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty powinna być inaczej zapisana dla aktorów, a inaczej dla pozostałych pracowników?

Okres trwania umowy-zlecenia

Instytucja kultury ma dwa punkty biblioteczne.
Jaką umowę-zlecenia należy zawrzeć z osobą prowadzącą punkt biblioteczny — czy podpisywaną co roku, czy też może to być umowa na dłuższy okres?

Nagroda okolicznościowa z MKiDN

Samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN obchodzi w tym roku 45-lecie działalności. W związku ze swoim dorobkiem instytucja otrzymała z MKiDN zbiorową nagrodę okolicznościową, którą chciałaby przeznaczyć m.in. na nagrody okolicznościowe z racji obchodów jubileuszu dla pracowników instytucji.
Czy nagroda może być wypłacona również dla kierownika organizacyjnego, głównego księgowego i dyrektora instytucji?
Czy z racji otrzymania nagrody na instytucji ciążą jakieś obowiązki podatkowe?

Ingerencja organizatora w podwyżki dla pracowników instytucji kultury

Z uwagi na to, że w instytucji kultury pensje w większości przypadków były na poziomie minimalnej krajowej, dyrektor zaplanował podwyżki wynagrodzeń, które nie przekroczą środków ujętych na wynagrodzenia w planie finansowym i nie spowodują zwiększenia przyznanej dotacji podmiotowej. W części planu finansowego dotyczącej wynagrodzeń instytucja posiada oszczędności. Instytucja otrzymuje środki z dotacji w transzach, ale nie na zasadzie refundacji.
Razem z uchwałą dotyczącą przyznania dotacji na działalność bieżącą instytucji kultury w 2023 r. dyrektor otrzymał pismo, z którego wynika, że uruchomienie środków na podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. wymaga bezwzględnie zgody zarządu powiatu (organizatora), a środki wypłacane przed decyzją zarządu nie będą refundowane. Pismo to nie miało rangi uchwały ani zarządzenia.
Czy dyrektor powinien bezwzględnie stosować się do zalecenia organizatora? Czy może zostać za ukarany za niezastosowanie się do takich zaleceń?
Czy organizator może wymagać od dyrektora instytucji kultury przedstawienia wniosku lub prośby o możliwość podwyższenia pensji pracownikom?
Czy dyrektor, jako osoba zarządzająca instytucją, samodzielnie podejmuje decyzje związane z podwyższeniem pensji pracownikom?

Zmiana siedziby instytucji kultury a umowy o pracę

Niedawno biblioteka miejska rozpoczęła działalność w nowej siedzibie.
Czy w związku ze zmianą adresu należy zmienić pracownikom umowy o pracę?

Dodatek funkcyjny dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w regulaminie wynagradzania

W obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania widnieje zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje za pełnienie funkcji kierowniczej na stanowiskach dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy taki zapis jest mniej korzystny niż w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dotyczący określenia stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury?