Anna Gotkowska

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Kurs języka obcego dla dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zapisać się na roczny kurs z języka angielskiego. Koszty kursu w całości ma pokryć instytucja ze środków własnych.
Czy wobec dyrektora stosuje się takie same przepisy jak wobec pozostałych pracowników, a więc kurs odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy?
Kto w przypadku dyrektora jest pracodawcą i kto powinien podjąć taką decyzję?
Jeśli dyrektor sam zdecyduje się na odbycie kursu, to w jaki sposób powinien opisać fakturę i zlecić wypłatę środków?

Norma w równoważnym systemie czasu pracy

Instytucja kultury chce w regulaminie pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy określić dobową normę czasu pracy oraz możliwość jej wydłużenia do 12 godzin.
Czy poprawny będzie zapis, że czas pracy osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do soboty obejmującym 1-miesięczny okres rozliczeniowy?

Korekta ZFŚS za emeryta, który wrócił do pracy w instytucji

Instytucja kultury zwiększa odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na każdego emeryta, nad którym sprawuje opiekę socjalną. Od 30 stycznia 2023 r. pracownik przeszedł na emeryturę, a 19 września 2023 r. ponownie podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy. Odpis zwiększający na emeryta naliczono od 30 stycznia 2023 r. do końca 2023 r. i w wyliczonej w ten sposób kwocie przelano na rachunek bankowy ZFŚS.
Czy w wyniku ponownego zatrudnienia emeryta należy dokonać korekty na koniec roku w związku z naliczeniem zwiększonego odpisu (tj. czy powinien być liczony tylko okres od 30 stycznia do 18 września 2023 r., gdy emeryt nie pracował u tego pracodawcy)?
Jeśli powinna nastąpić korekta w odpisie na emeryta, to czy istnieje możliwość dokonania zwrotu przelanych w 2023 r. środków na rachunek bankowy w bieżącym roku?

Ruchomy rozkład czasu pracy

Pracownicy instytucji kultury pracują w podstawowym systemie czasu pracy w rozkładzie ruchomym od poniedziałku do piątku. Sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy. Jednak gdy instytucja organizuje imprezy, pracują w dni wolne, które są rekompensowane czasem wolnym.
Czy w instytucji kultury 35-godzinny wypoczynek tygodniowy musi przypadać w niedzielę (często jest to niemożliwe ze względu na imprezy przypadające w ten dzień)?
Czy poniższy przykładowy rozkład pracy jest dozwolony, gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w niedzielę?

Zamknięcie instytucji kultury na okres letni

Jak poprawnie wprowadzić przerwę wakacyjną w domu kultury na okres około czterech tygodni? Na jakiej podstawie prawnej dyrektor może wydać takie zarządzenie?

Odwołanie dyrektorów łączonych instytucji kultury

Czy połączenie instytucji kultury stanowi podstawę do odwołania dotychczasowych dyrektorów instytucji kultury? Czy w takiej sytuacji można zastosować art. 70 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy z dyrektorem instytucji kultury można rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Zwiększenie funduszu nagród

W bibliotece samorządowej tworzony jest (zgodnie z regulaminem) fundusz nagród w wysokości od 5% do 10% z planowanych wynagrodzeń osobowych. Nagrody mają charakter uznaniowy i wypłacane są w listopadzie danego roku. Na 2024 r. w planie finansowym zaplanowano 7% na nagrody. Ze względu na wyrównanie wynagrodzeń pracowników w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej i brakiem podwyżek instytucja chce zrekompensować wynagrodzenie pracowników merytorycznych.
Czy w związku z tym w trakcie roku może zwiększyć, przesuwając środki z zakupów, kwotę na nagrody a jeśli tak, to o ile?

Wprowadzenie różnych systemów czasu pracy

Czy w instytucji kultury, w której nie ma regulaminu pracy ani nie działają związki zawodowe, system równoważnego czasu pracy wprowadza się obwieszczeniem dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracowników, czy też jest to wyłączna decyzja dyrektora?
Czy w tym samym obwieszczeniu można dodać zapis, że w przypadkach uzasadnionych organizacją oraz miejscem wykonywania pracy wprowadza się możliwość stosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
Czy systemem równoważnego czasu pracy można objąć wyłącznie instruktorów, a pracowników biblioteki wchodzącej w skład ośrodka kultury pozostawić w systemie podstawowym?
Czy wprowadzenie tych rozwiązań wymaga uzyskania opinii organizatora (jednostki samorządu terytorialnego)?

Czas pracy na warsztatach

Dwie pracownice instytucji kultury będą prowadzić 3-dniowe wyjazdowe warsztaty taneczne dla około 10 dzieci. Godziny nocne obowiązujące w tej instytucji to 23:00–07:00. Codzienny grafik pracy pierwszej z pracownic to: poniedziałek, środa i piątek od 09:00 do 17:00, wtorek od 11:00 do 19:00, czwartek od 08:00 do 16:00, a drugiej: poniedziałek i wtorek od 12:00 do 20:00, środa i piątek od 08:00 do 16:00, czwartek od 13:00 do 21:00. Obie opiekunki objęte są ruchomym rozkładem czasu pracy.
Jak rozliczyć czas pracy tych osób, żeby nie powstały nadgodziny?
Czy powinny napisać wniosek do pracodawcy o zmianę godzin pracy na czas prowadzenia warsztatów, np. jedna od 07:00 do 15:00, a druga od 15:00 do 23:00, i naprzemiennie sprawować opiekę nad dziećmi?
A co z czasem, kiedy dzieci śpią, czyli od 23:00 do 07:00? Czy czas opieki w nocy też należy liczyć jako czas pracy?

Zwrot nienależnego pracownikowi świadczenia urlopowego

Samorządowa instytucja kultury nie tworzy ZFŚS, tylko wypłaca świadczenie urlopowe w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Przepisy mówią o zwrocie świadczenia urlopowego, gdy 14-dniowy okres urlopowy przerywa choroba pracownika.
Czy w regulaminie przyznawania tego świadczenia można zapisać, że pracodawca nie będzie egzekwował zwrotu wypłaconego świadczenia, jeżeli przerwa w urlopie nie jest spowodowana z winy pracownika?

Czy pracownikowi instytucji kultury można przyznać dwa dodatki specjalne?

Czy instytucja kultury może przyznać pracownikowi więcej niż jeden dodatek specjalny z tytułu powierzenia wykonywania dodatkowych czynności w różnym zakresie?

Podwyżka dla pracownicy powracającej z urlopów związanych z rodzicielstwem

Pracownica przebywała na urlopach:

  • od 6 grudnia 2022 r. do 7 stycznia 2024 r. — macierzyńskim i rodzicielskim,
  • od 8 stycznia do 12 lutego 2024 r. — wypoczynkowym (zaległym z 2023 r.),
  • od 13 lutego do 1 kwietnia 2024 r. — wychowawczym.

Wróciła do pracy 2 kwietnia 2024 r.
W zakładzie pracy 1 stycznia 2024 r. wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia. Dla tej pracownicy nie przygotowano wtedy angażu.
Czy pracownicy tej należy dać podwyżkę z dniem powrotu fizycznego do pracy, tj. 2 kwietnia 2024 r., czy też prawidłowe jest dać tej pracownicy podwyżkę z dniem 8 stycznia 2024 r. z informacją o wyrównaniu wynagrodzenia (po podwyżce) za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym (tj. od 8 stycznia 2024 r.), który interpretowany jest jako powrót do pracy?