Anna Gotkowska

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Dodatek stażowy w podstawie godzin nadliczbowych

Muzeum zatrudniło na 1/2 etatu opiekuna ekspozycji. W jednym miesiącu pracownik przekroczył limit swoich godzin i wypłacono mu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przeliczone według stawki wynagrodzenia zasadniczego podzielonego przez liczbę godzin, które pracownik był zobowiązany przepracować. Dodatek stażowy wypłacono w wysokości 20% po wyliczeniu od podstawy wynagrodzenia zasadniczego ujętego w umowie o pracę.
Czy prawidłowo policzono wynagrodzenie, nie ujmując dodatku stażowego w podstawie godzin ponadwymiarowych?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

 • Zdarza się, że po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy nagrodę jubileuszową wypłaca się pracownikowi instytucji kultury częściej niż co 5 lat
 • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w instytucji kultury
 • W regulaminie wynagradzania można regulować zasady wypłaty nagrody jubileuszowej korzystniej niż w ustawie o działalności kulturalnej

Centrum usług wspólnych a odpowiedzialność za zamówienia publiczne

Muzeum posiada własny regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 130 000 zł, zgodnie z którym w zależności od wartości zamówienia wymagane jest stosowanie odpowiednich procedur i tym samym — odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zastosowanie (potwierdzenie rozeznania rynku, zamówienie, umowy itp.). Muzeum nie posiada własnej księgowości, jest obsługiwane przez centrum usług wspólnych (CUW).
Czy główny księgowy CUW, składając podpis na przedłożonym przez muzeum dokumencie do zapłaty odpowiada również za poprawność i kompletność załączników, które wynikają z regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł, czy też pełną odpowiedzialność za te dokumenty ponosi dyrektor muzeum przy założeniu, że w porozumieniu pomiędzy muzeum a CUW jest zapis, iż za przestrzeganie procedur i zasad wynikających z prawa zamówień publicznych odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane samodzielnie?

Czy w podstawie odprawy emerytalnej ujmuje się nagrodę roczną?

Pracownik w tym roku otrzymał nagrodę roczną (nagroda jest uznaniowa), a od 28 września br. przeszedł na emeryturę.
Czy nagrodę tę należy wliczyć do odprawy emerytalnej (trzymiesięczne wynagrodzenie)?

Udokumentowanie stażu pracy

Bibliotekarka zatrudniona w bibliotece od 1983 r. swoją pierwszą nagrodę jubileuszową otrzymała w 2002 r. za 20 lat i kolejne otrzymywała co pięć lat. W tym roku oczekiwała na nagrodę za 40 lat. Okazało się, że w jej teczce osobowej nie ma świadectwa pracy z pierwszego miejsca zatrudnienia (rok pracy w innej bibliotece), a jedynie poświadczenie działu administracyjnego. Bibliotekarki nie poinformowano o konieczności uzupełnienia dokumentacji, a termin wypłaty nagrody przesunięto na 2023 r.
Czy słusznie?

Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej osób zarządzających instytucją

W związku z nawiązaniem przez samorządową instytucję kultury współpracy międzynarodowej, osoby nią zarządzające (dyrektor, zastępca i główny księgowy) w dniach od 15 do 18 czerwca 2022 r. na zaproszenie instytucji odbyły zagraniczną delegację służbową zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 15 czerwca — czas przejazdu do miejsca docelowego, wylot o godzinie 08:50, przylot o 14:50 oraz wieczorna kolacja na zaproszenie strony goszczącej;
 • 16 czerwca (święto) i 17 czerwca — wizytacje, rozmowy i zwiedzanie ze stroną zapraszającą;
 • 18 czerwca — wylot o godzinie 14:45, czas powrotu do Polski około godziny 18:00.

Instytucja wzięła pod uwagę, że:

 • dniami wolnymi od pracy są soboty lub dni odpowiednio wyznaczone w harmonogramach pracy zapewniające taką samą liczbę dni wolnych z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w rozkładzie czasu pracy co liczbę sobót,
 • regulamin pracy obejmuje postanowienie, w którym pracownicy są objęci równoważnym systemem czasu pracy (wszyscy),
 • a także uwzględniła orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie rozliczania czasu pracy w delegacji służbowej oraz art. 131 § 2, art. 132 § 2 ust. 1, 149 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).

Czas pracy w delegacji służbowej rozliczono następująco:

 • 15 czerwca — czas przejazdu (zaliczony czas pracy 8 godzin) / uroczysta kolacja niezaliczona do czasu pracy,
 • 16 czerwca (Boże Ciało) — „praca w święto” — udzielenie w zamian dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 30 czerwca / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2kp,
 • 17 czerwca — zaliczony czas pracy 8 godzin / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2 kp,
 • 18 czerwca 2022 r. — (sobota wolna) czas przejazdu poza normalnym czasem pracy — niezaliczany do czasu pracy i nienaruszający odpoczynku tygodniowego.

Kolejny dzień pracy to poniedziałek 20 czerwca 2022 r.
Czy prawidłowo policzono czas pracy?

Terminy rozliczenia nadgodzin

Instytucja przyjęła termin wypłaty wynagrodzenia z góry, do 27. dnia danego miesiąca, oraz 1-miesięczny okres rozliczeniowy.
Kiedy powinna wypłacić wynagrodzenie z tytułu nadgodzin dobowych i średniotygodniowych? Czy może to zrobić dopiero z kolejną wypłatą? Czy dozwolonym rozwiązaniem jest wypłata nadgodzin, np. do 10. dnia kolejnego miesiąca, gdy znane jest już rozliczenie czasu pracy poprzedniego miesiąca?

Kim jest kierownik w instytucji kultury?

Czy w strukturze organizacyjnej instytucji kultury słowo „kierownik” wskazuje na stanowisko, np. działu czy filii, czy też na funkcję, a co za tym idzie — czy pracownikowi można w ten sposób rozszerzyć zakres czynności np. o funkcję kierownika działu czy filii i wyznaczyć mu dodatek funkcyjny za zarządzanie grupą osób w swoim dziale?
Jak poprawnie stosować określenie „kierownik” i czy można używać innych określeń na wykonującego te same zadania, np. „koordynator pracy działu” lub jeszcze innych, które zostaną stworzone i wpisane do regulaminu wynagradzania i organizacyjnego?

Umowa o pracę i o dzieło z pracownikiem artystycznym

Pracownicy artystyczni (muzyk, aktor) w umowach o pracę są zobowiązani do świadczenia pracy podczas prób, do indywidualnej pracy artystycznej i pozostawania w stanie gotowości. Za te czynności otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie. Instytucja przygotowuje harmonogram pracy i ewidencjonuje czas pracy pracowników artystycznych. Dodatkowo zawiera ona z pracownikami artystycznymi umowy o dzieło na występy podczas koncertów i spektakli z przeniesieniem praw autorskich. Wykonawca dzieła nie jest chroniony przepisami prawa pracy, m.in. przepisami o dobowej normie czasu pracy.
Czy do dobowej normy czasu pracy pracownika artystycznego powinno się wliczać czas pracy przepracowany w ramach umowy o dzieło? Często zdarza się, że tego samego dnia pracownik artystyczny wykonuje pracę w ramach stosunku pracy i w ramach umowy o dzieło, co może powodować, że rzeczywisty przepracowany czas przekracza dobową normę czasu pracy.

Dodatek funkcyjny na zwolnieniu chorobowym i na urlopie

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W regulaminach obowiązujących w instytucji nie zawarto zasad ich wypłaty w przypadku zwolnień lekarskich lub korzystania z urlopu wypoczynkowego przez pracowników.
Czy w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacony w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia dodatku funkcyjnego, czy też należy wypłacić go w całości?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

Czyj podpis powinien się znaleźć na przyznaniu odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki gminnej — wójta czy pracownika upoważnionego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora, jeżeli taki zapis znajduje się w regulaminie organizacyjnym?
Czy taka odprawa może być do 25% wyższa niż określona w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?