Anna Gotkowska

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Kara nagany a nagroda

Pracownik został ukarany karą nagany.
Czy w związku z tym może nie otrzymać nagrody?

Koszt prania odzieży roboczej

W instytucji kultury zatrudniono pracownika na stanowisku specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych, pracownik gospodarczy. Według ogólnych przepisów należy mu zapewnić ubranie robocze. Jednak na początku każdego roku składa on dyrektorowi oświadczenie, że wyraża zgodę na korzystanie z własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego w zamian za ekwiwalent finansowy ustalony przez pracodawcę na dany rok.
Ekwiwalent ten (ustalony jako średnia cena rynkowa nowej odzieży) instytucja wypłaca z góry do 30 stycznia za dany rok. Dodatkowo na koniec roku (z dołu) wypłaca ekwiwalent za pranie odzieży we własnym zakresie.
Czy takie postępowanie jest właściwe?

Dodatek dla głównego księgowego za zadania w projekcie unijnym

Czy głównemu księgowego można przyznać dodatek za zwiększenie mu liczby obowiązków w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich, a jeśli tak, to na jakich zasadach go wypłacać?
Czy informację o takim dodatku należy ująć w regulaminie wynagradzania i określić jego wysokość?

Jak obliczyć czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu?

Jaki jest czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Nagroda jubileuszowa przy zatrudnieniu na dwóch stanowiskach pracy w instytucji kultury

Pracownica biblioteki od 10 lat zatrudniona jest na ½ etatu na stanowisku głównej księgowej. Od tego roku w ramach tej samej umowy o pracę powierzono jej jeszcze na 1/2 etatu stanowisko bibliotekarza. W umowie o pracę określono osobne wynagrodzenia i różne dodatki stażowe dla każdego ze stanowisk. W przyszłym roku pracownica nabędzie 20 lat pracy na stanowisku głównej księgowej.
Czy do nagrody jubileuszowej należy wliczyć tylko wynagrodzenie przysługujące na stanowisku głównej księgowej, czy również wynagrodzenie przysługujące na stanowisku bibliotekarza?

Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego a zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat powierzono dodatkowo obowiązki koordynatora ds. dostępności. W związku z tym przyznano mu kwotowy dodatek finansowy. Od marca pracownik będzie miał (na swój wniosek) zmniejszony wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. Pracownikowi pozostają wszystkie dodatkowe obowiązki związane z kwestią dostępności, a jego dodatek funkcyjny nadal nie będzie przekraczał 50% wynagrodzenia zasadniczego.
Czy taka zmiana wymusza także obniżenie kwoty dodatku funkcyjnego przysługującej w związku z pełnioną dodatkowo funkcją?

Staż urlopowy

W czasie 2-letniej nauki w szkole policealnej pracownik jednocześnie pracował. Ukończył szkołę obroną dyplomu 8 września 2022 r. Do stażu pracy po zakończeniu szkoły policealnej wlicza się 6 lat i nie wlicza się lat pracy podczas nauki w szkole policealnej (okresy się pokrywają).
Pracownik nie złożył świadectwa ukończenia szkoły i pierwszy staż pracy zdobył w instytucji kultury. Do stażu urlopowego wlicza się tylko staż pracy w tej instytucji.
Od jakiej daty należy wliczyć lata pracy po uzyskaniu dyplomu?
Czy instytucja powinna dokonać podwyższenia wymiaru urlopu za 2023 r. w sytuacji, gdy pracownik w 2023 r. złożył świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej i uzyskał prawo do urlopu uzupełniającego w związku z uzyskaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego 26 dni w ciągu roku?

Odroczona wypłata nagrody rocznej dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego

Czy nagroda roczna za 2021 rok dla dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury przyznana w 2022 r. może być wypłacona na wniosek tych osób w kolejnym roku, czyli w 2023 r., np. w styczniu?

Dokumenty udostępniane komisji rewizyjnej

Samorządowa instytucja kultury finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej oraz niewielkich wpływów z dochodów własnych.
Jakie dokumenty księgowe podczas kontroli komisji rewizyjnej z urzędu gminy instytucja może przekazać, a jakich dokumentów i danych nie wolno jej udostępniać?

Dodatek funkcyjny a maksymalna wysokość nagrody rocznej dla głównego księgowego

Pytanie Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego? Tak, dodatek funkcyjny należy brać pod uwagę, ale nie tyle przy ustalaniu podstawy wysokości nagrody rocznej dla głównego księgowego w instytucji kultury, co przy ustalaniu maksymalnej jej wysokości. Wyjaśnienie Nagroda roczna wypłacana jest w określonej kwotowo wysokości. Jedyne jej ograniczenie wynika z art. 10 ust. 7 […]

Nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na emeryturę

Pracownica odchodzi na emeryturę z dniem 31 stycznia 2023 r. Prawo do kolejnej jubileuszówki nabyłaby 1 maja 2023 r. Dyrektor wie, że można jej wypłacić nagrodę jubileuszową wcześniej, jeśli nie brakuje więcej niż roku. W piśmie do pracownika dyrektor pisał zazwyczaj: „w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu pracy z dniem [...] przyznaję nagrodę w wysokości [...]%”. W tym przypadku nie można tak napisać. Jednak należy w jakiś sposób podać staż pracy, aby było wiadomo, na jakiej podstawie dyrektor przyznaje nagrodę w wysokości 150% pensji.
Jak zatem sformułować pismo dyrektora w tej sprawie? Czy można napisać, że nagroda przyznana jest pracownicy wcześniej ze względu na jej przejście na emeryturę?

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Pytania dotyczą zatrudnienia i obowiązków głównego księgowego w instytucji kultury.
Czy osoba, która pracuje w księgowości gminnego ośrodka kultury (GOK) 1,5 roku i ma wyższe studnia ekonomiczne, może być zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w GOK, czy też należy ją zatrudnić jako p.o. głównego księgowego do czasu osiągnięcia 3 lat stażu w księgowości? Pracownik w czasie zatrudnienia w instytucji szkolił się w tym zakresie i zdaniem dyrektora warto go zatrzymać w zakładzie pracy.
Czy główny księgowy, który jest zatrudniony w bibliotece publicznej na 1/2 etatu, może naliczać płace?