lider projektu

Środki dla lidera projektu w księgach rachunkowych

Biblioteka realizuje projekt współfinansowany ze środków RPO — szkolenia dla pracowników. W związku z tym przekazała liderowi projektu środki tytułem udziału w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego. Przekazane środki pochodziły z otrzymanej od organizatora dotacji celowej.
W jaki sposób ująć w księgach przekazane środki?

Przelew środków na rachunek lidera umowy partnerskiej

Samorządowe centrum kultury (CK) jest partnerem w projekcie, który realizuje lokalne stowarzyszenie. W ramach partnerstwa CK ma pokryć pewne koszty dotyczące realizacji projektu.
Stowarzyszenie proponuje, aby w umowie partnerskiej zawrzeć zapis, że centrum kultury przeleje na rachunek stowarzyszenia ustaloną kwotę na pokrycie kosztów. Centrum kultury uważa, że bardziej zasadne byłoby, gdyby stowarzyszenie wystawiło fakturę lub refakturę.

  • Które rozwiązanie jest prawidłowe?
  • Czy CK może przelać środki na konto stowarzyszenia?