własność nieruchomości

Korzystanie z nieruchomości przez instytucję kultury — własność, najem czy użyczenie?

Gminny ośrodek kultury (GOK) na podstawie umowy najmu korzysta z nieruchomości, w której prowadzi działalność kulturalną.
Czy zamiast umowy najmu można zawrzeć umowę użyczenia?
Dlaczego GOK płaci za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne? Czy jest to zgodne z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Dlaczego inne instytucje (gminna biblioteka publiczna i towarzystwo społeczno-kulturalne), które również mają siedziby w tym budynku, nie ponoszą opłat za media, a korzystają z wody, kanalizacji i ogrzewania? Koszty te ponosi GOK.

Lokale zajmowane przez instytucję kultury

Biblioteka zajmuje pierwsze i drugie piętro budynku należącego do organizatora (gmina jest właścicielem budynku i gruntu). Na parterze funkcjonują inne instytucje. Do budynku przylega ogrodzony plac. Biblioteka nie dysponuje żadną umową, a w jej statucie jest tylko zapis o użytkowaniu pomieszczeń i podany adres.
Czy organizator musi przekazać bibliotece pomieszczenia, w których znajduje się obecnie instytucja?
Czy przekazanie nieruchomości następuje tylko w momencie utworzenia nowej instytucji kultury i jak art. 51 w związku z art. 56 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami) odnosi się do istniejących od dawna instytucji kultury?
Jak powinna wyglądać procedura przekazania przez organizatora nieruchomości na własność instytucji kultury?