Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Podatek od świadczenia urlopowego dla młodocianych pracowników

Instytucja kultury wypłaca świadczenie urlopowe, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Czy pracownikom do 26. roku życia, którym przysługuje przedmiotowe zwolnienie od podatku, można wypłacić to świadczenie w pełnej kwocie, czy jednak należy opodatkować?

Kwalifikacja przychodu z tytułu artystycznego wykonania

W ramach realizacji projektu teatr podpisał z osobami fizycznymi — muzykami — nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy o artystyczne wykonanie. Artyści w zawartych umowach zobowiązali się do artystycznego wykonania dwunastu utworów oraz do udziału w rejestracji utworów muzycznych w studio. Za wykonanie przedmiotu umowy artyści otrzymają wynagrodzenie określone ryczałtowo w jednej kwocie. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach wykonania umowy, artysta-muzyk udziela teatrowi licencji wyłącznej na oznaczony czas, a po zakończeniu projektu — licencji niewyłącznej na określonych polach eksploatacji.
Czy traktując takie umowy jako artystyczne wykonanie umowy-zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), skoro dochodzi do rozporządzenia prawami autorskimi lub pokrewnymi?
Jak zakwalifikować osiągnięty przez te osoby przychód: jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej (art. 13 pkt 2 updof), czy jako przychód z praw majątkowych (art. 18 updof)?

Zostało mało czasu na skorzystanie z dofinansowania wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej dla instytucji kultury

Czy instytucja kultury, która całość wynagrodzeń pokrywa z dotacji otrzymanej od organizatora (gminy) po spełnieniu pozostałych warunków może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z art. 15g ustawy COVID-19?
Czy organizator musi dopłacić 60% tego dofinansowania, czy też można to dofinansowanie wykazać jako już otrzymane z tytułu dotacji podmiotowej?

Podpisywanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Czy prawidłowe jest podpisanie odpisu z rejestru instytucji kultury przez kierownika komórki organizacyjnej, który nie jest osobą sporządzającą odpis, i czy poprawne jest zamieszczanie na odpisie zapisu „za zgodność z oryginałem”?

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury

Instytucja kultury, która w większości utrzymuje działalność, w tym wynagrodzenia, z dotacji podmiotowej od organizatora, ma również przychody własne wpływy, które ze względu na zamknięcie instytucji w związku z COVID-19 spadły prawie do zera.
Czy taka instytucja może skorzystać ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem z art. 15gg Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Co rozumieć przez pojęcie obrotów, o którym mowa w tym przepisie, żeby obliczyć właściwie procentowy ich spadek przychodów? Czy ująć w nich dotacje i przychody własne? Czy same przychody własne?
Czy skorzystanie ze zwolnienia z 50% składek ZUS (za marzec, kwiecień, maj) nie wyklucza dofinansowania do wynagrodzeń?

Płatność Polskim Bonem Turystycznym za usługi instytucji kultury

Instytucja kultury (muzeum) chciałaby oferować imprezy turystyczne, jednak nie będą to usługi hotelarskie. Instytucja w ramach takich usług zamierza prowadzić sprzedaż biletów do muzeum i skansenu, a także sprzedaż usług przewodnickich.
Czy muzeum może być uznane za przedsiębiorcę turystycznego i przyjmować płatności Polskim Bonem Turystycznym (dalej: PBT)?
Czy sprzedaż tylko jednej z wymienionych usług mieści się w pojęciu imprezy turystycznej, za którą odbiorca będzie mógł zapłacić bonem?

Współpraca przy wystawie w domu kultury

Ośrodek kultury wystawił makietę z klocków LEGO® jako letnią atrakcję dla dzieci. W zamian za udostępnienie wystawy na miesiąc, ośrodek kultury kupił dla jej właściciela zestaw klocków LEGO® za około 500 zł.
Jak należy rozliczyć taki zakup?
Czy trzeba naliczyć podatek dochodowy (w jakiej wysokości) i wystawić PIT właścicielowi makiety?

Sprzedaż alkoholu podczas imprezy kulturalnej

Instytucja kultury zawarła z fundacją, która organizuje imprezę kulturalną zgodną z zakresem działalności statutowej instytucji kultury, umowę najmu swojej sali. W czasie trwania tych imprez fundacja jako organizator imprezy chce sprzedawać alkohol (piwo rzemieślniczego browaru — ekskluzywna marka) w ramach współpracy z browarem posiadającym koncesję na sprzedaż alkoholu.
Czy zgodna z prawem będzie sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej przez fundację w lokalu instytucji kultury?

Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury z inicjatywy organizatora

Organizator samorządowej instytucji kultury niezobowiązanej do wyłonienia dyrektora w drodze konkursu zgodnego z art. 16 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) ogłosił konkurs z własnej inicjatywy. W ogłoszeniu zamieścił informację, że jest to konkurs na wolne stanowisko urzędnicze, a jak wiadomo, dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest urzędnikiem.
Czy w takiej sytuacji można zaskarżyć procedurę konkursową z powodu zaistnienia wady prawnej?

Agencja pocztowa w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury — o ile mają w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej — mogą prowadzić agencję pocztową
  • Wpływy z pobieranych opłat pocztowych wlicza się do przychodów instytucji
  • Pracownikowi, który dodatkowo zajmuje się agencją pocztową, warto przyznać dodatek specjalny albo zawrzeć z nim dodatkową umowę-zlecenie

Darowizna z zagranicy dla muzeum

Muzeum otrzymało darowiznę od osoby z zagranicy (Japonia) na kolejne edycje wystawy, które będą prezentowane w muzeum w przyszłych latach.
Czy w związku z otrzymaną darowizną muzeum ma jakieś zobowiązania w podatkach (PCC, podatek dochodowy)?
Czy składa się jakieś deklaracje do urzędu skarbowego i czy darowiznę wystarczy wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego?