Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Rekompensujące świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Jeden z pracowników instytucji kultury odbył ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy.
Czy to prawda, że przysługuje mu wyrównanie między świadczeniem, które otrzyma z wojska, a wynagrodzeniem z umowy o pracę?
Czy to wyrównanie ma wypłacić instytucja jako pracodawca?

Kandydowanie do organów samorządu terytorialnego jako podstawa odwołania dyrektora

Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych zawarta przez dyrektora z organizatorem zawiera postanowienie, z którego wynika, że prowadzenie przez dyrektora działalności konkurencyjnej, działalności gospodarczej, działalności politycznej stanowić może podstawę do jego odwołania przez organizatora.
Czy w związku z tym kandydowanie dyrektora do rady powiatu, sejmiku województwa, posiadanie mandatu radnego organów samorządu terytorialnego, może stanowić podstawę do jego odwołania ze stanowiska?
Czy burmistrz może takim zapisem ograniczać prawo dyrektorowi do kandydowania to rady powiatu lub sejmiku?

Jakie zaświadczenie dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA należy wypełnić, jeśli instytucja osiąga dochody z kanału na YouTubie?

Miejski ośrodek kultury i sportu ma kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje nagrania dotyczące swojej działalności lub wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. Z uwagi na dużą oglądalność kanału ośrodek może osiągać dochody z tego tytułu, jednak musi złożyć formularz W-8BEN-E „Zaświadczenie o statusie właściciela dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA”.
Jaki status posiada ośrodek (m.in. część I pkt 4 i 5 formularza)?

Prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Jeden z wieloletnich pracowników instytucji kultury niedługo odchodzi na emeryturę. Instytucja chce uroczyście go pożegnać i w związku z tym zamierza kupić prezent sfinansowany ze środków własnych wygospodarowanych z działalności kulturalnej.
Czy taki zakup jest dopuszczalny i czy są jakieś limity, jeśli chodzi o wysokość kwoty zakupu?
Czy taki prezent jest opodatkowany podatkiem dochodowym i czy jest oskładkowany?

Finansowanie przez bibliotekę działalności lokalnego stowarzyszenia

Lokalne stowarzyszenie zwróciło się do biblioteki z wnioskiem o sfinansowanie renowacji jego kronik.
Czy jest w ogóle możliwe finansowanie takiego działania przez bibliotekę, wydatkowanie środków na działanie niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki?

Umowa sprzedaży zamiast umowy komisu

Muzeum prowadzi sprzedaż pamiątek. Z niektórymi dostawcami chciałoby dokonywać rozliczeń finansowych po sprzedaży.
Jaki rodzaj umowy zawrzeć, żeby uniknąć umowy komisu? Muzeum nie chce określać prowizji czy marży.
Czy wystarczy zawrzeć umowę lub zamówienie na dostarczenie odpowiedniego asortymentu po określonej przez producenta cenie, w której zostanie umieszczony zapis, że zapłata nastąpi, np. raz w miesiącu, na podstawie rachunku lub faktury, po wysłaniu rozliczenia sprzedanego towaru?

Współpraca instytucji ze stowarzyszeniem zwykłym

Przy samorządowej instytucji kultury działają zespoły taneczne i śpiewacze, dla których instytucja zatrudnia instruktorów grających na instrumentach, instruktorów tańca, udostępnia pomieszczenia na próby i stroje do tańców ludowych itp. Okazało się, że zespół pieśni i tańca założył stowarzyszenie (z formą prawną: stowarzyszenie niewpisane do KRS i formą własności: własność prywatna krajowa pozostała).
Czy wiedząc, że zespół założył takie stowarzyszenie, instytucja kultury może finansować i zatrudniać instruktorów dla tego zespołu oraz finansować inne koszty zespołu, np. wyjazdu na terenie kraju i za granicą?

Brak aktu powołania biblioteki istniejącej od kilkudziesięciu lat

Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazano m.in. brak aktu powołania biblioteki publicznej. Zgodnie z art. 11 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Biblioteka dysponuje dokumentami, które potwierdzają jej istnienie od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktu jej utworzenia. Biblioteka dysponuje statutami z lat 1987 i 1992, w których informuje się, że utworzono ją na mocy uchwały rady narodowej, co potwierdza istnienie uchwały powołującej bibliotekę w okresie PRL. Uchwała taka znajduje się prawdopodobnie w archiwum państwowym. Biblioteka ma też statut (ostatni z 2016 r.) zawierający wszystkie elementy, które powinien zawierać akt powołania (nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki, źródła finansowania), a także dokumentację potwierdzającą nadanie aktu powołania przez organy samorządowe w okresie PRL. Ponadto biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury od 2002 r. Takiego wpisu dokonuje się jednak na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki, o którym mowa w ustawie o bibliotekach.
Czy to oznacza, że w tym przypadku wpis biblioteki do rejestru instytucji kultury jest prawidłowy?
Czy trzeba podjąć działania, aby odszukać uchwały rady narodowej, czy może należy starać się o wydanie aktu o utworzeniu, którego wymaga ustawa o bibliotekach?
Czy na podstawie wymienionych dokumentów posiadanych przez bibliotekę i urzędu gminy można uznać, że biblioteka ma akt powołania i może nadal funkcjonować?

Umowa z artystą wykonującym swoje i obce utwory — najnowsze orzecznictwo w zakresie kwalifikacji umów o wykonanie koncertu do umów o dzieło

Jaką umowę trzeba podpisać z artystą, który podczas koncertu wykonuje swoje utwory lub swoje utwory i covery utworów innych artystów, jeżeli dany występ nie jest jednym z wielu z trasy koncertowej artysty, a repertuar dobierany jest pod ten konkretny koncert odbywający się w instytucji (załącznikiem do umowy jest wtedy scenariusz koncertu, czyli repertuar)?
Czy możliwe jest określenie ram — w przypadku jakich koncertów i innych występów scenicznych należy stosować umowy-zlecenia z 20% i 50% kosztami uzyskania przychodu, a w jakich umowy o dzieło z 20% i 50% kosztami uzyskania przychodu?

Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia zaliczki na podatek przez płatnika

  • Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczek przez płatników
  • Obecnie oświadczenie takie składa się pracodawcy na formularzu PIT-2, a po zmianach będzie można złożyć go także na wzorze obowiązującym u płatnika
  • Nowością jest możliwość złożenia oświadczenia także przez zleceniobiorcę, a ponadto możliwość złożenia go aż trzem płatnikom — obecnie PIT-2 składa się jednemu pracodawcy

Rezygnacja z przesyłania pism administracyjnych drogą elektroniczną przez ePUAP

Samorządowa instytucja kultury wysyła przez ePUAP do urzędu gminy pisma i sprawozdania.
Czy instytucja ma prawo zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa)? Skarbnik gminy zabrania instytucji składać taką rezygnację.

Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy w ramach użyczenia nieruchomość zabudowaną do prowadzenia miejskiego domu kultury (MDK). W umowie biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z przyjętym majątkiem, ponadto użyczający (gmina) zezwala biorącemu w użyczenie wydzierżawiać (wynajmować) niewykorzystane dla potrzeb MDK pomieszczenia mieszczące się w obiekcie. Środki uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy instytucja przeznaczy na swoje cele statutowe.
Czy MDK na podstawie posiadanej umowy może zawrzeć umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kawiarnię) na okres dłuższy niż 3 lata? Czy w przypadku zawarcia takiej umowy konieczne jest zachowanie procedury z art. 37 ust. 4 i 4a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), tzn. w drodze przetargu?