Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Wydatkowanie dodatku energetycznego przez instytucję kultury

Instytucja kultury jako tzw. podmiot wrażliwy otrzymała pod koniec 2022 r. dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Czy otrzymaną kwotę dodatku można przeznaczyć na dowolny cel i czy musi on być konkretny, czy też można zostawić środki z tego dodatku na przyszły rok?

Na jaki okres obowiązuje program działania instytucji kultury?

Czy istnieją przepisy, z których wynika, na jaki czas powinien być przygotowany program działalności instytucji kultury?

Wynajem samochodu przez instytucję kultury

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Umowa o występ z zespołem muzycznym

Centrum biblioteczno-kulturalne (CBK) organizuje różne imprezy. Podczas jednego wydarzenia miał wystąpić lokalny zespół muzyczny, którego członkowie nie prowadzą działalności gospodarczej. Zespół składa się z dziewięciu osób. Zdaniem CBK można by było z nimi zawrzeć umowę-zlecenie.
Czy w tej sytuacji trzeba podpisać 9 odrębnych umów? Czy istnieje przepis, który pozwala na podpisanie umowy z liderem takiego zespołu?
Czy w sytuacji, gdy umowę podpisze jedna osobą działająca w imieniu pozostałych członków zespołu, wypłata wynagrodzenia oraz potrącenie obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych dotyczy tylko reprezentanta, czy też dotyczy pozostałych członków zespołu wymienionych w umowie?

Audyt wójta w instytucji kultury

Wójt gminy zdecydował jako organizator o przeprowadzeniu audytu w bibliotece publicznej, a następnie o skontrolowaniu w ramach kontroli zarządczej prawidłowości gospodarowania środkami dotacji podmiotowej z budżetu gminy. O przeprowadzenie tych czynności wnioskowała komisja rewizyjna rady gminy. Dyrektor gminnej biblioteki publicznej uniemożliwił przeprowadzenie tych czynności, nie wpuszczając na teren biblioteki osób, które miały dokonać audytu i kontroli na zlecenie wójta.
Czy postępując w ten sposób, dyrektor biblioteki naruszył obowiązujące przepisy prawa?

Zawarcie umowy-zlecenia z artystą a zwolnienie od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę-zlecenie z osobą, która nie ukończyła 26 lat, na obsługę muzyczną gali (wykonanie utworów na flecie). W interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.353.2022.1.AMO) Dyrektor KIS wyjaśnił, że przychody otrzymywane przez zawodników, również te związane z działalnością reklamowo-promocyjną, pozostają w związku z uprawianą dyscypliną sportową, są więc wyłączone z ulgi podatkowej dla osób, które nie ukończyły 26 lat.
Zdaniem Dyrektora KIS, przychody z umów o świadczenie usług sportowych należy kwalifikować nie jako przychody z art. 13 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), lecz przychody wymienione w art. 13 pkt 2 updof, które nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (tzw. ulga dla młodych).
Czy w związku z tym stanowiskiem Dyrektora KIS zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b updof ma zastosowanie do umowy-zlecenia zawartej z artystą, który nie ukończył 26 lat, polegającej na oprawie muzycznej gali?

Wpłaty na PFRON sfinansowane z dotacji podmiotowej

Instytucja kultury finansuje wpłaty na PFRON ze środków z dotacji podmiotowej.
Czy od wartości poniesionych w ten sposób kosztów trzeba odprowadzić podatek dochodowy?

Darowizny pieniężne dla instytucji kultury i termin ich wykorzystania

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymuje darowizny pieniężne na konto bankowe od osób fizycznych, głównie uczestników warsztatów prowadzonych w placówce (zajęcia są bezpłatne). Są to wpłaty na konto z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe”. Darowizny te zwolnione są od podatku dochodowego.
Czy zgromadzone środki z tytułu darowizny na koniec roku podlegają zwrotowi do organizatora na takich samych warunkach jak niewykorzystana dotacja podmiotowa od organizatora, czy też zostają jako środki do wykorzystania na cele statutowe w kolejnym roku?
Czy jest określony czas na wydatkowanie tych środków, jeśli będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe?

Fundusz reprezentacyjny w instytucji kultury

Czy dyrektor teatru może mieć fundusz reprezentacyjny na spotkania z kontrahentami i gośćmi? Czy w ramach funduszu reprezentacyjnego można kupować np. kawę, herbatę, słodycze, ciastka oraz usługi gastronomiczne lub cateringowe?
Czy takie wydatki można finansować dotacją podmiotową?

Punkt gminnej informacji turystycznej prowadzony przez muzeum

Gminne muzeum chce uruchomić i prowadzić punkt gminnej informacji turystycznej oraz zamawiać i sprzedawać tam materiały informacyjne i promocyjne niedotyczące muzeum i jego działalności, ale innych atrakcji gminy i regionu.
Czy muzeum może prowadzić tego typu działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody?
Czy ewentualny zysk ze sprzedaży można przeznaczyć na działalność inną niż wymieniona w art. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) lub na kolejne tego typu zakupy, czy też wyłącznie na działalność określoną w art. 2 ustawy o muzeach?

Używanie do celów służbowych przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Komu pracodawca wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu? Czy może tylko posiadać prawo jazdy, a samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Jeżeli trzeba, to czy co miesiąc, nawet gdy używanie samochodu prywatnego zdarza się sporadycznie, np. 3 razy w roku (nie w każdym miesiącu)? Kto prowadzi ewidencję przebiegu?

Upominki świąteczne dla osób uczestniczących w zajęciach instytucji kultury

Instytucja kultury organizuje akcję mikołajkową o regionalnych tradycjach świątecznych dla uczestniczących w jej zajęciach dzieci. W ramach akcji rozdawane będą paczki z drobnymi upominkami (np. gadżety, słodycze). Obdarowane osoby nie są związane z instytucją stosunkiem pracy ani żadnym innym stosunkiem cywilnoprawnym. Nie ma możliwości ustalenia, jaka wartość paczki przypadnie na każdą obdarowaną osobę.
Czy instytucja powinna posiadać potwierdzenia odbioru takich upominków?
Czy osoby obdarowane uzyskują przychód z innych źródeł i instytucja kultury powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy i powinna wystawiać informację PIT-11, w której wykaże przychód z tytułu tych paczek? Czy znajdzie tu zastosowanie zwolnienie z podatku?