Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?

Warunki przeprowadzenia imprezy masowej

Instytucja kultury przygotowuje się do imprezy plenerowej w sierpniu 2023 r.
Jakie wymogi musi spełnić organizator imprezy masowej?

Wynajem pojazdów instytucji kultury a zwolnienie od podatku dochodowego

W 2021 r. gmina przekazała instytucji kultury autobus i bus, które instytucja wykorzystuje na własne potrzeby, m.in. na przewóz orkiestry dętej oraz koła gospodyń wiejskich na imprezy. Instytucja wynajmuje także te pojazdy szkołom i klubowi sportowemu po kosztach paliwa, czyli obciąża najemcę kosztami zużytego paliwa według ceny z ostatniej faktury, co oznacza, że instytucja nie czerpie z tego zysku. W statucie instytucji figuruje zapis, że instytucja kultury może prowadzić działalność polegającą na wypożyczeniu sprzętu i wyposażenia.
Czy przychód najmu pojazdów korzysta ze zwolnienia z podatku od osób prawnych?

Umowa o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu

Ośrodek kultury planuje podpisać umowę o dzieło z artystą, który ma wykonać kopię obrazu (ikony), za wynagrodzeniem około 6000 zł.
Czy w takiej sytuacji można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów i potraktować tę kopię obrazu jako wykonanie autorskie?

Pomoc lokalnemu zespołowi muzycznemu w wydaniu płyty

Dyrektor centrum kultury odpowiedział na wniosek lokalnego zespołu muzycznego (reprezentowanego przez jedną osobę) i zgodził się na objęcie mecenatem wydania płyty tego zespołu. Zatem centrum kultury opłaciło wystawioną na nie fakturę za tłoczenie płyty i zakup opakowania — kwota 2450 zł. Jest to tylko część kosztów wydania płyty. Większą jej część zespół opłacił sam. W zamian za pokrycie części kosztów zespół przekazał centrum kultury 50 płyt, na których umieszczono logo instytucji kultury i informację o objęciu mecenatem wydania płyty. Koszt płyt zaksięgowano na koncie 421 „Zużycie materiałów”. Płyty nie będą sprzedawane, zostaną przeznaczone jako nagrody w różnych konkursach organizowanych przez centrum kultury.
Czy centrum kultury mogło udzielić takiego wsparcia i w tej postaci?
Czy opłata takiej faktury to przysporzenie komuś przychodów? Jeżeli tak, to komu?
Jak zaksięgować przekazanie 50 sztuk płyt?

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego w stowarzyszeniu zwykłym

Stowarzyszenie zwykłe powołane przez trzy osoby i działające w obszarze kultury (od 2022 r.) wpisano do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę działa na podstawie regulaminu. Stowarzyszenie zwykłe ma przedstawiciela stowarzyszenia i dwóch członków. Źródłami finansowania są składki członkowskie, darowizny, granty i dotacje. Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość i ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu zwykłym w sytuacji, w której nie określono tego w regulaminie, oraz na podstawie jakiego dokumentu?

Przekształcenie biblioteki publicznej

Organizator po wybudowaniu nowego gmachu dla instytucji kultury zamierza utworzyć na terenie gminy jedną instytucję. Obecnie działająca jako jedyna instytucja kultury biblioteka publiczna ma działać jako jedna instytucja z tworzonym centrum kultury.
Jak połączyć lub przekształcić (co byłoby niezgodne z przepisami) bibliotekę, aby stała się nową instytucją?

Cykliczne warsztaty w ramach działalności gospodarczej

Instytucja kultury chce podpisać umowę na prowadzenie warsztatów z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą z kodem PKD 93.29.B „Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana” (ręczne wykonywanie przedmiotów, hafty, rękodzieła, warsztaty, kursy, cykliczne zajęcia). Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatu to 100 zł na miesiąc.
Jaką umowę należy sporządzić (umowę-zlecenie, o dzieło, o świadczenie usług)?
Czy wiąże się z tym obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Czy trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek?

Zapisy dotyczące sportu w statucie instytucji kultury

Na terenie gminy działają kluby sportowe (np. uczniowski klub sportowy zajmujący się piłką nożną), ale nie funkcjonuje żaden ośrodek sportu. Gminny ośrodek kultury od lat organizuje wydarzenia sportowe — takie, których nie realizują kluby sportowe z terenu gminy, np. tenis, chociaż w statucie nie ma takiego zapisu.
Czy aktualizując statut GOK, można dopisać w działaniach dodatkowych prowadzenie działań z zakresu sportu i rekreacji, mimo tego, że nie ma w planach zmiany nazwy instytucji na gminny ośrodek kultury i sportu?

Gadżety reklamowe w instytucji kultury

Czy kupione za 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury, rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
Czy w związku z tym, że źródłem finansowania takiego zakupu jest dotacja podmiotowa, a bluzy te są przekazywane nieodpłatnie, podlega to opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub VAT?

Rozliczenia międzyokresowe przychodów a przychody wykazywane w zeznaniu podatkowym

Instytucja kultury otrzymała w 2021 r. grant. Całość zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i w CIT-8 za ten rok nie wykazano tego przychodu. Całość została wydatkowana w 2022 r. Instytucja kultury otrzymała w 2022 r. jeszcze dwie dotacje celowe na środki trwałe i wyposażenie. Równolegle do księgowań dotyczących zakupu wyposażenia (na kontach zespołu 4) ich wartości przeksięgowano z konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Tak samo zaksięgowano wartość amortyzacji zakupionych z dotacji środków trwałych.
Dotychczas w CIT-8 instytucja kultury wykazywała przychody i koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat, więc zysk lub strata w CIT-8/O również była zgodna z RZiS.
Czy instytucja kultury postąpiła prawidłowo?

Oświadczenie majątkowe dyrektora instytucji kultury

Dyrektor gminnego ośrodka kultury współpracuje z zespołem muzycznym w ramach działalności artystycznej. W przypadku, gdy przy zawieraniu umowy o dzieło zespół reprezentuje jedna osoba, pobiera ona z tego tytułu wynagrodzenie, odprowadza należny podatek, a następnie dzieli uzyskaną kwotę pomiędzy członków zespołu, w tym dyrektora GOK, który nie opodatkowuje tej kwoty ponownie.
W jaki sposób dyrektor GOK powinien ujawnić w oświadczeniu majątkowym taki dochód?