Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?

Instytucja co roku podpisywała umowę w sprawie finansowania działalności kulturalnej z gminą. Nowy skarbnik twierdzi, że umowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie uchwała rady gminy w sprawie budżetu na 2022 r.
Czy skarbnik ma rację?

Porozumienie wolontariackie ze współmałżonkiem dyrektora instytucji kultury

Instytucja kultury nie ma podpisanej umowy na prace związane z obsługą informatyczną ośrodka kultury.
Czy prace informatyczne może wykonywać informatyk, który za usługi nie pobiera wynagrodzenia — wszystkie zadania wykonuje na zasadzie wolontariatu?
Czy jeśli tym informatykiem jest mąż dyrektorki instytucji kultury, to może ona zawrzeć z mężem umowę o wolontariacie, w tym także umowę powierzenia danych osobowych? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

Instytucja kultury jako jednostka rozpatrująca wnioski o świadczenie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, której skutkiem jest fala uchodźców z tego państwa, organizator zamierza przydzielić bibliotece dodatkowe zadanie związane z obsługą, czyli przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Czy biblioteka może przyjmować takie wnioski?
Czy w ramach rozpatrywania tych wniosków pracownicy mogą „chodzić w teren” w celu weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia? Czy powinni mieć np. upoważnienie itp.? Czy dyrektor może odmówić organizatorowi?

Oświadczenie uchodźcy z Ukrainy w sprawie ośrodka interesów życiowych w Polsce — regulacja w ustawie

Polska rezydencja podatkowa zależy od dwóch rozłącznych czynników: centrum (ośrodka) interesów życiowych znajdującego się w Polsce albo od pobytu na terytorium polski dłużej niż 183 dni. Uchodźcy z Ukrainy nie mogą spełnić tego drugiego warunku, mają więc możliwość oświadczyć, że ich ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce. Jest już na to konkretny przepis.

Zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy na wykonanie koncertu

Instytucja kultury zawarła z 17-letnim uchodźcą z Ukrainy umowę na wykonanie koncertu.
Czy do rozliczeń podatkowych potraktować go jako rezydenta czy nierezydenta podatkowego?

Wnioski składane przy rozliczeniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń

Na początku marca br. instytucja kultury zatrudniła nowego pracownika. Pracownik ma także inne przychody, m.in. z umowy-zlecenia i dietę radnego. Pracownik oznajmił, że nie chce korzystać z ulgi dla klasy średniej — złożył stosowny wniosek oraz oświadczenie PIT-2. Pracownikowi należy naliczać wypłatę zgodnie z Rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: rozporządzenie), czyli na starych zasadach, bo tak będzie dla niego korzystniej. Przy złożonym PIT-2 nie można zrezygnować ze stosowania rozporządzenia. Naliczając pensję na starych zasadach, zaległy podatek i tak trzeba będzie zapłacić.
Jakie wnioski trzeba złożyć, a jakie wycofać, aby było to najkorzystniejsze dla pracownika?

Przychody i koszty w zeznaniu CIT-8

Pytanie dotyczy przychodów: z działalności kulturalnej, działalności gospodarczej, dotacji, kwot zwrotu składek na ZUS otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych pokrytych dotacją, a także kosztów: działalności operacyjnej, finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych pomniejszonych o koszty sfinansowane z dotacji, kosztów zapłaconych ze środków z tarczy antykryzysowej, koszty ZUS niezapłacone w 2021 r., składki PFRON, niewypłacone wynagrodzenia (zlecenia) w 2021 r., amortyzacji środków trwałych pokrytych dotacją.
Czy w CIT-8 w poz. 53 wskazuje się wszystkie te przychody? Które koszty wykazuje się w poz. 63 — koszty uzyskania przychodów?
Czy w poz. 40 załącznika CIT-8/O wykazuje się dotacje podmiotowe, dotacje celowe, otrzymane pieniądze z tarczy antykryzysowej?

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?

Harmonogram wykonanych zleceń zamiast rachunku do umowy-zlecenia

Instytucja kultury zawiera w ciągu roku bardzo dużo umów-zleceń. Do każdej zawartej umowy jest wystawiony rachunek z harmonogramem (dni, godziny) wykonywanego zlecenia oraz lista płac. Instytucja chce uprościć ten proces poprzez dodanie do umowy zapisu, zgodnie z którym dowodem wykonania zlecenia będzie harmonogram z określonym czasem wykonywania zlecenia (dni i godziny), który zatwierdzi dyrektor instytucji. Na podstawie tego harmonogramu będzie wystawiana lista płac, już bez rachunków. Podpisywanie rachunków jest kłopotliwe dla wielu zleceniobiorców, bo wiąże się z koniecznością przyjazdu do instytucji. Lista płac byłaby naliczana zgodnie ze stawką w umowie i harmonogramem. Składki ZUS i podatek naliczany zgodnie ze złożonym oświadczeniem zleceniobiorcy.
Czy to prawidłowe rozwiązanie tego problemu?

Umowa licencyjna z ZAiKS na odtwarzanie muzyki w Internecie

Samorządowa instytucja kultury zarejestrowała program telewizyjny bez udziału publiczności, który zamierza zamieścić do nieodpłatnego odtwarzania na swoim kanale YouTube. Program składa się z koncertu tria muzyków wykonujących repertuar chroniony prawem autorskim (4 utwory muzyki klasycznej i 2 kolędy). Dużą część programu stanowi spotkanie przy wigilijnym stole (również m.in. z udziałem tych muzyków), podczas którego zaproszeni goście rozmawiają o tradycjach wigilijnych i kulinarnych. ZAiKS poinformował instytucję, że trzeba podpisać umowę licencyjną. Za każde odtworzenie stawka według ZAiKS wynosi 0,8 zł.
Czy są inne formy uzyskania licencji — np. określony konkretnie ryczałt?

Okres przechowywania katalogów bibliotecznych

Przez jaki okres trzeba przechowywać w bibliotece katalog kartkowy?