Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Prowadzenie strony BIP przez instytucję kultury

W jaki sposób należy zgłosić nową stronę BIP instytucji kultury, która dotychczas nie posiadała takiej strony?
Czy ma to być odrębna strona, czy podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?

Muzeum stanowiące część ośrodka kultury

W budynku dawnego dworca PKP, przejętym przez samorząd gminny, trwają prace budowlane przygotowujące obiekt do wyeksponowania w nim lokalnie produkowanej ceramiki. Powstała tam ekspozycja zostanie prawdopodobnie przekazana do administrowania ośrodkowi kultury. Miejsce to ma być określane jako muzeum. Eksponaty są w posiadaniu ośrodka kultury.
W jaki sposób zorganizować to „muzeum”?
Czy oficjalnie w dokumentach powinno figurować muzeum czy tylko otwarta biletowana ekspozycja dla zwiedzających?

Nieodpłatne udostępnienie lokalu na inne cele niż działalność kulturalna

Samorządowa instytucja kultury zamierza nieodpłatnie użyczyć lokal na: prowadzenie oddziału przedszkolnego, pełnienie dyżuru przez sołtysa, spotkania, zebrania oraz imprezy organizowane przez OSP i inne organizacje pozarządowe niewspółpracujące z instytucją kultury.
Czy takie nieodpłatne udostępnienie lokalu jest możliwe?

Informacja publiczna dotycząca przyznanego grantu

Czy informacja dotycząca pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury (przed zawarciem umowy) musi zostać udostępniona jako informacja publiczna?

Opłata skarbowa za odpis pełny z rejestru instytucji kultury

Czy biblioteka publiczna powinna uiścić opłatę skarbową za odpis pełny z rejestru instytucji kultury dotyczący tej biblioteki?

Dofinansowanie wynagrodzenia głównego księgowego z przychodów z działalności gospodarczej

Centrum kultury otrzymuje dotację podmiotową oraz prowadzi działalność gospodarczą (najem pomieszczeń, obsługę imprez itp.).
Czy dofinansowanie do wynagrodzenia głównego księgowego, które jest finansowane częściowo z dotacji, a częściowo z działalności gospodarczej, z której przychód przeznaczony jest na cele statutowe, jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?
Jeżeli tak, to czy należy zapłacić podatek w miesiącu, w którym to dofinansowanie jest należne? Czy może jest zwolnione z opodatkowania?

Brak potwierdzenia zapłaty za przesyłkę

Samorządowa instytucja kultury nabyła na podstawie umowy sprzedaży klocki LEGO®, które będzie wykorzystywać podczas prowadzonych z dziećmi zajęć z robotyki. W umowie określono formę płatności — za pobraniem. Kurier dostarczający przesyłkę odebrał od instytucji kultury należność wynikającą z umowy w momencie dostarczenia przesyłki, instytucja nie otrzymała żadnego potwierdzenia odebrania gotówki przez kuriera.
Czy zapis w umowie „za pobraniem” wystarczy do uznania czynności za prawidłową?

Korzystanie z budynku a obowiązki wynikające z prawa budowlanego

Gminny dom kultury (GDK) posiada swoją siedzibę administracyjną w urzędzie gminy. Zajęcia prowadzi w innym budynku przeznaczonym do tego celu. Organizator w żaden sposób nie przekazał budynku instytucji kultury.
Kto w takim razie ma obowiązek nadzoru nad budynkiem (prowadzenie książki obiektu, pilnowanie przeglądów technicznych itp.) — organizator czy dyrektor GDK?

Stowarzyszenie twórcze a powołanie dyrektora biblioteki

Organizator powołał dyrektora biblioteki w 2018 r. na okres siedmiu lat bez konkursu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), organizator powołuje dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii związków zawodowych (w tej bibliotece nie działają) oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. W tej bibliotece nie działają związki zawodowe, a na terenie gminy i powiatu nie ma stowarzyszeń zawodowych.
Co należy rozumieć pod pojęciem „stowarzyszeń twórczych” w odniesieniu do działalności prowadzonej przez biblioteki?

Przekształcenie wynajmowanego lokalu na mieszkanie dla dyrektora

Instytucja ma siedzibę w użyczonym budynku. Jest w nim wyodrębnione jedno mieszkanie, którym instytucja rozporządza. Mieszkanie jest wynajmowane na doby dla osób z zewnątrz — według cennika ustalonego przez dyrektora. Aktualnie ma być przekształcone na tzw. mieszkanie dyrektorskie.
Kto powinien zmienić przeznaczenie lokalu na mieszkanie służbowe — organizator czy dyrektor?
Czy taki przydział mieszkania, czyli zapewnienie dyrektorowi przez instytucję mieszkania, nie powinien zostać zawarty w umowie określającej warunki pracy i płacy podpisanej z organizatorem?
Czy jeśli dyrektor miałby korzystać z mieszkania nieodpłatnie, to czy należy uznać to jako jego przychód ze stosunku pracy i odprowadzić składki ZUS i podatek dochodowy? Jak określić taki przychód z tytułu bezpłatnego korzystania z mieszkania? Czy ta wartość nie powinna być z góry określona w warunkach pracy i płacy otrzymanych od organizatora? Jak postąpić w przypadku, gdy dyrektor pokrywa tylko bieżące koszty utrzymania pokoju: prąd, woda, śmieci, ogrzewanie itd.?

Pozastatutowe przychody i koszty instytucji kultury

Ośrodek kultury organizuje raz w roku halowy turniej piłki siatkowej. Z uwagi na to, że jest to impreza sportowa, czyli poza statutem ośrodka, uczestnicy turnieju muszą wpłacić tzw. wpisowe, które przeznaczane jest na puchary oraz posiłek. Faktury za składniki do przygotowania posiłku księgowano zawsze w pozostałe koszty ośrodka, a przychody z wpisowego w pozostałe przychody.
Czy jest to poprawne? Jak takie przychody i koszty wykazać w CIT-8?

Nagroda dla zespołu działającego przy instytucji kultury

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało nagrodę z Funduszu Promocji Kultury na 40-lecie działalności zespołu regionalnego działającego przy gminnym ośrodku kultury (GOK). Nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł przelano na konto GOK, ponieważ zespół nie posiada osobowości prawnej, a jego jednostką organizacyjną jest właśnie GOK. Nagroda zostanie wykorzystana na potrzeby zespołu.
Czy przyznana nagroda podlega opodatkowaniu, czy korzysta ze zwolnienia od podatku?
Czy konieczne jest poinformowanie urzędu skarbowego o przyznaniu nagrody?