Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Świadectwo energetyczne budynków w instytucji kultury

Czy samorządowy ośrodek kultury ma obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynków?

Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, pobiera dodatkowo kilometrówkę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 6 stycznia 2024 r. było święto, za które pracownik odebrał dzień wolny 31 stycznia.
Czy w wyliczeniu kilometrówki trzeba uwzględnić 6 stycznia jako jeden dzień nieobecności?

Umowa-zlecenie zawarta z radnym organizatora instytucji kultury

Czy instytucja kultury może zawrzeć umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie) z osobą pełniącą funkcję radnego w gminie, która jest jednocześnie organizatorem tej instytucji?

Koszty sfinansowane z dotacji zwolnionej od podatku w zeznaniu podatkowym CIT-8 a koszty bilansowe

W bilansie instytucji kultury koszty wynoszą 660 711,84 zł, a wydatki pokryte dotacją wynoszą 661 759 zł. Powstała więc różnica przy wyliczeniu zysku.
Czy w załączniku do zeznania CIT 8/O należy przyjąć wydatek czy koszt?
Czy powstałą różnicę trzeba opisać w informacjach do sprawozdania finansowego?

Koszty wyjazdów uczestników wydarzeń kulturalnych

Pytania dotyczą kosztów wyjazdów uczestników wydarzeń kulturalnych.
Samorządowa instytucja kultury prowadzi ludowy klub szachowy. W ramach turniejów członkowie klubu wyjeżdżają reprezentować gminę w kraju i za granicą. Instytucja kultury opłaca koszty noclegów, wyżywienia, biletów oraz wpisowe. Małoletni wyjeżdżają z rodzicem lub opiekunem. Czy takie świadczenia są dla nich przychodem i czy trzeba wystawić informację PIT-11?
Przy centrum kultury działa zespół muzyczny, który reprezentuje instytucję podczas licznych uroczystości. Członkowie zespołu udzielają się nieodpłatnie. Próby odbywają się w siedzibie centrum kultury, a większość muzyków to osoby dojeżdżające. Członkowie zespołu ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdów na próby czy koncerty. W jaki sposób centrum kultury mogłoby zwrócić członkom zespołu koszty dojazdu, jeżeli nie są oni pracownikami i nie łączy ich żadna umowa?

Usługi cateringowe sfinansowane z dotacji podmiotowej lub ze środków własnych

Instytucja organizuje szereg wydarzeń z dziedziny edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, takich jak spotkania kulturalne, warsztaty, wystawy, szkolenia, imprezy okolicznościowe, oraz takie, które mają na celu promocję gminy, powiatu lub miasta. Bardzo często wymagany jest zakup żywności w postaci wody, napojów, przekąsek lub zakup usług cateringowych czy gastronomicznych. Zdarza się, że instytucje zewnętrzne kontrolujące instytucje kultury kwestionują takie wydatki, podnosząc, że ze środków dotacji podmiotowej czy też własnych instytucje kultury nie powinny wydawać na to pieniędzy.
Czy instytucja kultury może korzystać z usług cateringu zewnętrznego oraz nabywać we własnym zakresie artykuły spożywcze?
Czy można finansować takie zakupy z dotacji podmiotowej lub ze środków własnych?

Umowa w sprawie obsługi lokalu wyborczego udostępnionego przez instytucję kultury

Urząd miasta wyznaczył lokale wyborcze w głównej siedzibie biblioteki miejskiej oraz w jednej z jej filii.
Czy dyrektor biblioteki może z pracownikiem biblioteki zawrzeć umowę-zlecenia na obsługę lokalu wyborczego (przygotowanie, otwarcie, zamknięcie itp.) i przeznaczyć na ten cel środki otrzymane z urzędu miasta za jego udostępnienie?

Stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej

Czy na samorządowej instytucji kultury ciążą obowiązki związane z realizacją Ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (dalej: ustawa o obronie Ojczyzny) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 maja 2023 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (dalej: rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej), a jeśli tak, to jakie?
Czy w instytucji kultury trzeba tworzyć osobne stanowiska pracy? Jaki zakres obowiązków powinien mieć taki pracownik?

Pobór podatku dochodowego od wygranej wypłaconej szkole — jednostce budżetowej

Samorządowa instytucja kultury ogłosiła konkurs na najlepszą piosenkę kultury ludowej skierowany do szkół z terenu gminy. Instytucja przewiduje przyznanie nagród pieniężnych: 10 000 zł za zajęcie I miejsca, 5000 zł za II miejsce i 3000 zł za III miejsce. Zasady konkursu określa regulamin.
Czy instytucja postąpi prawidłowo, jeżeli od wypłaconych nagród wygranych w konkursie przez szkoły nie pobierze podatku, tylko wypłaci nagrody w pełnej wysokości, gdyż szkoły powinny doliczyć wartość nagrody do przychodu i rozliczyć ją w zeznaniu rocznym?

Przychody i koszty w zeznaniu podatkowym instytucji kultury

Wynik finansowy instytucji kultury jest ujemny.

 1. Przychody razem: 35 418 848 zł.
 2. Przychody z prowadzonej działalności (z tytułu wynajmu, usług, refakturowania kosztów, dochody własne): 460 000 zł. Przychody z dotacji:
  • podmiotowej: 29 000 000 zł,
  • celowych: 2 111 000 zł,
  • inwestycyjnej (księgowana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów): 325 000 zł.
 3. Odsetki od należności — 48 zł.
 4. Pozostałe przychody operacyjne:
  • kary czytelnicze: 14 000 zł,
  • duplikaty kart: 4500 zł,
  • koszty upomnień: 1300 zł,
  • spisane kaucje: 13 000 zł,
  • darowizny: 1 560 000 zł,
  • przychody amortyzacyjne (zaksięgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów): 1 930 000 zł.
 5. Koszty: 36 070 000 zł, w tym:
  • amortyzacja: 3 770 000 zł,
  • zużycie materiałów i energii: 2 100 000 zł,
  • usługi obce: 2 760 000 zł (w tym 50 000 zł leasing samochodu),
  • podatki i opłaty: 460 000 zł,
  • wynagrodzenia: 22 225 000 zł,
  • ubezpieczenia społeczne: 4 500 000 zł,
  • pozostałe koszty: 100 000 zł,
  • rozliczenie kosztów (niezrealizowane odprawy emerytalne): 155 000 zł.

Wszystkie poniesione koszty instytucja finansuje z dotacji przedmiotowo zwolnionej od podatku oraz z dochodów własnych.
W którym miejscu w zeznaniu CIT-8 i CIT-8/O należy uwzględnić poszczególne przychody i koszty?
Czy w CIT 8/O wykazuje się wszystkie dotacje, łącznie z inwestycyjną?

Protokolant w obsłudze komisji w konkursie na dyrektora instytucji kultury

Czy podczas prac komisji konkursowej w konkursie na dyrektora instytucji kultury mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami komisji, np. protokolant niebędący członkiem komisji? Czy obecność takiego protokolanta niebędącego członkiem komisji można uznać za obsługę komisji, o której mowa w art. 16 ust. 5b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Udostępnianie pomieszczeń instytucji kultury na agitację wyborczą

Instytucja kultury chce pozostać apolityczna i nie być kojarzona z komitetami wyborczymi, dlatego w 2018 r. jej dyrektor wydał zarządzenie, zgodnie z którym instytucja nie wynajmuje swoich pomieszczeń oraz świetlic wiejskich na potrzeby agitacji wyborczej.
Czy istnieją przepisy, z których wynika, że instytucja ma taki obowiązek? Czy komitet może zaskarżyć taką odmowę?