Sławomir Liżewski

prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa instytucji kultury

Zakup wina na potrzeby galerii sztuki

Z umowy dotacji celowej na organizację wernisażu wynika, że galeria sztuki mogła zamówić usługę gastronomiczną, a do jej rozliczenia przedstawiła dowód zakupu wina.
Czy galeria sztuki może kupić alkohol z dotacji celowej organizatora?

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Trasa podróży służbowej pracownika — obliczanie przejechanych kilometrów

Pracownik instytucji kultury dojeżdża 20 km do pracy.
Czy rozliczając delegację pracownika, który udaje się w kilkudniową podróż służbową i musi wyjechać bardzo rano, np. o godzinie 04:00, należy liczyć odległość od miejsca zamieszkania czy miejsca pracy, jeśli korzystniej dla pracodawcy byłoby liczyć z miejsca zamieszkania?
Czy rozliczając delegację, należy uwzględniać kilometry, które deklaruje pracownik (np. według licznika), czy też sprawdzając w Google Maps według najkrótszej trasy, ponieważ często występują znaczące rozbieżności między deklaracją pracownika a mapą?

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnianiem osób mających kontakt z małoletnimi — tzw. ustawa Kamilka

Na co trzeba zwracać uwagę, zatrudniając osobę mającą kontakt z małoletnimi, w związku z nowymi przepisami Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), znanej bliżej opinii publicznej jako ustawa Kamilka?

Umowa do wystawianej faktury

Dom kultury ma zapis w statucie dotyczący świadczenia usług o charakterze kulturalnym i realizacji usług zleconych w postaci organizowania imprez. Gmina zleciła wykonanie warsztatów w zakresie promocji gminy, a po wykonaniu zlecenia dom kultury wystawi gminie fakturę.
Czy w tym przypadku wystarczy wystawić fakturę, czy konieczne jest sprecyzowanie w umowie obowiązków domu kultury? Czy konieczne jest zawieranie umowy do każdej wystawianej faktury?

Koszty wyjazdów zleceniobiorcy

Pytania dotyczą dodatkowych kosztów ponoszonych za zleceniobiorców.
Instytucja kultury zamierza z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawrzeć umowę cywilnoprawną o świadczenie usług, z której będzie wynikało, że instytucja jako zlecający ponosi dodatkowe koszty m.in. związane z wyjazdami zleceniobiorcy w celu wykonania umowy (nocleg i dojazd). Czy poniesienie kosztów z tego tytułu przez instytucję to dla zleceniobiorcy przychód podatkowy? Czy można zastosować tu zwolnienie od podatku?
Biblioteka w ramach organizacji imprezy kulturalnej o tematyce kryminalnej chce zaprosić osobę, która wygłosi wykład. Osoba ta nie chce wynagrodzenia, tylko zwrot kosztów podróży (biletów na pociąg). Czy instytucja kultury może zwrócić koszty podróży osobie niebędącej pracownikiem? Czy trzeba podpisać z tą osobą umowę?

Finansowanie wydatków sztabu WOŚP w instytucji kultury

Instytucja kultury co roku organizuje sztab pomocy w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Statut instytucji nie określa szczegółowo prowadzenia zbiórek charytatywnych, ale jest w nim zapis o współpracy z organizacjami pozarządowymi i o organizacji koncertów, festiwali, festynów itp. W ramach tej zbiórki instytucja kultury jest oficjalnie zgłoszona do sztabu WOŚP, zbiera środki pieniężne, robi licytacje rzeczy przekazanych od darczyńców itd. Instytucja współorganizuje to wydarzenie z wolontariuszami ze szkół i z własnymi pracownikami, a także ponosi koszty koncertów i czasu pracy pracowników. Plan finansowy przewiduje organizację takiego wydarzenia.
Czy instytucja kultury może finansować takie wydatki dotacją podmiotową, czy tylko środkami własnymi?
Czy takie wydatkowanie dotacji i środków własnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wkład własny do Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dotacji podmiotowej

Instytucji kultury przyznano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów dokształcenia pracownika podjętego z inicjatywy pracodawcy.
Czy instytucja kwotę wkładu własnego, który zgodnie z umową z urzędem pracy, zobowiązała się wnieść, może pokryć z dotacji podmiotowej?
Czy otrzymane z KFS dofinansowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

Badania lekarskie pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych

Pracownik instytucji kultury na podstawie podpisanej umowy używa prywatnego samochodu do celów służbowych. Ma przyznany miesięczny limit przebiegu kilometrów.
Czy pracownik powinien przejść badania dla osób prowadzących samochód osobowy (medycyna pracy — badania kierowców)?

Darowizna na rzecz wskazanej organizacji zamiast wynagrodzenia za spotkanie autorskie

Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?

Powołanie na stanowisko dyrektora instytucji kultury bez opinii organizacji twórczych i związków zawodowych

Czy organizator, powołując dyrektora biblioteki na stanowisko bez konkursu i bez opinii stowarzyszeń i związków zawodowych, powinien zawiadomić Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Standardy ochrony małoletnich wprowadzone tzw. ustawą Kamilka dotyczą także instytucji kultury

Czy instytucja kultury prowadząca różnego rodzaju sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty, zajęcia w bibliotece ma do 15 lutego 2024 r. obowiązek wprowadzić standardy ochrony małoletnich w związku z wejściem w życie Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, znanej szeroko opinii publicznej jako tzw. ustawa Kamilka (dalej: nowelizacja)?