Nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na świadczenie przedemerytalne

Pracownica domu kultury dostała wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy i reorganizacja). Odchodzi na świadczenie przedemerytalne — ma 55 lat oraz staż pracy 34 lata i 3 miesiące. Czy pracownica domu kultury ma prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy?

Opłata za wydanie karty bibliotecznej

Czy w bibliotekach publicznych można pobierać opłaty za wydanie karty bibliotecznej? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów prawnych?

Dwie umowy cywilne na te same czynności

Czy dopuszczalne jest zawarcie dwóch umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie tych samych czynności w tym samym okresie? Działania te są współfinansowane z dwóch źródeł środków publicznych.

Zatrudnienie dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury. Organizatorem jest samorząd gminy i miasta, centrum kultury zostało utworzone decyzją rady gminy i miasta i działa na podstawie statutu. Obecnego dyrektora powołał w 2000 r. zarząd gminy i miasta.
Jak, w świetle ostatnich zmian w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), należy rozwiązać kwestię zatrudnienia dyrektora:

  1. czy dotychczasowa umowa (powołanie na stanowisko) wygasa z mocy nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z końcem 2012 r., a jeżeli tak, to w jakim trybie należy zatrudnić nowego dyrektora (konkurs, powołanie)?
  2. kto, w przypadku procedury bezkonkursowej podejmuje decyzję o powołaniu (burmistrz, rada gminy)?
  3. na jaki okres maksymalnie można zawrzeć nową umowę z dyrektorem?

Rozliczenie biblioteki z gminą za zakup książek

Biblioteka gminna prowadzi wyłącznie działalność statutową związaną z gromadzeniem i wypożyczaniem księgozbioru. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Czy biblioteka może wystawić refakturę za zakupione książki dla gminy lub do szkolnej biblioteki? Czy poprawniejsze byłoby wystawienie noty księgowej?

Spotkanie wigilijne a przychód dla pracowników

W naszym domu kultury organizujemy spotkania okolicznościowe, najczęściej z okazji Wigilii Bożego Narodzenia. Zwykle są to spotkania dla pracowników i współpracowników (zleceniobiorców), ale czasem zapraszamy też dzieci tych osób. W trakcie spotkania serwowany jest skromny tradycyjny posiłek, przy okazji wręczamy także paczki świąteczne i talony na zakup artykułów spożywczych. Przy czym te świadczenia rzeczowe, tj. paczki i talony, przyznajemy w zależności od wysokości dochodu danego pracownika.
W takiej sytuacji po stronie pracowników powstaje przychód, ale czy można wskazać sytuację, gdy świadczeń tych nie trzeba będzie opodatkowywać?

Nadzór nad obrotem gotówkowym oraz kontrola dokumentacji kasowej w instytucji kultury

Kto w małej samorządowej instytucji kultury ma sprawdzić, a kto zatwierdzać dowody kasowe: KP i KW, w tym również podczas nieobecności któregoś z pracowników do tego wyznaczonych? A jak powinno być w przypadku, gdy np. KW jest wystawione na pracownika, który ma zatwierdzić lub sprawdzać dokument? Kto ma sprawdzać dowody pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzać do zapłaty, w tym również podczas nieobecności któregoś z pracowników do tego wyznaczonych? Czy osoba prowadząca kasę może brać na siebie zaliczkę z kasy, robić zakupy i rozliczyć się później z tej zaliczki? Czy to samo może zrobić główny księgowy lub dyrektor? Z uwagi na małą liczbę pracowników i podział obowiązków te osoby robią zakupy dla instytucji kultury (zatrudnionych jest 6 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik biurowy, sprzątaczka, opiekun ekspozycji, konserwator).

Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych w bibliotece

Biblioteka przygotowuje się do inwentaryzacji. Jak prawidłowo udokumentować przeprowadzenie inwentaryzacji rozrachunków publicznoprawnych? Czy kwoty podatków naliczone, ale niewymagalne na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie w tych samych pozycjach co wymagalne zobowiązania podatkowe?

Pakiet Microsoft Office nie zwiększa wartości komputera

Gminna biblioteka publiczna otrzymała oprogramowanie Microsoft Office na płytach CD. Na to oprogramowanie wystawiony jest dokument WZ — „Wydanie towaru” w języku angielskim, nie jest natomiast podana wartość tej darowizny. W związku z tym mamy pytania:

  1. czy należy przetłumaczyć ten dokument;
  2. kiedy wprowadzić tę darowiznę do ksiąg rachunkowych i w jakiej wysokości? Oprogramowanie to będzie zainstalowane dopiero w 2013 r. i wówczas będzie zwiększona wartość komputera. Nie będziemy go traktować jako oddzielnej wartości niematerialnej i prawnej;
  3. czy jest możliwe ujęcie oprogramowania w księgach rachunkowych 2012 r. zapisem 080 „Środki trwałe w budowie” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne” w wartości rynkowej, a następnie w 2013 r. po zainstalowaniu oprogramowania na kontach 011/080?

Dlaczego zasady rozliczania podróży służbowych pracowników instytucji kultury trzeba określić w regulaminie wynagradzania?

• Pracownicy instytucji kultury nie są pracownikami jednostek sfery budżetowej • Rozporządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych nie dotyczy bezpośrednio instytucji kultury i jej pracowników i trudno je wprost stosować w instytucji • Postanowienia dotyczące podróży służbowych powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania albo w umowach o pracę pracowników instytucji kultury

Tworzenie regulaminu wynagradzania w instytucjach kultury

• Nowe rozporządzenie płacowe dla pracowników instytucji kultury wymusza zmiany w regulaminach wynagradzania w wielu instytucjach
• Regulamin wynagradzania określa warunki wynagradzania, może też określać inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania
• Podajemy najczęstsze błędy popełniane w regulaminach wynagradzania instytucji kultury i wskazówki, jak ich uniknąć

Nowe „stare” zasady wyliczania wymiaru czasu pracy

• Od 8 października 2012 r. nie obowiązuje już art. 130 § 21 kp, zgodnie z którym pracownikom nie należał się dzień wolny w zamian za święto wypadające w dzień wolny od pracy • Zmiana zasad ustalania wymiaru czasu pracy ma szczególne znaczenie dla instytucji kultury • Znany jest już wymiar czasu pracy w 2013 r., który trzeba policzyć zgodnie z przywróconymi zasadami