kary umowne

Kary umowne wykonawcy modernizacji biblioteki a dotacja celowa na inwestycję

Biblioteka otrzymała dotację celową na dokończenie I etapu modernizacji pomieszczeń biblioteki i jej wyposażenie. Biblioteka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Firma, która wygrała przetarg, nie wywiązała się w 100% z umowy. W związku z tym będą naliczone kary umowne zgodnie z umową.
Czy otrzymane kary umowne biblioteka powinna zwrócić organizatorowi, który przyznał dotację celową, czy pozostawić je w swoim w budżecie? Czy poradę prawną dotyczącą rozwiązania problemu zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych biblioteka powinna opłacić ze środków bieżących czy z inwestycyjnych? Czy biblioteka musi założyć osobny rachunek bankowy na wpłaconą kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania zadania? Czy koszty prowadzenia tego rachunku po pomniejszeniu o należne odsetki bankowe są kosztem bieżącym czy inwestycyjnym?

Ewidencja kar umownych

• Za opóźnienia w zapłacie nie nalicza się kar umownych tylko odsetki • Można potrącić z kwoty przysługującej kontrahentowi wartość kary umownej • Kary umowne nie zwiększają wartości środków trwałych