podmiot zewnętrzny

Kiedy instytucja kultury może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP podmiotom zewnętrznym?

Czy instytucja kultury może zawrzeć umowę-zlecenia oskładkowaną i opodatkowaną na obsługę BHP z emerytem, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie BHP i może wystawić rachunek?

Finansowanie zewnętrznych podmiotów przez instytucję

Źródłem finansowania działalności samorządowej instytucji kultury jest dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dwa stowarzyszenia, z którymi instytucja współpracuje od kilku lat, przystępują do realizacji projektów związanych z Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Instytucja kultury jest partnerem w realizacji tych projektów poprzez udostępnianie sal na spotkania oraz współuczestniczenie w organizacji zajęć. Chce ona udzielić pożyczek dla stowarzyszeń na opłacenie pierwszych faktur. Pożyczki te będą przeznaczone na zapewnienie płynności realizacji projektów i zwrócone zaraz po otrzymaniu środków. W statucie instytucji widnieje zapis o współpracy ze stowarzyszeniami z terenu gminy oraz nie ma zapisu zabraniającego wprost udzielenia pożyczki.

  • Czy jako jednostka sektora finansów publicznych instytucja może w ogóle udzielać takich pożyczek?

Drugie pytanie dotyczy wydatkowania dotacji od organizatora.

  • Czy miejski ośrodek kultury może pokryć koszty przejazdu uczestników klubu miłośników teatru niebędącego w strukturach miejskiego ośrodka kultury?