radca prawny

Współpraca z radcą prawnym w instytucji kultury

• Dyrektor instytucji nie może powierzać radcy prawnemu wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej • Niezależnie od tego, jaka jest podstawa prawna zatrudnienia radcy prawnego w instytucji, jest on niezależny w wydawaniu opinii prawnych • Rolą radcy prawnego jest doradzanie dyrektorowi w zakresie prawnym w zarządzaniu instytucją

Radca prawny w instytucji kultury

• Instytucja kultury może zatrudnić adwokata na podstawie umowy zlecenia, natomiast radcę prawnego także na umowę o pracę • W instytucji kultury radca prawny musi zajmować samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio dyrektorowi • Jeśli radca prawny jest w instytucji na etacie, to jego czas pracy w siedzibie instytucji nie może być krótszy niż 2/5 czasu pracy ustalonego w zawartej z nim umowie