Bezpłatny kurs dla pracownika instytucji kultury

Pracownik gminnego ośrodka kultury wybiera się bezpłatny kurs. Instytucja ma kilka pytań związanych z dokształcaniem pracownika.

  1. Czy pracownik w formie pisemnej ma się zwrócić do pracodawcy o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów dojazdu? Czy pracodawca ma skierować pracownika na kurs?
  2. Czy trzeba zawrzeć umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika i czy na ten kurs ma kierować pracodawca?
  3. Jak inaczej uregulować kwestię podnoszenia kwalifikacji w sytuacji, gdy przepisy nie wymagają zawarcia umowy na piśmie?
  4. Czy trzeba podpisać umowę, gdy kurs jest bezpłatny i odbywa się poza godzinami pracy? Oczywiście teoretycznie, bo pracownik pracuje w systemie równoważnego czasu pracy, a grafik zostanie tak ułożony, by uwzględnić jego udział w kursie. Sporadycznie mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że z powodu obowiązków służbowych opuści kurs.
  5. Czy pracownikowi będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, skoro zajęcia odbywają się poza godzinami pracy, a nauka opiera się na zaliczeniu semestru? Dodam, że jedynie na koniec kursu jest przewidziany egzamin (certyfikat), potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.
  6. Jak rozliczać refundację przez pracodawcę kosztów dojazdu — czy na zasadzie delegacji na każdy dzień udziału w zajęciach, czy może jakimś ryczałtem wypłacanym miesięcznie na podstawie np. potwierdzenia (wskazanie dat) udziału pracownika w kursie i wystawionym przez organizatora kursu?

Dyrektor ośrodka kultury powołany w drodze konkursu

Jestem dyrektorką gminnego ośrodka kultury. Na to stanowisko zostałam powołana w drodze konkursu na czas określony, tj. na 2 lata. Okres ten upływa w sierpniu tego roku. W połowie maja urodziłam dziecko i zaczęłam wykorzystywać urlop macierzyński. Czy wójt może ogłosić konkurs na dyrektora i pozbawić mnie w ten sposób pracy?

Umowa użyczenia a zarząd nieruchomości

Nasza instytucja kultury otrzymała na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą budynek wraz z gruntem w określonych granicach oraz rzeczy ruchome z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W granicach gruntu wskazanych na mapie znajdują się jeszcze trzy budynki (w pierwszym mieszczą się organizacje pozarządowe i mieszkania komunalne, a drugi i trzeci są nieużywane ze względu na zły stan techniczny). W granicach przekazanego w użyczenie gruntu mieści się również mały skate park, którego wyposażenie jest własnością gminy. Te trzy budynki oraz skate park nie zostały jednak objęte umową użyczenia. Przedmiotem umowy jest tylko jedna nieruchomość używana przez naszą instytucję.
Zastanawiamy się, jaki jest status prawny skate parku i kto jest jego zarządcą w sytuacji, gdy nie ma innego dokumentu przekazania tego majątku w zarząd naszej instytucji? Czy umowa użyczenia reguluje kwestie zarządu nieruchomości? W naszym statucie nie ma zapisów dotyczących zarządzania infrastrukturą sportową oraz realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Główny księgowy jednocześnie wicedyrektorem instytucji kultury

Jakie są różnice w kompetencjach, obowiązkach i odpowiedzialności osoby, która pełni obowiązki tylko głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, a zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego działającego łącznie w samorządowej instytucji kultury?

Księgowanie upominków przyjętych przez muzeum w komis

Muzeum przyjmuje w komis towary i upominki. Dla ułatwienia sprzedaży wyceniamy je kwotowo, zaokrąglając do pełnych złotych (ceny sprzedaży). Dostawca wystawia fakturę VAT (z adnotacją o możliwości zwrotu niesprzedanego towaru). Natomiast z twórcami ludowymi muzeum podpisuje umowę przyjęcia w komis. Na osobę materialnie odpowiedzialną sprzedającą dany towar według własnych cen sprzedaży wystawiamy dowód PZ. Faktury VAT dla firm wystawiamy na bieżąco i raz w miesiącu, paragon imienny wystawiamy na osobę rozliczającą się. Nasz program księgowy automatycznie generuje dowód Wz sprzedanego towaru. W przypadku gdy zwracamy niesprzedany towar, wystawiamy dowód Wz. Czy postępujemy słusznie? Jak prawidłowo zaksięgować w ewidencji i zadekretować towary przyjęte w komis?

Gdy pracownik chce lub musi się dokształcić

• Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracownika nie wymaga związku z wykonywaną pracą, w przeciwieństwie do studiów, na które kieruje pracodawca • O tym, jakie uprawnienia ma pracownik instytucji kultury i jakie przysługują mu dodatkowe świadczenia decyduje tryb, w jakim podnosi on swoje kwalifikacje • Nie trzeba zawierać umowy, by pracownik odpracował koszty, jakie na jego naukę poniósł pracodawca, jeśli pracodawca tego nie wymaga

Świadczenia urlopowe w instytucjach kultury

• Instytucja kultury, jak zwykły przedsiębiorca, musi tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • Świadczenia urlopowe należy wypłacać pracownikom przed urlopem • O prawie do świadczenia decyduje długość urlopu, a nie to, czy jest to urlop bieżący, czy zaległy

Wymagania techniczne stawiane obiektom budowlanym instytucji kultury

• Kontrole stanu technicznego budynku lub jego części powinny być przeprowadzane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności • Właściciel lub zarządca musi przechowywać dokumentację techniczną budynku przez cały okres jego istnienia • Każdy obiekt użytkowany przez instytucję kultury musi posiadać książkę obiektu budowlanego

Praca w godzinach nadliczbowych w instytucjach kultury

• Zarówno dyżur, jak i praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika — nie może odmówić, gdy pracodawca go do tego zobowiąże • Praca w godzinach nadliczbowych nie może być stałym lub zaplanowanym elementem czasu pracy • Praca w nadgodzinach jest limitowana a pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

Czy instytucje kultury obowiązują nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych?

• Nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych nie są wiążące dla instytucji kultury • W zakresie przechowywania dokumentacji instytucje kultury obowiązuje jedynie ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Obieg dokumentów w instytucjach kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz regulamin organizacyjny instytucji

Odwołanie dyrektora instytucji kultury

• Dyrektora instytucji kultury odwołuje organizator po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych • Przepisy nie mówią jednak, z jakimi związkami i stowarzyszeniem ma być konsultowana decyzja • Orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite

Czy kserowanie książek w bibliotece jest zgodne z prawem?

• Wkroczeniem w ochronę praw twórcy jest instytucja tzw. dozwolonego użytku publicznego i prywatnego • Biblioteki mogą kserować książki tylko w celu uzupełniania, zachowania lub ochrony własnych zbiorów • Czytelnik biblioteki może skserować nawet całą książkę w ramach dozwolonego użytku prywatnego