Wypłata świadczeń urlopowych dla dyrektora i głównej księgowej w bibliotece publicznej

Biblioteka nie tworzy ZFŚS, lecz wypłaca świadczenia urlopowe (zatrudnia mniej niż 20 osób). W sprawie wypłaty świadczeń urlopowych dla dyrektora i głównej księgowej w bibliotece publicznej spotkaliśmy się z dwoma stanowiskami:

  1. świadczenie to nie należy się dyrektorowi i głównej księgowej ze względu na przepisy tzw. ustawy kominowej,
  2. świadczenia się należą, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2009 r., sygn. akt II PK 109/09, w którym argumentacja sądu może odnosić się także do świadczeń urlopowych. Stanowisko to powołuje się także na art. 5 ustawy kominowej, z którego wynika, że ograniczeniu na podstawie tej ustawy podlegają tylko świadczenia z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, które należą do kategorii wynagrodzenia za pracę, a nie wszystkie świadczenia przysługujące ze stosunku pracy. Świadczenie urlopowe nie należy do kategorii wynagrodzeń za pracę, lecz jest innym świadczeniem związanym z pracą, więc nie jest ograniczeniem przewidzianym w ustawie kominowej.

Które stanowisko jest prawidłowe?

Zarządzenie dyrektora w sprawie planu finansowego biblioteki

Opracowując nowy statut gminnej biblioteki publicznej, posiłkujemy się tekstem wzorcowego statutu biblioteki zamieszczonego w kwietniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury. Znajduje się w nim stwierdzenie, że plan finansowy zatwierdza dyrektor w drodze zarządzenia. W ustawie o działalności kulturalnej w brzmieniu od 1 stycznia 2012 r. jest art. 27 ust. 3, który wyraźnie stanowi, że plan finansowy ustala dyrektor z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Czy zatem potrzebne jest zarządzenie dyrektora przed zatwierdzeniem planu?

Najem i refaktura za media w domu kultury

Dom kultury wynajmuje powierzchnię pod sklepik z pamiątkami dla przedsiębiorcy. Wystawia z tego tytułu fakturę za najem oraz refakturę za media. W jej treści wpisujemy, że refakturowane jest zużycie wody i prądu w budynku, a do faktury załączamy kopię faktury z wodociągów i z elektrowni, wskazujące okres, którego dotyczy, i należny VAT. Czy postępujemy prawidłowo? Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona refaktura za media?

Nabycie od gminy budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu

W lipcu 2012 r. na podstawie aktu notarialnego gmina oddała miejskiemu ośrodkowi kultury (dalej: MOK) w użytkowanie wieczyste grunt oraz przeniosła odpłatnie na rzecz MOK własność budynku znajdującego się na tej działce.
Wartość gruntu ustalona według szacunków rzeczoznawcy w akcie notarialnym to kwota 23 000 zł, natomiast wartość budynku to 8300 zł. Od kwoty wartości budynku gmina udzieliła bonifikaty w wysokości 99,99%. Po uwzględnieniu bonifikaty MOK zapłacił więc za budynek 1 zł brutto (netto 0,85 zł).
Za użytkowanie wieczyste gruntu ustalono natomiast opłatę roczną w wysokości 85 zł, płatną do 31 marca następnego roku. Natomiast pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu to kwota 3400 zł. Po bonifikacie 99,99% MOK wpłacił do kasy urzędu miasta kwotę brutto 0,40 zł (0,35 zł netto). Ponadto MOK zapłacił opłatę sądową w wysokości 260 zł.
MOK prosi o podanie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych odpłatnego przeniesienia na jego rzecz własności budynku oraz przyjęcia w użytkowanie wieczyste gruntu, przy uwzględnieniu podanych wartości.
Wymienione kwoty brutto zostały zaksięgowane następująco: zapłata za budynek na koncie kosztów „Materiały”, pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłata sądowa na koncie kosztów „Podatki i opłaty”. Czy prawidłowo?
Czy kwotę brutto 1 zł za budynek uznać za jego wartość początkową i czy w związku z niską wartością będzie to środek trwały niepodlegający amortyzacji? Jaką wartość początkową użytkowania wieczystego gruntu należy przyjąć przy jego wprowadzeniu do ewidencji księgowej?
MOK rozlicza koszty tylko na kontach zespołu „4″.

Rozliczenie dotacji celowej od organizatora

Miejski ośrodek kultury otrzymał od organizatora dotację celową na inwestycję w kwocie 60 000 zł. Zgodnie z umową dotacja rozliczona zostanie w kwocie brutto.
Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 59 962,50 zł w tym 23% VAT. Środek trwały został przekazany do użytkowania 31 sierpnia 2012 r., a stawka amortyzacji wynosi 10%. Środek trwały służy sprzedaży mieszanej. VAT rozliczany jest proporcją w wysokości 79%.
Proszę o przedstawienie wszystkich zapisów księgowych związanych z tym zdarzeniem z uwzględnieniem podanych kwot.

Plan finansowy instytucji kultury

W sporządzanym planie finansowym biblioteka wykazuje jako dodatkowe informacje stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na 1 stycznia. Planując przychody, biblioteka obniża je w stosunku do planowanych kosztów o saldo wynikające z danych zawartych w tych informacjach (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym plus należności minus zobowiązania). Saldo to biblioteka traktuje jako przychód. W projekcie planu nie wykazuje wyniku finansowego.
Czy to działanie jest prawidłowe, skoro biblioteka obniża plan przychodów w stosunku do planowanych kosztów o kwotę wyżej opisanego salda?
Czy w planie finansowym należy zawsze zaplanować „wynik finansowy”?

Dotacja i środki z Unii na projekt inwestycyjny

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W jaki sposób księgować dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu organizatora oraz otrzymywane środki z UE przeznaczone na inwestycję po zmianie ustawy o działalności kulturalnej w 2012 r.? Czy podejście kapitałowe nadal jest aktualne?

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł

W jaki sposób należy ewidencjonować umorzenie i amortyzację środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego z własnych środków instytucji po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej?

Przerwy w czasie pracy w instytucji kultury

• Przepisy prawa pracy przewidują przerwy w pracy w trosce o zdrowie lub wygodę pracownika • Większość przerw wlicza się do czasu pracy, a za ich czas należy się pracownikowi wynagrodzenie • Natomiast przerwa stosowana w przerywanym czasie pracy, o której mowa w art. 26c ustawy o działalności kulturalnej, wynika z potrzeb i organizacji pracy w instytucji kultury

Dodatki do wynagrodzenia w instytucji artystycznej

• Dodatkowe wynagrodzenie za używanie m.in. własnego instrumentu czy rekwizytu mogą otrzymać tylko pracownicy instytucji artystycznych • Zasady wynagradzania za używanie prywatnych przedmiotów powinny się znaleźć w wewnątrzzakładowych aktach prawnych • W zależności od tego, jak nazwane jest dodatkowe wynagrodzenie w wewnętrznym regulaminie, trzeba od niego odprowadzić (lub nie) składki na ZUS i podatek dochodowy

Dlaczego regulaminy wynagradzania w instytucjach kultury wymagają zmiany?

• Wejście w życie nowego rozporządzenia płacowego dla pracowników instytucji kultury spowoduje konieczność zmiany obowiązujących dotychczas regulaminów wynagradzania • Każda zmiana treści regulaminu wynagradzania wymaga konsultacji ze związkową organizacją związkową oraz podania jej do wiadomości pracowników • Niekorzystne dla pracowników zmiany w regulaminie wynagradzania wymagają uzyskania zgody pracownika poprzez porozumienie albo wypowiedzenie zmieniające

Nowe przepisy dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

• Krajowa Rada Biblioteczna wyda opinię w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką • Biblioteki publiczne mogą łączyć się z innymi instytucjami kultury, jeśli nie spowoduje to uszczerbku w realizacji dotychczasowych zadań • Połączenie wymaga opinii Rady, właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej, a także zgody ministra kultury