Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 57

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2018) [Zapowiedzi]

 • Kiedy instytucja kultury może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP podmiotom zewnętrznym?
 • W jakich sytuacjach wolno przeszukać pracownika i jakie dokumenty powinny regulować te kwestie w instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może podpisywać umowy najmu jej sali na imprezy okolicznościowe nawet z rocznym wyprzedzeniem i pobierać z tego tytułu zaliczkę?
 • Jak od 1 stycznia 2018 r. instytucja ma wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Czy pracownicy zatrudnionej w instytucji na dwie umowy o pracę — na pół etatu każda — przysługuje przerwa na karmienie piersią?
 • Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy przez dłuższy czas należy się nagroda jubileuszowa?
 • Jak opodatkować przychód z nagrody w konkursie organizowanym przez instytucję — zdobytej przez jej pracownika?
 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy można zmusić pracownicę w ciąży do odebrania niewykorzystanych dni wolnych przysługujących jej za pracę w soboty i niedziele?
 • Czy od należnych diet dla obcokrajowca należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
 • Jakie korzyści płyną z zaangażowania wolontariuszy w działalność instytucji kultury i w jaki sposób przygotować plan wolontariatu, który zaciekawi jego potencjalnych uczestników?
 • Czy w instytucji kultury można wprowadzić czas ruchomy razem z czasem podstawowym i czy należy podpisać porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2017) [Zapowiedzi]

 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy od kwoty darowizny wydanej na cele inne niż zakup pamiątek muzeum powinno zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Jakie zagadnienia i niezbędną dokumentację w zakresie koniecznego minimum powinien winien obejmować system kontroli zarządczej w małej instytucji kultury?
 • Jakich 7 postanowień noworocznych powinna podjąć każda osoba zarządzająca zasobami ludzkimi w instytucji kultury?
 • Czy można zmusić pracownicę w ciąży do odebrania niewykorzystanych dni wolnych przysługujących jej za pracę w soboty i niedziele?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Czy w celu ochrony wzroku pracownika pracującego przy komputerze a nieposiadającego żadnej wady wzroku ani konieczności jego korekcji pracodawca może dofinansować zakup tzw. „zerówek”, czyli szkieł tylko z powłoką chroniącą wzrok przed promieniowaniem z ekranu komputerowego?
 • Czy pracownicy odchodzącej z pracy na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?
 • W jakich sytuacjach instytucja kultury może udostępnić gminie na potrzeby jej promocji zdjęcia dzieci biorących udział w organizowanych przez nią zajęciach?
 • Czy dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to dotacja celowa?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2017) [Zapowiedzi]

 • Kiedy, jak i na jakiej podstawie prawnej instytucja koryguje plan finansowy?
 • Czy nagroda jubileuszowa dla dyrektora instytucji kultury wymaga przyznania jej przez organizatora czy przysługuje z mocy prawa?
 • Jakie zagadnienia i jaką niezbędną dokumentację powinien obejmować system kontroli zarządczej w małej instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może na swój koszt zorganizować nocleg osobom zapraszanym w związku z realizacją jej celów statutowych i czy może koszt takiego noclegu pokryć z funduszu reprezentacyjnego?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Czy podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor biblioteki może podpisywać dokumenty związane z jej bieżącą działalnością, np. opisy faktur, sprawozdania z rozliczenia dotacji?
 • Czy gry kupowane dla dzieci i instalowane na konsoli Xbox znajdującej się w bibliotece, należy uznać za materiały biblioteczne, a co za tym idzie — wpisywać je do inwentarzy?
 • W jakich sytuacjach instytucja kultury może udostępnić gminie na potrzeby jej promocji zdjęcia dzieci biorących udział w organizowanych przez nią zajęciach?
 • Czy dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w 80% finansowanego z Urzędu Pracy, to dotacja celowa?
 • Czy mała instytucja kultury może dobrowolnie prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?
 • Czy pracownikowi, który pracuje na pół etatu od kilku miesięcy w instytucji kultury, a nabył prawo do emerytury, należy wypłacić odprawę emerytalną? Czy można uzależnić wypłatę odprawy od przepracowania w instytucji minimum np. 3 lat?
 • Co zrobić z niewykorzystaną dotacją celową na zakup środka trwałego?
 • Jakie zapisy można zawierać w umowach wydawniczych z autorami tekstów i fotografii?
 • Czy pozostałe na koniec ubiegłego roku środki pieniężne instytucja może wydać w tym roku na dokumentację pod inwestycję?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2017) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę, aby zobowiązany na naprawienia szkody pracownik spłacał należność w ratach?
 • Czy instytucja kultury o niewielkiej liczbie zatrudnionych może dobrowolnie prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?
 • Jaką stawką VAT instytucja powinna opodatkować usługę parkingową a jaką opłatę za zgubienie biletu parkingowego?
 • Jak prawidłowo wyliczyć odprawę emerytalną?
 • Czas pracy: czy w pierwszej kolejność należy udzielić pracownikowi urlopu, czy oddać czas wolny za nadgodziny?
 • Czy wartość dofinansowania kosztów transportu wycieczki z ZFŚS jest zwolniona od podatku dochodowego, czy też należy od tej kwoty odprowadzić podatek?
 • Czy w przypadku, gdy dyrektor w planie finansowym instytucji chce ująć nagrody roczne dla pracowników, trzeba wprowadzić regulamin wynagradzania?
 • Jak zaksięgować wykazany na fakturze podatek akcyzowy od wyrobów węglowych, a jak fakturę za zakup audiobooków?
 • Czy pozostałe na koniec ubiegłego roku środki pieniężne instytucja może wydać w tym roku na dokumentację pod inwestycję?
 • Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach koszty zaniechanej inwestycji? Kto powinien podjąć decyzję o zaniechaniu inwestycji — dyrektor instytucji czy organizator?
 • Jak często biblioteka powinna przeprowadzać inwentaryzację: co 4 lata zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy wystarczy skontrum, które można przeprowadzić co 5 lat?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co zrobić z niewykorzystaną dotacją celową na zakup środka trwałego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2017) [Zapowiedzi]

 • Jak opodatkować użyczenie budynku instytucji kultury przez organizatora?
 • Kto powinien ustalić wysokość dodatku stażowego dyrektora instytucji kultury — organizator czy pracownik instytucji odpowiedzialny za płace?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, wystawia rachunki, czy jednak faktury?
 • Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach koszty zaniechanej inwestycji? Kto powinien podjąć decyzję o zaniechaniu inwestycji — dyrektor instytucji czy organizator?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co to znaczy, że instytucja kultury prowadzi działalność gospodarczą i jakie wpisy powinna uzyskać?
 • Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
 • Czy kadrowy w instytucji kultury powinien dokonywać oceny ryzyka zawodowego?
 • Jak zaksięgować zakup używanego instrumentu po kapitalnym remoncie sfinansowanego ze środków własnych?
 • Czy kwoty zwróconych, nienależnie pobranych uprzednio składek na ubezpieczenie zdrowotne, są przychodem pracownika?
 • Czy dla zagranicznego wynagrodzenia artysty, który wystawia fakturę za wykonanie utworu, instytucja może zastosować zwolnienie od VAT jak dla polskiego artysty?
 • Czy przebywającemu na zwolnieniu lekarskim pracownikowi można potrącać raty pożyczki i dodatkowego ubezpieczenia z kwoty dodatku stażowego, czy należy go wypłacać w całości, a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?
 • Na jakiej podstawie prawnej instytucja kultury może zarządzać placami zabaw w gminie?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę, aby zobowiązany na naprawienia szkody pracownik spłacał należność w ratach?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2017) [Zapowiedzi]

 • Czy objęcie stanowiska przez nowego głównego księgowego wymaga sporządzenia protokołu przekazania ksiąg rachunkowych?
 • Czy — zgodnie z nowymi przepisami — można zwolnić pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży biletów w kasie teatru, a kiedy przy sprzedaży internetowej?
 • Czy dla głównego księgowego można wprowadzić zadaniowy czas pracy?
 • Jak skorygować błąd w naliczaniu amortyzacji?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co to znaczy, że instytucja kultury prowadzi działalność gospodarczą i jakie wpisy powinna uzyskać?
 • Na jakiej podstawie prawnej instytucja kultury może zarządzać placami zabaw w gminie?
 • Jak zgodnie z przepisami rozwiązać sytuację, gdy bibliotekarze pracują po 6 dni w tygodniu?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?
 • Jak wykazać w bilansie dotację na projekt realizowany w przyszłym roku?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • Jak prawidłowo ująć w regulaminie wynagradzania dzień wypłaty wynagrodzenia?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2017) [Zapowiedzi]

 • Jak zgodnie z przepisami rozwiązać sytuację, gdy bibliotekarze pracują po 6 dni w tygodniu?
 • Jak ewidencjonować należności dochodzone na drodze sądowej i jak wykazać odpis aktualizujący należności w bilansie?
 • Co zrobić, jeśli instytucja chce ponownie zatrudnić pracownika, który odszedł na emeryturę?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?
 • Jak prawidłowo ująć w regulaminie wynagradzania dzień wypłaty wynagrodzenia?
 • Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż biletów zakupionych przez widzów poprzez zewnętrznego operatora witryny internetowej, oferującego bilety wstępu na wydarzenia w całym kraju?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?
 • Czy do sfinansowanej ze środków własnych instytucji zwróconej części dofinansowania oraz kwoty odsetek za zwłokę i kosztów sądowych można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Czy w czasie, gdy bibliotekarz, z którym biblioteka zawarła umowę-zlecenie na sprzątanie, korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy?
 • Jak rozliczyć prywatne jazdy dyrektora służbowym samochodem?
 • W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2017) [Zapowiedzi]

 • Czy w czasie, gdy bibliotekarz, z którym biblioteka zawarła umowę-zlecenie na sprzątanie, korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy?
 • Jak rozliczyć prywatne jazdy dyrektora służbowym samochodem?
 • Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania na modernizację biblioteki?
 • Jak zaewidencjonować zakup środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji celowej a częściowo ze środków własnych instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy fundusz instytucji kultury wychodzi ujemny?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?
 • W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
 • Czy do sfinansowanej ze środków własnych instytucji zwróconej części dofinansowania oraz kwoty odsetek za zwłokę i kosztów sądowych można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Jak prawidłowo wystawić fakturę za usługi kulturalne na rzecz ambasady, jeśli nie jest ona podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT?
 • Czy z umowy zawartej przez telefon i pod wpływem błędu w imieniu instytucji kultury można się wycofać?
 • Czy instytucja kultury może w polityce rachunkowości ustalić kwoty, do jakiej nie będzie naliczać odsetek?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • Czy były pracownik instytucji kultury pobierający rentę ma prawo do korzystania ze świadczeń ZFŚS u tego pracodawcy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2017) [Zapowiedzi]

 • Korzystanie z dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem — czy konieczne jest oświadczenie drugiego rodzica?
 • Jak zaewidencjonować środki otrzymane na modernizację biblioteki?
 • Czy od przekazywanych nieodpłatnie książek należy zapłacić VAT?
 • Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS w instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może w polityce rachunkowości ustalić kwoty, do jakiej nie będzie naliczać odsetek?
 • Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu umowy o dzieło?
 • Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych i ująć w sprawozdaniu finansowym należności dochodzone na drodze sądowej?
 • Czy instytucja kultury może zwrócić zakwestionowaną wartość dotacji podmiotowej tytułem spłaty zobowiązania z bieżących środków instytucji pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Co zrobić, gdy fundusz instytucji kultury wychodzi ujemny?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2017) [Zapowiedzi]

 • Czy zwrot niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
 • Dlaczego na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów nie ewidencjonuje się gruntów?
 • Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu tej umowy o dzieło?
 • Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Czy należy opodatkować bon podarunkowy przeznaczony jako wygrana w organizowanym przez instytucję kultury turnieju?
 • Czy instytucja kultury może określić zasady wypłaty nagrody rocznej w jej regulaminie wynagradzania instytucji kultury na takich samych zasadach jak w ustawie o „trzynastkach” dla sfery budżetowej?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • Czy zakup książek do biblioteki może się odbyć bez procedur przetargowych przewidzianych przez pzp?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek składać do urzędu gminy plan zamówień publicznych?
 • Jakie stawki VAT powinny stosować instytucje kultury w stosunku do niektórych swoich usług?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2017) [Zapowiedzi]

 • Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych korektę współczynnika w VAT?
 • Czy prowadzenie lekcji muzealnych (wcześniej przygotowanych, powtarzalnych) oraz oprowadzanie po muzeum można zaliczyć do prac twórczych i zastosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości 50%?
 • Czy zatrudnieni w instytucji kultury instruktorzy kulturalno-oświatowi, którzy w zakresie swoich obowiązków mają m.in. pełnienie obowiązków kierownika oraz wychowawców w czasie organizowanych zajęć wakacyjnych dla dzieci, powinni przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności i kto pokrywa koszty wydania tego oświadczenia?
 • Czy biblioteka publiczna może pobierać opłaty za korzystanie z przynależnej do niej toalety?
 • Dlaczego na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów nie ewidencjonuje się gruntów?
 • Na jakiej podstawie prawnej można przyznać nagrody dla członków amatorskiej grupy teatralnej?
 • Kiedy należy skorygować sprawozdanie Rb-Z?
 • Czy informacja o logo instytucji powinna być umieszczona w jej statucie?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak wyliczyć 14 dni urlopu pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu, aby otrzymał on świadczenie urlopowe?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2017) [Zapowiedzi]

 • Czy w przypadku organizowania przez muzeum konkursów, w których nagrodami są towary z jego sklepu, muzeum ma obowiązek stosowania współczynnika w VAT?
 • Czy organizację dożynek wspólnie z powiatem można potraktować jako działalność gospodarczą i jak rozliczyć współfinansowanie takiej imprezy?
 • Czy za dodatkową funkcję archiwisty zakładowego bibliotekarzowi, który pracuje w zimnym i zakurzonym pomieszczeniu, przysługuje mu dodatek specjalny?
 • Czy instytucja kultury może zlecać podmiotom zewnętrznym organizowanie takich imprez o charakterze rekreacyjnym?
 • Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2017 r. trzeba mieć zezwolenie na wycięcie drzew na terenie instytucji kultury?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie, jeśli brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak rozliczyć VAT od usług koncertowych świadczonych przez artystkę z USA?
 • Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze wynajmowanego lokalu i z jakich środków biblioteka może zapłacić tą fakturę — czy może to być dotacja podmiotowa czy powinny to być środki własne?