Marianna Sobolewska

biegły rewident

Kompensata rozliczenia z kontrahentem

Kwota zobowiązania instytucji kultury wobec kontrahenta wynosi 1500 zł. Kontrahent przysłał fakturę z rozliczeniem za centralne ogrzewanie. Kwota zwrotu dla instytucji kultury wynosi 2500 zł. Kontrahent potrącił sobie z tego 1500 zł i przesłał na rachunek bankowy instytucji kultury 1000 zł. Instytucja nie ma wobec tego kontrahenta więcej zobowiązań. Jak zaksięgować kwotę, która wpłynęła na jej konto?

Obowiązek badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz plan prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe muzeum za 2013 r. zawiera m.in. następujące dane:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 68 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła 48 523 769 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły 1 146 724 zł.

Czy muzeum ma obowiązek poddać sprawozdanie za 2014 r. badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie je ogłosić? Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego muzeum, aby wszystkie czynności wykonać na czas?

Likwidacja zniszczonego środka trwałego w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucja stosuje konto rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jak prawidłowo zadekretować likwidację środka trwałego, który uległ zniszczeniu i nie jest całkowicie umorzony?

Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury

• Od tego roku należy skorygować koszty o wartość zobowiązań, które instytucja ureguluje z opóźnieniem lub ma w stosunku do nich wydłużony termin płatności • Aby ułatwić sobie pilnowanie terminów płatności oraz wysokości kwot, o które trzeba pomniejszyć koszty, warto prowadzić odpowiednie ewidencje i wykazy • Nowe przepisy dotyczą także wliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Pożyczka od organizatora na zadanie w ramach małego projektu z PROW

Instytucja kultury otrzymała pożyczkę od organizatora na sfinansowanie zadania w ramach małego projektu z PROW. W jaki sposób zaksięgować udzieloną pożyczkę? Jakie konto utworzyć w zakładowym planie kont dla pożyczki? Udzielona pożyczka jest w wysokości wnioskowanej kwoty pomocy.

Ulga na złe długi a ewidencja księgowa w instytucjach kultury

• Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, które ułatwiają podatnikom korzystanie z ulgi na złe długi • W przypadku gdy instytucja jest wierzycielem, po 150 dniach od terminu płatności może skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny • Trzeba także pamiętać o odpowiedniej ewidencji księgowej korekty VAT