W 2006 r. biblioteka została odłączona od gminy i z chwilą wpisu do rejestru organizatora stała się instytucją kultury mającą osobność prawną.
Fundusz instytucji kultury to mienie wydzielone przez organizatora, które w bilansie zamknięcia jednostki budżetowej zostało wykazane jako pozycje:

  • Pasywa A.I. 7000 zł i
  • Aktywa A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 7000 zł (wartość początkowa środków trwałych 15 000 zł – umorzenie 8000 zł = 7000 zł).

Suma bilansowa wyniosła 7000 zł. Ten bilans zamknięcia jednostki budżetowej był jednocześnie bilansem otwarcia nowej instytucji kultury.

Następnie biblioteka:

  • w 2007 r. kupiła wyposażenie komputerowe, co zaewidencjonowano na podstawie faktury zakupu Wn 011/Ma 201 i rozliczono koszty amortyzacji Wn 401/Ma 070. Przy czym koszty amortyzacji wlicza się do wyniku finansowego i powoduje to stratę, o którą stopniowo zmniejsza się fundusz instytucji kultury;
  • w 2012 r. otrzymała pomoc, w wysokości 15 000 zł, w ramach PROW na zakup środków trwałych o wartości 30 000 zł (ewidencja: Wn 131/Ma 845);
  • amortyzację od środków trwałych w części sfinansowanej z pomocy PROW biblioteka rozliczyła przez konto 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Amortyzacja ta zakończy się w 2016 r.

W rachunku zysków i strat biblioteka wykazuje wynik finansowy jako stratę, która powstaje z naliczenia amortyzacji, którą należy pokryć z funduszu. Główny księgowy obawia się, że funduszu instytucji kultury zabraknie na pokrycie straty.

Dodatkowo organizator wymaga od biblioteki, aby zwracała wszystkie środki, które zostają na jej koncie z dniem 31 grudnia, co jeszcze bardziej wpływa na wynik finansowy, ponieważ wpływają faktury za media i inne usługi obce, a zwrot środków pomniejsza dotację.

  • Czy dotychczasowe księgowania w bibliotece były prawidłowe?
  • Czy zakup środków trwałych powinien być jednak ewidencjonowany również na fundusz instytucji kultury?
  • Czy biblioteka powinna wypracować zysk, aby pokryć stratę wynikającą z amortyzacji?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.