amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środka trwałego używanego w użyczonym budynku

Gminna instytucja kultury i biblioteka w 2018 r. kupiła kserokopiarkę — urządzenie wielofunkcyjne w wartości powyżej 10 000 zł do placówki, która nie jest jej własnością, a instytucja użytkuje ją na podstawie umowy użyczenia.
Czy urządzenie, które instytucja kupiła ze środków własnych, powinno znajdować się na stanie jej środków trwałych i to ona powinna naliczać amortyzację czy urząd gminy?

Amortyzacja mienia wydzielonego

Biblioteka na koncie „Fundusz instytucji kultury” posiada mienie wydzielone — budynek biblioteki, który amortyzuje się rocznie. Powoduje to stratę.
Czy kwota ta może zwiększać pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych?

Likwidacja niezamortyzowanego środka trwałego

W jednym z budynków gminnego ośrodka kultury jest szambo, które ujęte jest jako środek trwały i jest amortyzowane. Jednak od połowy października 2018 r., w związku z budową kanalizacji w miejscowości, instytucja zaprzestała użytkowania szamba (od momentu podłączenia jej budynku do kanalizacji).
Co instytucja powinna zrobić z szambem, które nie jest w pełni umorzone?

Amortyzacja środka trwałego przekazanego w użytkowanie

Gmina przekazała instytucji kultury wieżę pałacową w użytkowanie na działalność muzealną. Obecnie jest ona w trakcie remontu i nie jest w niej prowadzona żadna działalność.
Czy taki środek trwały należy amortyzować?

Zakup instrumentu używanego po remoncie

Instytucja kultury kupiła ze środków własnych instrument używany po kapitalnym remoncie.
Jak należy zaksięgować taki zakup?
Jaką klasyfikację zastosować i jak amortyzować taki środek trwały?

Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł

Dom kultury w 2015 r. rozpoczął inwestycję – budowę amfiteatru. W ramach inwestycji dom kultury kupił scenę mobilną, którą sfinansował z dotacji celowej w kwocie 44 710 zł i ze środków własnych w kwocie 50 000 zł. W 2016 r. protokołem OT scenę wprowadzono do ewidencji środków trwałych, ale inwestycja nie została jeszcze zakończona.
Jak naliczyć i zaksięgować amortyzację sceny w 2016 r. sfinansowanej z dwóch źródeł?

Które składniki majątku trzeba przeksięgować po zmianach?

Które z niezamortyzowanych składników majątku należy przeksięgować na rozliczenia międzyokresowe przychodów, jeśli część z nich jest w użytkowaniu wieczystym (grunty i budynki), a część została zakupiona z dotacji podmiotowej, inwestycyjnej lub ze środków własnych?

Budynki i grunty w księgach rachunkowych instytucji kultury po zmianie przepisów

 • Nie wszystkie środki trwałe trzeba wyksięgować z funduszu instytucji kultury
 • Gruntów nie amortyzuje się, a zatem ich wartości nie należy przeksięgowywać
 • Każda instytucja kultury posiada mienie wydzielone

Likwidacja konta 013 i postępowanie z niskocennymi środkami trwałymi w gminnym ośrodku kultury

 • Czy można zlikwidować w ZPK konto 013 „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (takie konto widnieje od dawna w stosowanym w GOK planie kont)?
 • Czy sposób ujęcia środków trwałych o niskiej wartości wpływa na zasady ich finansowania?
 • Czy po likwidacji konta 013 niskocenne składniki majątku polegają na inwentaryzacji i na jakich zasadach je likwidować?

Fundusz instytucji kultury a amortyzacja środków trwałych

W 2006 r. biblioteka została odłączona od gminy i z chwilą wpisu do rejestru organizatora stała się instytucją kultury mającą osobność prawną.
Fundusz instytucji kultury to mienie wydzielone przez organizatora, które w bilansie zamknięcia jednostki budżetowej zostało wykazane jako pozycje:

 • Pasywa A.I. 7000 zł i
 • Aktywa A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 7000 zł (wartość początkowa środków trwałych 15 000 zł – umorzenie 8000 zł = 7000 zł).

Suma bilansowa wyniosła 7000 zł. Ten bilans zamknięcia jednostki budżetowej był jednocześnie bilansem otwarcia nowej instytucji kultury.

Następnie biblioteka:

 • w 2007 r. kupiła wyposażenie komputerowe, co zaewidencjonowano na podstawie faktury zakupu Wn 011/Ma 201 i rozliczono koszty amortyzacji Wn 401/Ma 070. Przy czym koszty amortyzacji wlicza się do wyniku finansowego i powoduje to stratę, o którą stopniowo zmniejsza się fundusz instytucji kultury;
 • w 2012 r. otrzymała pomoc, w wysokości 15 000 zł, w ramach PROW na zakup środków trwałych o wartości 30 000 zł (ewidencja: Wn 131/Ma 845);
 • amortyzację od środków trwałych w części sfinansowanej z pomocy PROW biblioteka rozliczyła przez konto 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Amortyzacja ta zakończy się w 2016 r.

W rachunku zysków i strat biblioteka wykazuje wynik finansowy jako stratę, która powstaje z naliczenia amortyzacji, którą należy pokryć z funduszu. Główny księgowy obawia się, że funduszu instytucji kultury zabraknie na pokrycie straty.

Dodatkowo organizator wymaga od biblioteki, aby zwracała wszystkie środki, które zostają na jej koncie z dniem 31 grudnia, co jeszcze bardziej wpływa na wynik finansowy, ponieważ wpływają faktury za media i inne usługi obce, a zwrot środków pomniejsza dotację.

 • Czy dotychczasowe księgowania w bibliotece były prawidłowe?
 • Czy zakup środków trwałych powinien być jednak ewidencjonowany również na fundusz instytucji kultury?
 • Czy biblioteka powinna wypracować zysk, aby pokryć stratę wynikającą z amortyzacji?

Strata za 2014 r. po zmianie przepisów ustawy o działalności kulturalnej

W wyniku wejścia w życie od 30 listopada 2015 r. Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dalej: deregulacja) zmieniły się niektóre przepisy Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Art. 4 pkt 3 deregulacji wprowadza zmiany w art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, zgodnie z którym instytucje kultury mają obowiązek tworzenia:

 • funduszu instytucji kultury,
 • funduszu rezerwowego.

Art. 22 deregulacji wprowadza korekty w majątku instytucji, które będą miały wpływ na ustalenie wyniku finansowego za 2015 r. Zmiany te polegają na obowiązku przeniesienia — zgodnie z art. 41 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) — na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca 2011 r. zwiększały fundusz instytucji kultury.

Przeksięgowaniu podlegać będzie niezamortyzowana wartość tych aktywów ustalona na dzień 31 grudnia 2014 r. Okazuje się jednak, że art. 22 deregulacji uniemożliwia rozliczenie wyniku finansowego (ujemnego) z 2014 r.
Fundusz rezerwowy nie powstanie, ponieważ instytucje kultury nie osiągały zysku netto. W przypadku corocznej straty netto zmniejszano fundusz instytucji kultury, którego zabraknie już na pokrycie straty netto za 2014 r.
Obecnie nie ma możliwości zaksięgowania uchwały organizatora o zatwierdzeniu wyniku finansowego już za rok 2014 (straty), jak też przyszłych — ewentualnych — strat.

Co zrobić, aby zastosowanie nowych przepisów w praktyce umożliwiło realne odzwierciedlenie majątku instytucji kultury?

Nieodpłatne otrzymanie składników majątkowych

Samorządowej instytucji kultury organizator przekazał:

 • zamortyzowane w 100% wyposażenie o wartości 2980 zł oraz
 • nieamortyzowane manekiny wystawiennicze zaklasyfikowane do stopy amortyzacji 100% i gabloty wystawiennicze na kwotę 75 878,70 zł z klasyfikacją stopy amortyzacji 20%.

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury nieodpłatne przekazanie tych składników majątkowych?