Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał do stosowania zarządzenie wójta gminy dotyczące zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury. Jednak dwa zapisy tego zarządzenia budzą wątpliwości dyrektora pod względem ich zgodności z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) i Ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). Czy prawidłowe są następujące zapisy:
Korekty planu finansowego mogą być dokonywane przez dyrektora samorządowej instytucji kultury, o ile nie zwiększają dotacji z budżetu organizatora. Ponadto zmiana planu wynagrodzeń osobowych może nastąpić na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury tylko za zgodą wójta gminy;
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej przekazywana jest na rachunek bankowy samorządowej instytucji kultury w wysokości 1/12 dotacji rocznej ustalonej dla tej instytucji w budżecie organizatora do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że dotacja na styczeń roku budżetowego do 15 stycznia w wysokości 1/24 dotacji rocznej, a do 25 stycznia pozostałą kwotę dotacji przypadającą na ten miesiąc?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.