dotacja podmiotowa

Wynagrodzenie za bieżący rok płatne w roku następnym

Czy instytucja kultury może wypłacić wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku w styczniu następnego i sfinansować je z dotacji na nowy rok – przy założeniu, że dotacja na rok poprzedni została w całości wydatkowana?

Dotacja a zwolnienie podmiotowe z VAT

Instytucja kultury jest niezarejestrowana na potrzeby VAT. Od organizatora otrzymuje dotację podmiotową, z której pokrywane są koszty wynagrodzeń, utrzymania budynku, energii i szkoleń. Ponadto instytucja generuje obroty z najmu, wystawia faktury za występy zespołu na różnych imprezach. Wartość tej sprzedaży to kwoty rzędu 5000 zł rocznie.
Czy kwotę dotacji należy wliczyć do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT?

Prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Jeden z wieloletnich pracowników instytucji kultury niedługo odchodzi na emeryturę. Instytucja chce uroczyście go pożegnać i w związku z tym zamierza kupić prezent sfinansowany ze środków własnych wygospodarowanych z działalności kulturalnej.
Czy taki zakup jest dopuszczalny i czy są jakieś limity, jeśli chodzi o wysokość kwoty zakupu?
Czy taki prezent jest opodatkowany podatkiem dochodowym i czy jest oskładkowany?

Czy organizator może zmniejszyć dotację podmiotową w trakcie roku budżetowego?

Gminna biblioteka publiczna złożyła w styczniu br. plan finansowy, wykazując przychody w wysokości przyznanej dotacji podmiotowej. Organizator zmniejszył bez jej zgody wysokość przyznanej dotacji podmiotowej w trakcie roku budżetowego.
Czy postąpił prawidłowo?
Co instytucja powinna zrobić w przypadku, jeżeli nie może zrealizować zaciągniętych zobowiązań w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku budżetowego dotacji podmiotowej?

Zakup księgozbioru a rozliczenie dotacji podmiotowej

Instytucja kultury, w skład której wchodzi biblioteka, składa rozliczenie dotacji podmiotowej według otrzymanego od organizatora wzoru, w którym nie ma pozycji „Amortyzacja”.
Organizator twierdził, że amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem, a dotacje rozlicza się wydatkowo. Tego samego zdania był audytor i nakazał instytucji zmienić sposób księgowania zakupu zbiorów bibliotecznych z konta „Amortyzacja” na „Zużycie materiałów”.
Jak zatem prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową, jeśli instytucja finansuje nią zakup księgozbioru?

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Rozliczenie przez instytucję kultury przychodów związanych z realizacją zadania zleconego przez gminę

Gminny ośrodek kultury i sportu (GOKiS) realizuje własne cele statutowe. Dodatkowo powierzono mu obiekty sportowe (boiska gminne oraz stadion sportowy) w formie zadań zleconych na podstawie umowy. Zgodnie ze statutem stadion sportowy wchodzi w skład GOKiS. Ze stadionu korzysta m.in. klub piłkarski, z którym GOKiS ma podpisaną umowę na pokrycie 50% poniesionych kosztów za media.
Czy wynikający z faktury wystawionej na klub piłkarski przychód z tym związany stanowi przychód własny GOKiS?

Nieodpłatne przekazanie dyrektorowi egzemplarzy napisanej przez niego książki

Muzeum wydało 700 egzemplarzy książki napisanej przez dyrektora, za którą zapłaciło z dotacji podmiotowej i z otrzymanych darowizn. Publikacja opisuje dzieje lokalnej społeczności żydowskiej od momentu jej przybycia aż do II wojny światowej, która zakończyła ich historię w tym regionie. Książka promuje miasto i jego zabytki. Muzeum nie podpisało z dyrektorem umowy autorskiej o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Zarządzeniem dyrektora 400 egzemplarzy przekazano do sklepiku muzealnego, a 300 na promocję. Dyrektor za napisanie książki nie otrzymał wynagrodzenia.
Czy dyrektor może otrzymać nieodpłatnie 100 egzemplarzy książki z tych przekazanych na promocję? Czy jest to przychód dla dyrektora?
Do kogo należą prawa autorskie, gdy wydawcą jest muzeum?

Koszty wyżywienia uczestników wydarzeń kulturalnych sfinansowane z dotacji podmiotowej

Instytucja zapewnia m.in. poczęstunki dla artystów, jurorów konkursów wokalnych, uczestników wydarzeń kulturalnych itp. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury za usługi cateringowe.
Czy księgowa może odmówić rozliczenia takich faktur?

Finansowanie koncertu gwiazd na Finał WOŚP

Instytucja kultury zorganizowała Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego wystąpiły znane gwiazdy estrady.
Czy wynagrodzenie artystów można pokryć z dotacji podmiotowej?

Działania informacyjne samorządowej instytucji kultury w związku z dotacją podmiotową

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dalej: rozporządzenie o działaniach informacyjnych) samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informacyjny w przypadku dotacji podmiotowej na działalność statutową?

Dotacja podmiotowa i kaucja za najem w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z

W instytucji kultury na koniec roku 2020 wystąpiły rozrachunki z tytułu dotacji podmiotowej. Środki te instytucja kultury zwróciła w styczniu 2021 r. Czy należało wykazać kwotę zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2020 r. oraz kwotę dotacji pozostającą na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 r.?
W jakiej pozycji w sprawozdaniu RB-N należy umieścić kaucje za wynajem pomieszczeń biurowych wpłacone przez instytucję na rzecz podmiotu, który wynajmuje jej biura? Czy powinna to być pozycja: Bank czy Przedsiębiorstwo niefinansowe?