dotacja podmiotowa

Zakup księgozbioru a rozliczenie dotacji podmiotowej

Instytucja kultury, w skład której wchodzi biblioteka, składa rozliczenie dotacji podmiotowej według otrzymanego od organizatora wzoru, w którym nie ma pozycji „Amortyzacja”.
Organizator twierdził, że amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem, a dotacje rozlicza się wydatkowo. Tego samego zdania był audytor i nakazał instytucji zmienić sposób księgowania zakupu zbiorów bibliotecznych z konta „Amortyzacja” na „Zużycie materiałów”.
Jak zatem prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową, jeśli instytucja finansuje nią zakup księgozbioru?

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Rozliczenie przez instytucję kultury przychodów związanych z realizacją zadania zleconego przez gminę

Gminny ośrodek kultury i sportu (GOKiS) realizuje własne cele statutowe. Dodatkowo powierzono mu obiekty sportowe (boiska gminne oraz stadion sportowy) w formie zadań zleconych na podstawie umowy. Zgodnie ze statutem stadion sportowy wchodzi w skład GOKiS. Ze stadionu korzysta m.in. klub piłkarski, z którym GOKiS ma podpisaną umowę na pokrycie 50% poniesionych kosztów za media.
Czy wynikający z faktury wystawionej na klub piłkarski przychód z tym związany stanowi przychód własny GOKiS?

Nieodpłatne przekazanie dyrektorowi egzemplarzy napisanej przez niego książki

Muzeum wydało 700 egzemplarzy książki napisanej przez dyrektora, za którą zapłaciło z dotacji podmiotowej i z otrzymanych darowizn. Publikacja opisuje dzieje lokalnej społeczności żydowskiej od momentu jej przybycia aż do II wojny światowej, która zakończyła ich historię w tym regionie. Książka promuje miasto i jego zabytki. Muzeum nie podpisało z dyrektorem umowy autorskiej o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Zarządzeniem dyrektora 400 egzemplarzy przekazano do sklepiku muzealnego, a 300 na promocję. Dyrektor za napisanie książki nie otrzymał wynagrodzenia.
Czy dyrektor może otrzymać nieodpłatnie 100 egzemplarzy książki z tych przekazanych na promocję? Czy jest to przychód dla dyrektora?
Do kogo należą prawa autorskie, gdy wydawcą jest muzeum?

Koszty wyżywienia uczestników wydarzeń kulturalnych sfinansowane z dotacji podmiotowej

Instytucja zapewnia m.in. poczęstunki dla artystów, jurorów konkursów wokalnych, uczestników wydarzeń kulturalnych itp. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury za usługi cateringowe.
Czy księgowa może odmówić rozliczenia takich faktur?

Finansowanie koncertu gwiazd na Finał WOŚP

Instytucja kultury zorganizowała Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego wystąpiły znane gwiazdy estrady.
Czy wynagrodzenie artystów można pokryć z dotacji podmiotowej?

Działania informacyjne samorządowej instytucji kultury w związku z dotacją podmiotową

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dalej: rozporządzenie o działaniach informacyjnych) samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informacyjny w przypadku dotacji podmiotowej na działalność statutową?

Dotacja podmiotowa i kaucja za najem w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z

W instytucji kultury na koniec roku 2020 wystąpiły rozrachunki z tytułu dotacji podmiotowej. Środki te instytucja kultury zwróciła w styczniu 2021 r. Czy należało wykazać kwotę zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2020 r. oraz kwotę dotacji pozostającą na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 r.?
W jakiej pozycji w sprawozdaniu RB-N należy umieścić kaucje za wynajem pomieszczeń biurowych wpłacone przez instytucję na rzecz podmiotu, który wynajmuje jej biura? Czy powinna to być pozycja: Bank czy Przedsiębiorstwo niefinansowe?

Koszty wieńców i nekrologów


Zdarza się, że instytucja kultury kupuje wieńce pogrzebowe, wiązanki, zamawia nekrologi czy kondolencje itp. Dotyczy to np. śmierci pracownika (byłego pracownika) instytucji lub osób zasłużonych dla kultury (sztuki, nauki) i ich rodzin, które współpracowały z instytucją kultury lub które zamieszkiwały gminę.
Czy można sfinansować takie wydatki dotacją podmiotową?
Czy takie wydatki instytucja kultury może traktować jako koszty uzyskania przychodu?
Czy te koszty należy potraktować jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ale niepowodujące zapłaty podatku (związane z działalnością statutową)? Jeżeli nie, to czy należy płacić zaliczkę na podatek w danym miesiącu? Czy można zapłacić przy rozliczeniu rocznym?

Ujęcie dotacji w bilansie


Instytucja w styczniu 2021 r. zwróciła niewykorzystaną część dotacji podmiotowej i ją właśnie obejmował stan konta na koniec roku.
Czy dotację podmiotową organizatora należy w sprawozdaniu finansowym ująć w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
Czy zwrot organizatorowi niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe — w której pozycji bilansu?

Nie można zakupić karmy dla schroniska z dotacji podmiotowej

Dom kultury organizuje zbiórkę na rzecz jednego ze schronisk dla zwierząt. Osoby zainteresowane mogą przynosić potrzebne rzeczy do instytucji, a następnie pracownicy instytucji dostarczają je do schroniska. Zbiórka jako wydarzenie jest wpisana do kalendarza imprez.
Z uwagi na to, że najbardziej potrzebna jest karma, a tę przynosi niewiele osób, czy instytucja może zakupić karmę z dotacji podmiotowej w ramach takiej zbiórki?

Finansowanie leasingu operacyjnego z oszczędności w dotacji podmiotowej

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury zaoszczędziła środki z dotacji podmiotowej (z której nie można dokonywać zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł).
Czy biblioteka może (po zmianach planu finansowego) zawrzeć na 4 lata umowę leasingu operacyjnego na książkomat (koszt leasingu to kwota 136 000 zł, wartość wykupu po zakończonej umowie finansowej 1% to 1360 zł)? Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy dokonuje leasingodawca.