dotacja podmiotowa

Remont z dotacji podmiotowej albo środków własnych

Czy biblioteka samorządowa może ze środków własnych lub z dotacji podstawowej od organizatora sfinansować zakup farby i malowanie pomieszczeń?

Zmniejszona dotacja podmiotowa a zysk z lat ubiegłych

Czy organizator może udzielić mniejszej dotacji na funkcjonowanie domu kultury, ze względu na to, że instytucja dysponuje znacznym zyskiem z lat ubiegłych?

Finansowanie wydatków sztabu WOŚP w instytucji kultury

Instytucja kultury co roku organizuje sztab pomocy w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Statut instytucji nie określa szczegółowo prowadzenia zbiórek charytatywnych, ale jest w nim zapis o współpracy z organizacjami pozarządowymi i o organizacji koncertów, festiwali, festynów itp. W ramach tej zbiórki instytucja kultury jest oficjalnie zgłoszona do sztabu WOŚP, zbiera środki pieniężne, robi licytacje rzeczy przekazanych od darczyńców itd. Instytucja współorganizuje to wydarzenie z wolontariuszami ze szkół i z własnymi pracownikami, a także ponosi koszty koncertów i czasu pracy pracowników. Plan finansowy przewiduje organizację takiego wydarzenia.
Czy instytucja kultury może finansować takie wydatki dotacją podmiotową, czy tylko środkami własnymi?
Czy takie wydatkowanie dotacji i środków własnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Niewykonanie zaplanowanego remontu nie musi skutkować zwrotem dotacji podmiotowej

Muzeum zaplanowało na bieżący rok remont dachu z dotacji podmiotowej.
Czy w przypadku niezrealizowania tego zadania kwota ta ulega zwrotowi?

Niewykorzystana dotacja podmiotowa

W bibliotece ze względu na niezrealizowanie projektu pod koniec 2023 r. pozostały środki pieniężne z dotacji podmiotowej. Wynik finansowy instytucji był więc dodatni.
Czy niewykorzystane środki pozostałe z dotacji z poprzedniego roku można wprowadzić do planu finansowego na następny rok (po stronie przychodów i jednocześnie kosztów), czy też trzeba je zwrócić do organizatora?

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych

Komisja rewizyjna organizatora przeprowadziła w instytucji kultury kontrolę rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej za rok przedni. W wystąpieniu pokontrolnym zalecono, aby rozliczenie tej dotacji usprawnić tak, by dane zawarte w rozliczeniu dotacji składanym organizatorowi można było powiązać z danymi kont, na których księgowany jest wydatek, poprzez wprowadzenie analityki konta syntetycznego 130 „Rachunek bankowy” lub poprzez wprowadzenie konta pozabilansowego, które będzie służyło do księgowania wykorzystania dotacji.
Czy istnieją jakieś inne rozwiązania niż wymienione w zaleceniu, a jeśli nie, to jak wprowadzić zalecenie organizatora?

Składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień opłacone w tym samym miesiącu

Czy od wynagrodzeń za grudzień wypłaconych jeszcze w tym samym miesiącu można także w tym samym miesiącu zapłacić składki ZUS, jeżeli wystarcza na nie dotacji podmiotowej?

Składki za członkostwo w stowarzyszeniu finansowane z dotacji podmiotowej

Dyrektor wydziału kultury organizatora wysłał pismo do dyrektorów miejskich instytucji kultury, w którego wynika, że wszelkie składki z tytułu przynależności zarządzanych przez nich instytucji do różnych związków, stowarzyszeń i towarzystw należy pokrywać z przychodów własnych instytucji oraz że koszty te nie mogą być rozliczane w ramach dotacji przyznanej przez organizatora. Dyrektor teatru należy do stowarzyszenia dyrektorów instytucji i z tego tytułu teatr opłaca składki.
Czy organizator ma prawo wydać teatrowi (instytucji kultury) polecenie, jakie wydatki może realizować z dotacji podmiotowej?

Korekta rozliczenia dotacji celowej sfinansowana z dotacji podmiotowej

W 2022 r. instytucja otrzymała dotację z projektu unijnego na zakup środka trwałego w kwocie 97 000 zł z terminem rozliczenia w 2023 r. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy dla projektów. Instytucja wykorzystała kwotę 95 200 zł, a pozostałą kwotę zwróciła. Po złożeniu raportu końcowego okazało się, że do zwrotu jest jeszcze 40 zł. Przelewu dokonano z rachunku podstawowego z dotacji podmiotowej (zgodnie z planem finansowym).
Jak prawidłowo należy zaksięgować te operacje, a przede wszystkim zwrot?
W jaki sposób zaksięgować pomniejszone koszty projektu?

Dotacja podmiotowa na wynagrodzenia

Organizator przyznał instytucji kultury (teatrowi) w określonej wysokości dotację podmiotową na 2023 r. Następnie jednostka organizacyjna organizatora (wydział kultury i dziedzictwa narodowego) w piśmie skierowanym do instytucji poinformowała, że określona część przyznanej dotacji podmiotowej musi zostać przeznaczona na dofinansowanie skutków podwyżek przyznanych pracownikom tej instytucji kultury.
Czy organizator (a konkretnie — jego jednostka organizacyjna) ma prawo do takiego działania, tj. wskazania konkretnej kwoty z przyznanej instytucji dotacji podmiotowej na realizację określonego zadania statutowego?

Podwójna dotacja podmiotowa od organizatora

Samorządowa instytucja kultury, zgodnie ze statutem nadanym przez organizatora, prowadzi działalność: ośrodka kultury, świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej. Tworzy więc dwa plany finansowe i otrzymuje dwie dotacje podmiotowe z dwóch różnych paragrafów klasyfikacji budżetowej (rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” oraz rozdział 92116 „Biblioteki”). Organizacyjnie biblioteka publiczna działa w strukturach miejsko-gminnego ośrodka kultury.
Czy istnieje możliwość przekazania od organizatora jednej dotacji podmiotowej?

Oddzielne konta bankowe dla dotacji i przychodów własnych

Instytucja kultury posiada dwa konta bankowe. Jedno z nich przeznaczone jest na dotację podmiotową, a drugie na przychody własne.
Czy instytucja kultury może w danym momencie płacić za wydatki z dotacji podmiotowej, aby zachować płynność finansową, a po uzyskaniu wpływów robić zwrot (przeksięgowania) na dotację z przychodów własnych?