dotacja podmiotowa

Finansowanie leasingu operacyjnego z oszczędności w dotacji podmiotowej

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury zaoszczędziła środki z dotacji podmiotowej (z której nie można dokonywać zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł).
Czy biblioteka może (po zmianach planu finansowego) zawrzeć na 4 lata umowę leasingu operacyjnego na książkomat (koszt leasingu to kwota 136 000 zł, wartość wykupu po zakończonej umowie finansowej 1% to 1360 zł)? Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy dokonuje leasingodawca.

Nieprzyjęcie przez organizatora informacji o zmianie planu finansowego

Urząd gminy nie przyjmuje zmiany planu finansowego w związku z umorzeniem składek na ZUS — skarbnik gminy poinformował o tym dyrektora instytucji kultury ustnie. Instytucja nie ma potwierdzenia w dokumentach, że organizator został o tym poinformowany.
Czy gdyby za miesiące od stycznia do marca 2021 r. instytucja opłaciła 50% składek do ZUS ze środków z działalności gospodarczej, to musiałaby powiadomić organizatora o zmianie planu finansowego?

Wykazanie dotacji podmiotowej od organizatora w CIT-8

Pytanie dotyczy wykazania w zeznaniu CIT-8 dotacji otrzymanej od organizatora. W 2020 r. instytucja osiągnęła:

 1. przychody — 943 050,20 zł (w tym dotacja podmiotowa 942 755,46 zł);
 2. koszty uzyskania przychodów — 4286,94 zł;
 3. dochód — 938 763,06 zł.

Jaką kwotę wykazać w poz. 40 CIT-8/O:

 • czy całą kwotę dotacji, tj. 942 755, 46 zł, i wtedy w poz. 109 zeznania CIT-8 wykazać stratę 3992,40 zł,
 • czy też wykazać tylko kwotę do wysokości dochodu, tj. 938 763,06 zł, i wtedy podstawa opodatkowania równa się 0 zł?

Zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych

Pytania dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej. Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych).
W jaki sposób ująć w planie finansowym instytucji kwotę zwróconej organizatorowi dotacji podmiotowej?
Czy w związku ze zwrotem dotacji zobowiązanie wobec organizatora należy zaksięgować w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Dotacja podmiotowa finansuje wydatki bieżące

Przyznana na rok 2020 dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań instytucji kultury. W związku z tym oraz z faktem, że przez długi czas instytucja nie osiągała własnych przychodów ze względu na zamknięcie z powodu COVID-19, już teraz wiadomo, że rok 2020 instytucja zakończy stratą oraz zadłużeniem.
Czy z dotacji przyznanej przez organizatora na rok 2021 instytucja może zapłacić zaległe faktury z roku 2020 i rozliczyć nimi dotację?

Amortyzacja w rozliczeniu dotacji podmiotowej

Pytania dotyczą ujęcia amortyzacji w rozliczeniu finansowym instytucji kultury. Rozliczenie finansowe obejmuje zarówno środki otrzymane od organizatora, jak i zarobione przez instytucję.
Czy amortyzacja powinna być brana uwagę?
Czy rozliczenie finansowe powinno odzwierciedlać rozliczenie podatkowe i bilansowe (w którym ujęta jest amortyzacja)?

Dotacja podmiotowa w rachunku zysków i strat

Instytucja kultury zawsze wykazywała kwotę dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat w rubryce A „Przychody netto ze sprzedaży”. Główny księgowy otrzymał informację od organizatora, aby dotację przedstawić w rubryce D „Pozostałe przychody operacyjne” w poz. II „Dotacje”, ponieważ będzie to „lepiej wyglądało” po publikacji w BIP organizatora.
Organizator zatwierdził już bilans w wersji pierwotnej, a CIT-8 został złożony do urzędu skarbowego.
Czy w takiej sytuacji można jeszcze zmienić RZiS?

Koszty utrzymania kota w obiekcie instytucji kultury

Dom kultury w ramach zwalczania gryzoni w obiekcie, oprócz wdrożenia systemu deratyzacji, kupił kota ze schroniska.
Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów może być finansowany ze środków własnych instytucji?
Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

Jaka dotacja na cele statutowe?

W nadanym przez organizatora statucie instytucji kultury są wymienione podstawowe zadania, do których należą m.in.:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez kulturę i sztukę;
 • stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
 • działalność instruktażowo-metodyczna;
 • prowadzenie pracowni plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.

Jaki rodzaj dotacji (zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej) powinien przekazać organizator samorządowej instytucji kultury na taką działalność?

Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Wpływ dotacji wolnej od podatku na wysokość straty podatkowej

W 2018 r. przychody podatkowe instytucji kultury wynosiły 100 000 zł, koszty podatkowe wynosiły 110 000 zł, strata 10 000 zł, ale wśród przychodów było 20 000 zł dotacji na zakup środków trwałych, która korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego (wykazana w CIT/O).
Czy w latach następnych można rozliczyć stratę 30 000 zł, czy tylko 10 000 zł?

Rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej

Czy daną dotację podmiotową instytucja wykorzystuje kasowo czy wydatkowo? Decyzja w tej sprawie ma szczególne znaczenie na przełomie roku, gdy do rozliczenia są np. faktury czy ZUS za grudzień, a płatność następuje już w roku następnym. W literaturze spotyka się różne poglądy na temat tak ważnego w przypadku instytucji kultury zagadnienia.