dotacje unijne

Różnice kursowe

Miejska biblioteka publiczna w sierpniu 2017 r. otrzymała środki finansowe w euro na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. We wrześniu rozpoczęła realizację projektu, a co za tym idzie — zaczęła wykorzystywać środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym. Biblioteka opłaca faktury, wynagrodzenia i inne zobowiązania, które ewidencjonuje na odpowiednich kontach Wn zespołu 4 oraz Ma zespołu 2. Wyciąg bankowy ujmuje na kontach Wn zespołu 2 oraz Ma 133 „Rachunek bankowy”, zaliczając wykorzystane w ten sposób środki do przychodów Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” oraz Ma 763 „Dotacje unijne”. W ten sposób biblioteka rozlicza rozliczenia międzyokresowe przychodów. Biblioteka rozlicza również powstałe na jej rachunku walutowym różnice kursowe (Wn 133 „Rachunek bankowy” oraz Ma 750 „Przychody finansowe” — dodatnie różnice kursowe, a także Wn 751 „Koszty finansowe” oraz Ma 133 „Rachunek bankowy” — ujemne różnice kursowe).
Jak i w którym momencie prawidłowo rozliczyć i zaewidencjonować różnice kursowe powstałe na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?

Remont finansowany z dotacji i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury uzyskał pomoc w programie PROW w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, w kwocie 93 266 zł. Z tych środków ma zamiar zrealizować inwestycję polegającą na remont pomieszczeń świetlicy (sali widowiskowej), sceny i łazienki oraz kupić wyposażenie (stoły, krzesła, nagłośnienie i kurtyna z horyzontem). Część tej inwestycji będzie pokryta z dotacji unijnej, a część z pożyczki organizatora.

  • Czy całość można jednorazowo ujmować w koszty, czy remont potraktować jako inwestycję i przenieść w koszty dopiero po zakończeniu?
  • W jaki sposób ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych?

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Dotacja i środki z Unii na projekt inwestycyjny

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W jaki sposób księgować dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu organizatora oraz otrzymywane środki z UE przeznaczone na inwestycję po zmianie ustawy o działalności kulturalnej w 2012 r.? Czy podejście kapitałowe nadal jest aktualne?