interpretacja podatkowa

Oświadczenie we wniosku o interpretację indywidualną

Główny księgowy instytucji kultury planuje złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej na formularzu ORD-IN(8). Interpretacja będzie dotyczyła prewspółczynnika stosowanego w instytucji. Instytucja dysponuje protokołem naczelnika urzędu skarbowego akceptującego sposób i wysokość wyliczonego prewspółczynnika na podstawie z art. 86 ust. 2a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy informację o protokole naczelnika urzędu skarbowego należy umieścić w oświadczeniu zawartym w części J formularza ORD-IN?

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

• Płatnik bez wezwania zwróci nienależnie pobrane wynagrodzenie za terminowy pobór podatku • Wprowadzono 3 rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona • Korekta deklaracji nie wymaga już pisemnego uzasadnienia

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową

• Interpretację indywidualną może wydać jeden z 5 dyrektorów izb skarbowych • Wniosek składa się na formularzu ORD-IN za opłatą w wysokości 40 zł za każdy opisany we wniosku stan faktyczny • Zastosowanie się podatnika do interpretacji nie spowoduje dla niego negatywnych skutków