Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Współpraca przy premierze spektaklu

Teatr i dom kultury są samorządowymi instytucjami kultury. Teatr produkuje nową premierę teatralną, a dom kultury przekaże teatrowi środki na część kosztów produkcji spektaklu (honorarium reżysera i scenografa). Rozliczenie poniesionych kosztów ma nastąpić na podstawie dokumentu księgowego.
Czy teatr, jako główny producent, powinien wystawić fakturę ze stawką zwolnioną z VAT (usługi kulturalne) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Płatność z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności przez podatnika zwolnionego

Z zawartej przez instytucję kultury umowy na zakup oprogramowania i serwisu programów księgowych wynika, że zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, tylko korzysta ze zwolnienia podmiotowego.
Czy to błąd, jeśli dokonano płatności zwykłej?
Czy instytucja ma obowiązek sprawdzać wystawcę każdej faktury na białej liście?

Stawka VAT na warsztaty wokalne

Ośrodek kultury planuje zorganizowanie warsztatów śpiewaczych ze znaną jurorką — odpłatne muzyczne talent show dla dorosłych z całej Polski — wraz z wyżywieniem i noclegiem.
Jaką stawkę VAT zastosować?

Licencja na nagranie przedstawienia dla zagranicznego kontrahenta

Teatr udziela niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na nagranie przedstawienia teatralnego w formie cyfrowej na nośniku danych na rzecz czeskiego podatnika VAT. Czeski kontrahent będzie udostępniał je odpłatnie na swojej platformie. Z tego tytułu po zakończonym kwartale zostanie przekazana opłata na rzecz teatru (na konto teatru). W zawartej umowie nie ma mowy o fakturze.
Jak rozliczyć otrzymane wpłaty w euro i w jakim okresie ująć je w deklaracji JPK_VAT i VAT-UE ?
Czy otrzymane wpłaty należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP i wykazać w deklaracji VAT w poz. 11 oraz na podstawie dokumentu wewnętrznego?
Czy w związku z zawartą umową instytucja ma jeszcze inne obowiązki podatkowe?

Rozliczenie wynagrodzenia za koncert w Hiszpanii

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, zarejestrowany również jako podatnik UE, wykonała usługę kulturalną (koncert) dla podatnika z Hiszpanii — urzędu miasta będącego podatnikiem VAT zweryfikowanym w systemie VIES. Urząd ten rozpoznał podatek u źródła (WHT, z ang. Withholding Tax) i naliczył 19% WHT. Honorarium instytucji wynikające z zawartej ze stroną hiszpańską umowy nie zostało pomniejszone o podatek, który strona hiszpańska naliczyła metodą „w stu”. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami, instytucja przesłała e-fakturę w postaci XML do hiszpańskiego systemu FACE. Na fakturze widnieje wartość netto oraz naliczone 19% WHT. Należna instytucji wartość honorarium jest zgodna z umową.
Wartości sprzedaży instytucja nie wykazała w JPK_VAT, ponieważ VAT od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną na terytorium Polski nie podlega odliczeniu.
Czy takie stanowisko jest słuszne?
Jak zaewidencjonować transakcję w księgach handlowych, skoro płatnikiem WHT jest strona hiszpańska? Czy wartość przychodu ujętą na kontach zespołu 7 należy powiększyć o wartość naliczonego podatku?
Czy ten podatek wpływa na rachunek zysków i strat?

Nieodpłatne użyczenie sprzętu a korekta VAT

Instytucja kultury w 2022 r. użyczyła nieodpłatnie organizatorowi następujące wyposażenie zakupione do działalności opodatkowanej VAT z pełnym odliczeniem VAT:

  • aparat fotograficzny o wartości netto 3491,06 zł (zakup z 2015 r.),
  • dron o wartości netto 3739,02 zł (zakup z 2021 r.).

Czy odliczenie 100% VAT jest prawidłowe?
Czy ze względu na zmianę wykorzystania środków trwałych należy skorygować VAT?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Wpisowe za bieg a limit zwolnienia podmiotowego od VAT

Do podstawowych zadań statutowych centrum kultury należy m.in. organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, popularyzacja kultury, kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia. Instytucja zarządza obiektami sportowymi, tj. odkrytym basenem kąpielowym, boiskiem sportowym oraz tzw. orlikiem. Dochody z działalności gospodarczej instytucji przeznaczone są na realizację celów statutowych i finansowanie kosztów bieżącej działalności. Centrum korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT.
Czy organizując bieg i pobierając opłatę startową w postaci wpisowego, instytucja kultury może korzystać ze zwolnienia od VAT i nie wliczać wartości tej sprzedaży do limitu 200 000 zł?

Dotacja a zwolnienie podmiotowe z VAT

Instytucja kultury jest niezarejestrowana na potrzeby VAT. Od organizatora otrzymuje dotację podmiotową, z której pokrywane są koszty wynagrodzeń, utrzymania budynku, energii i szkoleń. Ponadto instytucja generuje obroty z najmu, wystawia faktury za występy zespołu na różnych imprezach. Wartość tej sprzedaży to kwoty rzędu 5000 zł rocznie.
Czy kwotę dotacji należy wliczyć do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT?

Dopłaty do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy a VAT

Instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Przychody instytucji są sporadyczne — raz w roku wystawia fakturę za usługi kulturalne za występ orkiestry, wynajmuje samochód innej instytucji kultury. Organizator narzucił instytucji obowiązek świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Gmina zawarła z instytucją umowę o refundacji tych kosztów na podstawie faktur. Liczba osób jest ewidencjonowana, stawki są określone w przepisach. Gmina kwestionuje faktury wystawiane przez instytucję, gdyż uważa, że powinny obejmować tylko kwoty, które otrzymuje od starostwa. W związku z wystawionymi przez instytucję kultury fakturami na gminę w najbliższym okresie przekroczona zostanie kwota 200 000 zł.
Czy w przypadku refundacji zakwaterowania instytucja powinna wystawiać faktury, czy raczej powinno to być rozliczenie na podstawie dotacji celowej?
Jakie są wytyczne odnośnie obowiązku rozliczania VAT po przekroczeniu limitu 200 000 zł? W jaki sposób ustalić prewspółczynnik i współczynnik w trakcie roku i od kiedy go stosować?

Wydatki sfinansowane dotacją a prewspółczynnik

Jeżeli wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu w świetle Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), to czy od tych wydatków (faktur) można odliczać VAT w całości lub proporcją zgodnie z Ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia a fakturowanie

Instytucja prowadzi sprzedaż obcą na swojej kasie fiskalnej pod osobnym kodem.
Czy można wystawić fakturę na daną imprezę obcą z dopiskiem, że to sprzedaż obca? Czy należy ją odesłać do firmy zlecającej sprzedaż obcą?