Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Wydatki sfinansowane dotacją a prewspółczynnik

Jeżeli wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu w świetle Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), to czy od tych wydatków (faktur) można odliczać VAT w całości lub proporcją zgodnie z Ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia a fakturowanie

Instytucja prowadzi sprzedaż obcą na swojej kasie fiskalnej pod osobnym kodem.
Czy można wystawić fakturę na daną imprezę obcą z dopiskiem, że to sprzedaż obca? Czy należy ją odesłać do firmy zlecającej sprzedaż obcą?

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta proporcji

Teatr prowadzi sprzedaż opodatkowaną — sprzedaje bilety na spektakle odbywające się w jego siedzibie ze stawką VAT 8% (wyłącznie usługa wstępu na spektakle). Na spektakle wystawiane przez teatr poza jego siedzibą sprzedaż jest zwolniona z VAT.
Do scenografii wystawienia premierowego w marcu 2021 r. teatr kupił bieżnię. Zakup ten dotyczył w 100% sprzedaży opodatkowanej i VAT od zakupów odliczono w całości. Teatr w lipcu 2021 r. wystawił fakturę ze stawką zwolnioną za spektakl poza swoją siedzibą. Była to dla instytucji jedyna sprzedaż zwolniona w 2021 r. Od lipca ub. r. wspomnianego spektaklu już nie wystawiano poza siedzibą teatru — nie sprzedawano więc na niego biletów. Nastąpiła zmiana celowości środka trwałego.
Jak ująć zmianę przeznaczenia środka trwałego w korekcie rocznej VAT, a następnie dokonać 5-letniej korekty odliczenia VAT środka trwałego?

Prewspółczynnik w muzeum

Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT. Ma trzy oddziały oraz administrację w różnych lokalizacjach. W dwóch oddziałach prowadzona jest działalność gospodarcza (biletowana). W trzecim oddziale — w celu zwiększenia wpływu z biletów — stała wystawa biletowana została wzbogacona o dodatkową atrakcyjną tematykę historyczną. Cena wystawy nie uległa zmianie.
Czy uzupełnienie wystawy w tym oddziale należy traktować jako inną działalność nieodpłatną i zastosować prewspółczynnik w rozliczeniu VAT i w konsekwencji rozliczać wszystkie wydatki tego oddziału prewspółczynnikiem?
Czy wydatki ogólne administracji też będą rozliczane prewspółczynnikiem?

Przekazanie egzemplarzy publikacji na cele promocyjne a VAT

Z okazji swojego jubileuszu teatr we współpracy z wydawnictwem planuje wydać trzytomową publikację. Każda ze stron poniesie koszty wyprodukowania (projekty, druk, honoraria itp.) i będzie się dzielić przychodami ze sprzedaży w określonym procencie. Łączny nakład to 1000 kompletów publikacji, z czego 700 zostanie przeznaczone do sprzedaży, a pozostałe do nieodpłatnej dystrybucji w celach promocyjnych (200 dla teatru i 100 dla wydawnictwa).
Czy jeśli wiadomo jest, ile kompletów publikacji zostanie przekazane nieodpłatnie w ramach promocji, to można nie odliczać od faktury za druk tej części VAT i nie naliczać VAT należnego przy bezpłatnych wydaniach?
Czy odliczyć VAT i naliczyć VAT od nieodpłatnych przekazań egzemplarzy?
Czy obliczając jednostkowy koszt wytworzenia tej jubileuszowej publikacji należy brać pod uwagę honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło z osobami fizycznymi (nabycia bez VAT)?

Usługa przewodnika nabywana wraz z biletem wstępu do muzeum a zwolnienie od VAT

Poza wstępem muzeum umożliwia dodatkowo wykupienie usługi przewodnika po wystawie. Usługa ta dostępna jest tylko po wykupieniu biletu.
Czy do usługi przewodnika można zastosować zwolnienie od VAT?

Działalność ośrodka kultury a odliczenie VAT

Główną działalnością miejskiego ośrodka kultury (MOK) jest prowadzenie odpłatnych zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, a także zajęć edukacyjnych (informatycznych) oraz sportowych (capoeira). MOK organizuje płatne (biletowane) teatrzyki dla dzieci i darmowe koncerty dla dorosłych promujące instytucję. Instytucja osiąga niewielkie wpływy ze sporadycznego wynajmu sal.
Czy MOK może odliczać VAT naliczony, a jeśli tak, to w jakiej skali, oraz czy jest potrzeba wyliczania proporcji i prewspółczynnika?

Sprzedaż biletów a VAT

Instytucja kultury korzysta w internetowej sprzedaży na wydarzenia artystyczne z usług pośrednika płatności. Instytucja posiada konto w systemie płatności internetowych. Klient, kupując bilet na wydarzenie, dokonuje płatności bezpośrednio przez system płatności internetowych, a po krótkiej chwili płatność ta jest widoczna na koncie systemu płatności internetowych instytucji. Jednocześnie system obsługi sprzedaży biletów w kasie biletowej instytucji odnotowuje informację o zakupionym bilecie na konkretne wydarzenie i dokonanej płatności poprzez system płatności internetowej. Zakupu biletów drogą internetową można dokonać przez 24 godziny na dobę. System płatności internetowych przekazuje płatności na konto instytucji automatycznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), a płatności dokonane w soboty i niedziele przelewane są na konto instytucji dopiero w poniedziałek. Instytucja nie jest rzeczywistym dysponentem tych środków, gdyż nie może swobodnie decydować o ich przeznaczeniu, jak również dostęp do nich i dyspozycja choćby natychmiastowego przelewu jest ograniczona z powodu kalendarza przelewów stosowanego przez system płatności internetowych.
Instytucja fiskalizuje sprzedaż dokonaną drogą internetową na podstawie wygenerowanego zbiorczego raportu sprzedaży biletów w kasie biletowej. Pracownik kasy biletowej w dniu swojej pracy generuje raport za dzień poprzedni i fiskalizuje płatności dokonane za pośrednictwem systemu płatności internetowych. Np. we wtorek fiskalizuje internetową sprzedaż biletów dokonaną w poniedziałek (od godziny 00.01 do 24.00), a zazwyczaj w poniedziałek fiskalizuje sprzedaż biletów dokonaną w piątek, sobotę i niedzielę. Płatności dokonywane w kasie gotówkowo lub kartą płatniczą są fiskalizowane w czasie rzeczywistej transakcji.
Instytucja uznaje jako moment powstania obowiązku VAT datę fiskalizacji sprzedaży operacji dokonanych drogą internetową na podstawie dobowego raportu fiskalnego.
Jak ustalić moment powstania przychodu i obowiązku VAT przy płatnościach na wydarzenie artystyczne za pośrednictwem systemu płatności internetowych?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia

Do czasu wprowadzenia JPK_VAT instytucja kultury fiskalizowała sprzedaż na rzecz obcych podmiotów, ale nie ujmowała jej w rejestrach VAT, gdyż sporządzała wewnętrzny dokument sprzedaży, który nie uwzględniał sprzedaży obcej. Od października 2020 r. istnieje obowiązek ujmowania w ewidencji VAT raportów fiskalnych ze sprzedaży.
Jak zatem należy po tych zmianach w VAT ewidencjonować sprzedaż biletów obcych?

Usługa wykonania koncertu na potrzeby nagrania a stawka VAT

Samorządowa instytucja kultury — filharmonia otrzymała od firmy zewnętrznej zlecenie na wykonanie utworów muzycznych z udziałem muzyków, dla których jest pracodawcą. Filharmonia ma przygotować i artystycznie wykonać określone przez zamawiającego utwory muzyczne, a także zapewnić ich artystyczne wykonanie bez naruszenia jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich osób trzecich.
Filharmonia przeniesie na zamawiającego prawa pokrewne do artystycznego wykonania będącego przedmiotem nagrania i jego poszczególnych elementów, aby umożliwić mu produkcję i dystrybucję na dowolnych polach eksploatacji (m.in. Internet, płyta CD), celem upowszechniania kultury i pobierania przez niego z tego tytułu opłat. Za udział muzyków w wykonaniu utworów muzycznych filharmonia wystawi fakturę. Filharmonia nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży płyt czy udostępniania utworów.
Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za artystyczne wykonanie utworu na potrzeby nagrania?
Czy tego typu działalność filharmonii stanowi usługi kulturalne?

Ewidencja VAT podatnika zwolnionego podmiotowo

Gminna biblioteka publiczna będąca instytucją kultury, która korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT i nie jest czynnym podatnikiem VAT, nigdy w swojej działalności nie prowadziła żadnej sprzedaży (nie pobiera nawet kar za przetrzymanie książek), utrzymuje się wyłącznie z dotacji organizatora. Biblioteka do tej pory nie prowadziła żadnych rejestrów i nie składała żadnych deklaracji w VAT do urzędu skarbowego. Księgi prowadzone są w formie elektronicznej.
Czy biblioteka powinna składać deklaracje JPK-V7M i prowadzić rejestr zakupów oraz ujmować w nim wszystkie zakupy (np. książek, usług telekomunikacyjnych)?
Czy biblioteka może zostać z tego tytułu poddana kontroli VAT przez urząd skarbowy?

Użyczenie kosiarki a VAT

Instytucja kultury zawarła umowę bezpłatnego użyczenia kosiarki samojezdnej, której właścicielem jest osoba prywatna. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT.
Czy w takim przypadku musi określić wysokość VAT za każdy miesiąc nieodpłatnego użytkowania kosiarki, a kwotę VAT uwzględniać w JPK?