Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Kalkulacja prewspółczynnika i proporcji po rozpoczęciu ich stosowania

Samorządowa instytucja kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności statutowej prowadzi warsztaty gry na gitarze, pianinie, ukulele, zajęcia ceramiczne i plastyczne. Zajęcia te są zwolnione z VAT. Oprócz tego instytucja prowadzi sprzedaż opodatkowaną, tj. najem pomieszczeń, zajęcia dla seniorów, świadczy usługi reklamy. Po przekroczeniu limitu 200 000 zł instytucja ma obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Instytucja kultury będzie stosować sprzedaż mieszaną, w związku z tym musi wyliczyć proporcję i prewspółczynnik.
Czy przy wyliczeniu proporcji i prewspółczynnika instytucja powinna brać pod uwagę obrót z ubiegłego roku czy z roku bieżącego?

Usługa kulturalna na zlecenie gminy

Dom kultury zorganizował gminne dożynki. Na podstawie poniesionych kosztów fakturą za to zadanie obciążył gminę.
Czy na fakturze można uwzględnić wartość dodatków specjalnych wypłaconych pracowników za realizację tego zadania?

Ujęcie sprzedaży biletów online w JPK_VAT

W jaki sposób ująć sprzedaż biletów online w deklaracji VAT oraz JPK_VAT? Czy należy oznaczyć tę sprzedaż poprzez np. WEW?

Faktura podatnika VAT podatnika zwolnionego

Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT — korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Wystawia rachunek za najem lokalu 500 zł miesięcznie dla kontrahenta, który chce otrzymywać dokument w formie elektronicznej.
Jaką podstawę prawną podać w oświadczeniu o akceptacji rachunków wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, które kontrahent powinien podpisać?

Schematy MDR w instytucji kultury

Instytucja kultury (gminna biblioteka publiczna):

 • nieodpłatnie przekazała innej jednostce samorządu terytorialnego całkowicie zamortyzowany środek trwały (o wartości około 1000 zł),
 • zlikwidowała niezamortyzowany środek trwały (o wartości około 1000 zł) z powodu jego całkowitego zniszczenia,
 • nieodpłatne otrzymała od innej jednostki samorządu terytorialnego umorzony jednorazowo pozostały środek trwały (o wartości około 2000 zł),
 • otrzymała od czytelników w drodze darowizny książki i przyjęła je na stan biblioteki lub przeznaczyła na kiermasz (przychód z kiermaszu w całości przeznaczono na cele statutowe biblioteki),
 • nieodpłatne otrzymała od innej jednostki samorządu terytorialnego książki.

Dodatkowo biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek i przeznacza je na cele statutowe.
Czy któreś z wymienionych zdarzeń wymaga zastosowania schematu podatkowego MDR (ang. Mandatory Disclosure Rule), to jest przepisów związanych z obowiązkiem raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych?

Wpisowe za udział w konkursie poetyckim

Biblioteka organizuje konkurs poetycki, a na pokrycie kosztów zorganizowania eliminacji pobiera opłatę wpisową od uczestników.
Czy wpisowe podlega VAT, a jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować?

Prewspółczynnik w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności kulturalnej (statutowej) instytucja:

 • sprzedaje bilety wstępu na spektakle opodatkowane stawką VAT 8%,
 • sprzedaje foldery i wydawnictwa opodatkowane stawkami VAT 23% i 5%,
 • organizuje corocznie biletowany festiwal ze stawką VAT 8%,
 • wystawia spektakle w kraju i za granicą w ramach zawartych umów za konkretną cenę — fakturowane ze stawką VAT zwolnioną,
 • raz w roku organizuje występ plenerowy — niebiletowany — w tym przypadku VAT od zakupów związanych z jego realizacją nie jest odliczany (celem jest promowanie działań kulturalnych oraz ułatwienie dostępu),
 • świadczy nieodpłatne usługi, polegające na wydawaniu zaproszeń na premiery czy festiwal.

Zgodnie ze statutem może również wspomagająco podejmować działalność gospodarczą polegającą na:

 • wynajmie — opodatkowanym stawką VAT 23%,
 • świadczeniu usług reklamowych — ze stawką VAT 23%,
 • sprzedaży składników majątkowych.

Instytucja prowadzi tylko działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaną różnymi stawkami VAT. W związku z tym ma prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego obliczonego przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.
Czy niestosowanie prewspółczynnika jest w takim przypadku prawidłowe?

Dotacja do ceny a VAT

Instytucja otrzymuje od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie „Nasz Wrocław”. Program polega na tym, że osoby posiadające aktywny status mogą zakupić w instytucji bilety na spektakle z określoną zniżką. Organizator przekazuje środki na podstawie raportów sprzedaży zniżkowych biletów.
Czy środki otrzymane od organizatora stanowią dopłatę do ceny?

Opłacanie faktur zagranicznych przez instytucję zwolnioną podmiotowo od VAT

Księgowa obsługująca instytucję odmawia płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej. Jej zdaniem dokumenty te nie spełniają wymogów faktury, a ponadto, aby opłacać faktury zagraniczne, instytucja powinna być podatnikiem VAT. Jest to problem dla instytucji, ponieważ nie ma możliwości zapłacenia m.in. za program graficzny Canva, który jest niezbędny w codziennej pracy.
Czy księgowa ma rację?

Utrata zwolnienia podmiotowego i obowiązek rejestracji na potrzeby VAT

Samorządowa instytucja kultury (GOK) organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajęcia edukacyjne. Są to: zabawy plastyczne, przygoda z ilustracją, ilustracje i projekty graficzne, rysunek i malarstwo, rękodzieło, gry Minecraft, mały naukowiec, zajęcia kreatywne, makrama, nauka gry na: gitarze, ukulele i pianinie, nauka śpiewu, ceramika. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty — wpłaty dokonywane są bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy. Z tych opłat pokrywane są m.in. koszty prowadzenia zajęć (zapłaty dla instruktorów — faktury bądź rachunki do zawartych umów-zleceń), zakupy materiałów wykorzystywanych na zajęciach oraz inne zakupy związane z poszerzaniem oferty edukacyjnej instytucji. Uzyskane w tym roku przychody prawdopodobnie przekroczą 200 000 zł (przychody za prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji oraz rachunki za promocję dla lokalnych firm podczas organizowanego wydarzenia kulturalnego). GOK od momentu powstania nie jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku uzyskania dochodu GOK przeznacza go na swoją działalność statutową — w swoim statucie posiada zapis w szczególności o działalności dotyczącej wychowania, edukacji oraz upowszechniania i promowania kultury i sztuki oraz czytelnictwa.
Czy w związku z przekroczeniem progu określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) GOK musi zarejestrować się jako podatnik VAT — tracąc wprawdzie zwolnienie podmiotowe, ale korzystać nadal ze zwolnienia z VAT usług kulturalnych?
Jeśli jest konieczność rejestracji do urzędu skarbowego na potrzeby VAT — kiedy należy to zrobić?

Dotacje inwestycyjne a prewspółczynnik w najnowszym orzecznictwie i interpretacjach podatkowych

Czy samorządowa instytucja kultury przy obliczaniu prewspółczynnika ma obowiązek wliczania jednorazowych dotacji inwestycyjnych do przychodów wykonanych?

Wyłączenia z limitu zwolnienia podmiotowego

Czy do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT instytucja kultury może nie wliczać:
dopłat za naukę gry na instrumentach (instytucja finansuje opłatę stanowiącą pokrycie części kosztów organizacji zajęć),
opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego (kajaki, pontony, kapoki).