Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Stawka VAT na zajęcia instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, prowadzi w ramach swojej działalności zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość zajęć jest odpłatna.
Czy korzystają ze zwolnienia od VAT następujące zajęcia dla:

 • dorosłych: nauka języków obcych, malowanie ikon, malarstwo, rzeźba,
 • dzieci: modelarstwo, szachy, kodowanie i programowanie,
 • różnych grup wiekowych: fotografia?

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 23% w przypadku zajęć fitness oraz jogi?
Jaka jest stawka VAT na zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 0–3 lat oraz w wieku przedszkolnym?

Czesne za udział w uniwersytecie trzeciego wieku

W ramach instytucji kultury działa uniwersytet trzeciego wieku — organizowane są wykłady, koncerty, jubileusze, ogólnodostępne dla wszystkich słuchaczy — a jego uczestnicy opłacają czesne za określony „sezon akademicki”.
W ramach uniwersytetu prowadzone są także zajęcia fakultatywne, dodatkowo odpłatne, np. zajęcia gimnastyczne.
Czy dodatkowe zajęcia oraz czesne pobierane od uczestników powinny być opodatkowane VAT?

Odliczenie VAT od wydatków bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną VAT

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje czynności zarówno opodatkowane, zwolnione, jak i nieopodatkowane. Do wydatków związanych z tymi czynnościami przy odliczaniu VAT stosuje prewspółczynnik oraz wskaźnik proporcji (ustalane na początku roku). Organizuje biletowane koncerty lub spektakle teatralne ze stawką VAT 8%. Podczas organizacji takich wydarzeń instytucja ponosi różne koszty i opłaca faktury, np. za poczęstunek oraz kwiaty dla artystów, za wykonanie koncertu lub zagranie spektaklu. Zgodnie ze swoim statutem, instytucja organizuje także zawody pływackie i biegi, pobiera z tego tytułu opłaty wpisowe ze stawką VAT 8%. Opłaca z tego tytułu faktury za usługi mierzenia czasu, dostęp do wyników online, od komisji sędziowskiej itp.
Czy w tej sytuacji instytucja może odliczyć w całości VAT naliczony od takich zakupów, czy też powinna stosować prewspółczynnik oraz wskaźnik proporcji?

Kalkulacja prewspółczynnika i proporcji po rozpoczęciu ich stosowania

Samorządowa instytucja kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności statutowej prowadzi warsztaty gry na gitarze, pianinie, ukulele, zajęcia ceramiczne i plastyczne. Zajęcia te są zwolnione z VAT. Oprócz tego instytucja prowadzi sprzedaż opodatkowaną, tj. najem pomieszczeń, zajęcia dla seniorów, świadczy usługi reklamy. Po przekroczeniu limitu 200 000 zł instytucja ma obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Instytucja kultury będzie stosować sprzedaż mieszaną, w związku z tym musi wyliczyć proporcję i prewspółczynnik.
Czy przy wyliczeniu proporcji i prewspółczynnika instytucja powinna brać pod uwagę obrót z ubiegłego roku czy z roku bieżącego?

Usługa kulturalna na zlecenie gminy

Dom kultury zorganizował gminne dożynki. Na podstawie poniesionych kosztów fakturą za to zadanie obciążył gminę.
Czy na fakturze można uwzględnić wartość dodatków specjalnych wypłaconych pracowników za realizację tego zadania?

Ujęcie sprzedaży biletów online w JPK_VAT

W jaki sposób ująć sprzedaż biletów online w deklaracji VAT oraz JPK_VAT? Czy należy oznaczyć tę sprzedaż poprzez np. WEW?

Faktura podatnika VAT podatnika zwolnionego

Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT — korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Wystawia rachunek za najem lokalu 500 zł miesięcznie dla kontrahenta, który chce otrzymywać dokument w formie elektronicznej.
Jaką podstawę prawną podać w oświadczeniu o akceptacji rachunków wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej, które kontrahent powinien podpisać?

Schematy MDR w instytucji kultury

Instytucja kultury (gminna biblioteka publiczna):

 • nieodpłatnie przekazała innej jednostce samorządu terytorialnego całkowicie zamortyzowany środek trwały (o wartości około 1000 zł),
 • zlikwidowała niezamortyzowany środek trwały (o wartości około 1000 zł) z powodu jego całkowitego zniszczenia,
 • nieodpłatne otrzymała od innej jednostki samorządu terytorialnego umorzony jednorazowo pozostały środek trwały (o wartości około 2000 zł),
 • otrzymała od czytelników w drodze darowizny książki i przyjęła je na stan biblioteki lub przeznaczyła na kiermasz (przychód z kiermaszu w całości przeznaczono na cele statutowe biblioteki),
 • nieodpłatne otrzymała od innej jednostki samorządu terytorialnego książki.

Dodatkowo biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek i przeznacza je na cele statutowe.
Czy któreś z wymienionych zdarzeń wymaga zastosowania schematu podatkowego MDR (ang. Mandatory Disclosure Rule), to jest przepisów związanych z obowiązkiem raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych?

Wpisowe za udział w konkursie poetyckim

Biblioteka organizuje konkurs poetycki, a na pokrycie kosztów zorganizowania eliminacji pobiera opłatę wpisową od uczestników.
Czy wpisowe podlega VAT, a jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować?

Prewspółczynnik w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności kulturalnej (statutowej) instytucja:

 • sprzedaje bilety wstępu na spektakle opodatkowane stawką VAT 8%,
 • sprzedaje foldery i wydawnictwa opodatkowane stawkami VAT 23% i 5%,
 • organizuje corocznie biletowany festiwal ze stawką VAT 8%,
 • wystawia spektakle w kraju i za granicą w ramach zawartych umów za konkretną cenę — fakturowane ze stawką VAT zwolnioną,
 • raz w roku organizuje występ plenerowy — niebiletowany — w tym przypadku VAT od zakupów związanych z jego realizacją nie jest odliczany (celem jest promowanie działań kulturalnych oraz ułatwienie dostępu),
 • świadczy nieodpłatne usługi, polegające na wydawaniu zaproszeń na premiery czy festiwal.

Zgodnie ze statutem może również wspomagająco podejmować działalność gospodarczą polegającą na:

 • wynajmie — opodatkowanym stawką VAT 23%,
 • świadczeniu usług reklamowych — ze stawką VAT 23%,
 • sprzedaży składników majątkowych.

Instytucja prowadzi tylko działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaną różnymi stawkami VAT. W związku z tym ma prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego obliczonego przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.
Czy niestosowanie prewspółczynnika jest w takim przypadku prawidłowe?

Dotacja do ceny a VAT

Instytucja otrzymuje od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie „Nasz Wrocław”. Program polega na tym, że osoby posiadające aktywny status mogą zakupić w instytucji bilety na spektakle z określoną zniżką. Organizator przekazuje środki na podstawie raportów sprzedaży zniżkowych biletów.
Czy środki otrzymane od organizatora stanowią dopłatę do ceny?

Opłacanie faktur zagranicznych przez instytucję zwolnioną podmiotowo od VAT

Księgowa obsługująca instytucję odmawia płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej. Jej zdaniem dokumenty te nie spełniają wymogów faktury, a ponadto, aby opłacać faktury zagraniczne, instytucja powinna być podatnikiem VAT. Jest to problem dla instytucji, ponieważ nie ma możliwości zapłacenia m.in. za program graficzny Canva, który jest niezbędny w codziennej pracy.
Czy księgowa ma rację?