obowiązek świadczenia pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia a skrócenie okresu wypowiedzenia

Rada gminy na sesji w grudniu 2020 r. podjęła uchwałę o zmianie statutu gminnego ośrodka kultury (GOK) w związku z likwidacją od 1 kwietnia 2021 r. dwóch terenowych świetlic, które wchodzą w skład struktury organizacyjnej GOK. Pracownicy w tych placówkach zatrudnieni są na umowy o pracę na czas nieokreślony. W związku z likwidacją stanowiska pracy zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Czy można zastosować w tym przypadku wypowiedzenie z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia do 2 miesięcy z wypłatą odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za 1 miesiąc? Kiedy w takiej sytuacji dojdzie do ustania zatrudnienia?
Czy w takiej sytuacji można także zastosować 3-miesięczne wypowiedzenie ze zwolnieniem ze świadczenia pracy w ostatnim miesiącu i z tą datą rozwiązać stosunek pracy?

Kiedy pracownik odchodzi…

  • Od 22 lutego 2016 r. w Kodeksie pracy jest przepis określający możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Nie przewiduje on możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia
  • Z odchodzącym pracownikiem warto przeprowadzić szczerą rozmowę o powodach jego rezygnacji z pracy w instytucji kultury