Monika Frączek

specjalista prawa pracy

Umowa z urzędem pracy a limit umów na okres określony

W związku z podpisaną umową z urzędem pracy instytucja zawarła umowę o pracę z pracownikiem na 6 miesięcy w ramach robót publicznych oraz 3 miesiące zobowiązania po zakończeniu robót.
Czy umowa na te 9 miesięcy jest zaliczana do limitu umów z art. 251 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy należy ją zgłosić do PIP?

Urlop proporcjonalny

Pracownik od kwietnia do czerwca br. pracował na 1/4 etatu. Od lipca umowa została przedłużona do grudnia 2022 r. — na 1/2 etatu. Pracownik chciał wziąć w sierpniu 2 tygodnie urlopu — 40 godzin. Należny mu urlop to 26 dni (nie jest to pierwsza praca tego pracownika).
Czy pracownik zatrudniony w trakcie roku może wybrać tylko urlop należny do końca sierpnia?
Czy może wziąć cały urlop, który będzie mu się należał do końca 2022 r.?

Wypowiedzenie umowy o pracę a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

1 czerwca 2022 r. pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym do 30 września br., wypowiedziała umowę o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracownica ma jeszcze 15 dni zaległego urlopu za rok poprzedni, tj. za 2021 r.
Czy należy się jej ekwiwalent za zaległy urlop?
Czy przebywającą na urlopie wychowawczym pracownicę pracodawca może wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy?

Porozumienie w sprawie rozwiązania a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Biblioteka zamierza umowę o pracę zawartą na czas określony do końca września br. rozwiązać za porozumieniem stron, jeśli pracownik się na to zgodzi. Dyrektor zamierza przedstawić porozumienie 29 lipca br. i ustalić w nim, że umowa ulegnie rozwiązaniu 12 sierpnia (żeby pracownik wykorzystał pozostały mu jeszcze urlop wypoczynkowy, którego większość wykorzystał w maju).
Co jednak, jeśli pracownik wprawdzie podpisze porozumienie, ale później pójdzie na zwolnienie lekarskie? To kiedy ta umowa się rozwiąże? Czy lepiej byłoby zawrzeć porozumienie z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, a za urlop wypłacić ekwiwalent?
Co zrobić, jeśli pracownik nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i dyrektor będzie zmuszony wypowiedzieć umowę? Czy w wypowiedzeniu trzeba wówczas podać przyczynę wypowiedzenia?

Pracownik powołany na dyrektora instytucji kultury — czy może wykorzystać zaległy urlop z umowy o pracę?

Pracownik centrum kultury został powołany na 5 lat na stanowisko jego dyrektora. W związku z powołaniem organizator sugerował rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik nie wyraził na to zgody. Pracownik postanowił wziąć urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji dyrektora — zostało mu 6 dni niewykorzystanego urlopu z tytułu umowy o pracę.
Czy w związku z tym należy zawrzeć porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu pracowniczego po powrocie z urlopu bezpłatnego? Na jakiej podstawie prawnej?
Czy dyrektor może wykorzystać ten urlop z czasów gdy był pracownikiem? Czy fakt, że wciąż jest to ta sama osoba i ten sam pracodawca, tylko inna forma zatrudnienia (wcześniej umowa o pracę, a obecnie — powołanie), ma w tym przypadku znaczenie?

Miejsce przechowywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe

Czy w aktach osobowych pracowników należy przechowywać skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe?

Akta osobowe dyrektora

Pracownik zatrudniony od 10 lat w instytucji kultury w 2019 r. został powołany na stanowisko jej dyrektora.
Czy w związku z tym należy założyć mu nowe akta osobowe?
Czy wcześniejsza dokumentacja pracownika (przed powołaniem na dyrektora) ma być przechowywana 50 lat, a od powołania 10 lat?

Zaległy urlop w czasie epidemii COVID-19

Czy w 2022 r. można zobowiązywać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 15 gc Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Jeśli tak, to czy urlopu tego należy udzielić do 30 września 2022 r.?

Umowy na korzystanie z telefonów służbowych w aktach osobowych

W aktach osobowych pracowników w części B kadrowy instytucji wpina umowy na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników. Podczas trwania umów aparaty telefoniczne są wymieniane, a co za tym idzie — sporządza się aneksy do umów i wpina do części B akt osobowych.
Czy pracodawca ma obowiązek wpinać takie umowy w akta osobowe pracowników wraz ze wszystkimi zmianami umów, czy też wystarczy prowadzenie samego rejestru umów?
Jak należy postąpić z umowami i aneksami wpiętymi w akta, jeśli pracodawca chce prowadzić tylko sam rejestr umów? Czy należy je usunąć i zamieścić w spisie akt osobowych z boku zapis, że usunięto z akt i przekreślić?

Badania kontrolne po kwarantannie i izolacji związanej z COVID-19

Pracownik domu kultury przebywał na kwarantannie i pracował zdalnie, a później na izolacji, podczas której nie pracował. Następnie lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie z powodu zapalenia płuc, którego nabawił się w wyniku COVID-19. W sumie nie było go w pracy bez przerwy ponad 30 dni.
Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należało skierować go na badania kontrolne?

Przyznanie bonusów dla zaszczepionych

Teatr chce wprowadzić profity dla zaszczepionych pracowników.
Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych grozi zarzutem nierównego traktowania?
Czy pracodawca ma podstawę prawną, żeby — przyznając dodatkowe świadczenia — przetwarzać daną o zaszczepieniu?

Badania okresowe w czasie COVID-19

Od czasu wprowadzenia w marcu 2020 r. stanu epidemii minęło już prawie dwa lata i pracownikom biblioteki zaczynają się kończyć terminy ważności badań okresowych.
Czy można obecnie kierować pracowników na badania okresowe?
Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii?
Które orzeczenie lekarskie będzie ważne, gdy pracownik wykona obecnie badanie okresowe, ale nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy?