Monika Frączek

specjalista prawa pracy

Kontrola trzeźwości pracownika oraz obecności w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu

  • Od 21 lutego br. pracodawca ma zakaz dopuszczania do pracy pracowników nietrzeźwych lub pod wpływem zabronionych środków działających podobnie do alkoholu
  • Pracodawca otrzymał prawo do kontrolowania pracowników na obecność alkoholu i środków działających podobnie do niego
  • Pracodawca może zdecydować o wprowadzeniu kontroli samodzielnej albo o przeprowadzaniu kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego, np. Policję

Miejsce wykonywania pracy w umowie z animatorami

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma siedzibę (biuro i dyrekcja) w gminie miejskiej, a placówki w miejscowościach w gminach wiejskich oddalonych od siebie o maksymalnie 40 km. GOK zatrudnia animatorów kultury, którzy świadczą pracę zarówno w mieście, w którym jest biuro (np. robią zakupy do różnego rodzaju prowadzonych zajęć), jak i w innych miejscowościach.
Co wpisywać w miejscu wykonywania pracy animatorów kultury, jeżeli pracownik pracuje 3 razy tygodniu w miejscowości A, 2 razy w tygodniu w miejscowości B, a może się zdarzyć, że raz w miesiącu będzie pracował w miejscowości C i D?
Czy jeżeli przyjeżdża z gminy wiejskiej w miejscowości A do biura do gminy miejskiej, to jest to podróż służbowa?

Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

W bibliotece zatrudnione są tylko dwie osoby. Jedna z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 08:00 do 12:00.
Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować w soboty, przy założeniu, że poniedziałek będzie miał wolny, od wtorku do czwartku będzie pracował po 8 godzin, w piątek — 7 godzin, a w sobotę 4 godziny, tak, aby zachowany był pięciodniowy i 35-godzinny tydzień pracy dla tego pracownika?
Jeśli pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymał zgodę od lekarza medycyny pracy, że może pracować 8 godzin na dobę i w godzinach nadliczbowych, czy oznacza to, że musi pracować 8 godzin dziennie, czy może pracować po 8 godzin, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. gdy drugi pracownik jest na urlopie)?

Zwolnienie z badań wstępnych ponownie zatrudnianego pracownika

Dyrektor instytucji zatrudnia ponownie tego samego pracownika na to samo stanowisko. Pracownik ma ważne badania.
Czy należy go skierować na badania wstępne?

Chorobowe w dodatkowym, wyznaczonym dniu pracy

Pytanie Gdy w sobotę wypada święto, np. Nowy Rok, to pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny, ale jeżeli pracownik tego dnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, to dzień wolny dodatkowo się nie należy. Dyrektor instytucji zarządzeniem wprowadził dzień wolny 16 czerwca (piątek po Bożym Ciele), w zamian za który pracownicy mieli świadczyć pracę w sobotę 24 sierpnia. Jednak pracownik akurat […]

Urlop bezpłatny przed urlopem wypoczynkowym

Pracownik instytucji kultury w związku z wyjazdem na miesiąc chce wystąpić o udzielenie urlopu bezpłatnego. Ma jeszcze do wykorzystania 15 dni urlopu wypoczynkowego.
Czy może to zrobić, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Uprawnienia po zmarłym pracowniku

Zmarła główna księgowa instytucji kultury. Pracowała na 0,25 etatu. Jej córki złożyły pisma o wypłatę wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego. Powołały się na art. 631 § 2 Ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).
Jak obliczyć, za ile dni należy się wypłata, i czy przysługuje odprawa pośmiertna?

Umowa z urzędem pracy a limit umów na okres określony

W związku z podpisaną umową z urzędem pracy instytucja zawarła umowę o pracę z pracownikiem na 6 miesięcy w ramach robót publicznych oraz 3 miesiące zobowiązania po zakończeniu robót.
Czy umowa na te 9 miesięcy jest zaliczana do limitu umów z art. 251 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy należy ją zgłosić do PIP?

Urlop proporcjonalny

Pracownik od kwietnia do czerwca br. pracował na 1/4 etatu. Od lipca umowa została przedłużona do grudnia 2022 r. — na 1/2 etatu. Pracownik chciał wziąć w sierpniu 2 tygodnie urlopu — 40 godzin. Należny mu urlop to 26 dni (nie jest to pierwsza praca tego pracownika).
Czy pracownik zatrudniony w trakcie roku może wybrać tylko urlop należny do końca sierpnia?
Czy może wziąć cały urlop, który będzie mu się należał do końca 2022 r.?

Wypowiedzenie umowy o pracę a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

1 czerwca 2022 r. pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym do 30 września br., wypowiedziała umowę o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracownica ma jeszcze 15 dni zaległego urlopu za rok poprzedni, tj. za 2021 r.
Czy należy się jej ekwiwalent za zaległy urlop?
Czy przebywającą na urlopie wychowawczym pracownicę pracodawca może wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy?

Porozumienie w sprawie rozwiązania a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Biblioteka zamierza umowę o pracę zawartą na czas określony do końca września br. rozwiązać za porozumieniem stron, jeśli pracownik się na to zgodzi. Dyrektor zamierza przedstawić porozumienie 29 lipca br. i ustalić w nim, że umowa ulegnie rozwiązaniu 12 sierpnia (żeby pracownik wykorzystał pozostały mu jeszcze urlop wypoczynkowy, którego większość wykorzystał w maju).
Co jednak, jeśli pracownik wprawdzie podpisze porozumienie, ale później pójdzie na zwolnienie lekarskie? To kiedy ta umowa się rozwiąże? Czy lepiej byłoby zawrzeć porozumienie z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, a za urlop wypłacić ekwiwalent?
Co zrobić, jeśli pracownik nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i dyrektor będzie zmuszony wypowiedzieć umowę? Czy w wypowiedzeniu trzeba wówczas podać przyczynę wypowiedzenia?

Pracownik powołany na dyrektora instytucji kultury — czy może wykorzystać zaległy urlop z umowy o pracę?

Pracownik centrum kultury został powołany na 5 lat na stanowisko jego dyrektora. W związku z powołaniem organizator sugerował rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik nie wyraził na to zgody. Pracownik postanowił wziąć urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji dyrektora — zostało mu 6 dni niewykorzystanego urlopu z tytułu umowy o pracę.
Czy w związku z tym należy zawrzeć porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu pracowniczego po powrocie z urlopu bezpłatnego? Na jakiej podstawie prawnej?
Czy dyrektor może wykorzystać ten urlop z czasów gdy był pracownikiem? Czy fakt, że wciąż jest to ta sama osoba i ten sam pracodawca, tylko inna forma zatrudnienia (wcześniej umowa o pracę, a obecnie — powołanie), ma w tym przypadku znaczenie?