Monika Frączek

specjalista prawa pracy

Urlop wypoczynkowy a długotrwałe zwolnienie lekarskie

Pracownik instytucji kultury przebywa na długim zwolnieniu chorobowym. W związku z poważną chorobą ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2022 r. — nie był w stanie go wykorzystać do 30 września br. oraz nie wykorzysta go do końca 2023 r.
Czy pracodawca może wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2022 r., argumentując ten fakt chorobą pracownika?

Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w instytucji kultury

Instytucja kultury zatrudnia 9 pracowników. Większość z nich ma w umowie o pracę zapis, że miejscem wykonywania pracy jest miejsce uzależnione od organizacji wydarzeń kulturalnych oraz innych zadań wynikających z działalności statutowej pracodawcy. I tak np. pracownik kierujący samochodem służbowym wypełnia kartę drogową z każdego wyjazdu (są to wyjazdy m.in. związane z dostarczeniem dokumentów, zaopatrzeniem).
W instytucji w związku z równoważnym systemem czasu pracy oraz indywidualnie ustalanym harmonogramem pracy dla każdego pracownika rzadko zdarza się, żeby pracownik potrzebował wyjść w trakcie pracy w celu prywatnym.
Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji wyjść służbowych?
Czy w przypadku wyjść prywatnych pracownik powinien złożyć wniosek w tej sprawie ze wskazanym terminem odpracowania oraz czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wyjść prywatnych, czy wystarczy sam wniosek pracownika albo sama ewidencja?

Wolne za pracę w niedzielę i święta

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przychodzi do pracy z powodu imprezy w niedziele i święta na np. 3 godziny. Jest to jego dzień wolny od pracy.
Czy należy mu za to oddać cały dzień?
Czy w takim razie pracodawca może mu tego dnia zagospodarować czas do pełnej dniówki, wydłużając ten dzień pracy do np. 8 godzin?

Urlop wypoczynkowy w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu

Pracownica instytucji kultury kończy urlop macierzyński 7 września br. Bezpośrednio po nim chce wrócić do pracy na pół etatu i równocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego.
Czy w tym czasie może wziąć (do końca września) zaległy urlop wypoczynkowy? Byłaby wtedy w części na urlopie rodzicielskim (z prawem do zasiłku macierzyńskiego), a w części na urlopie wypoczynkowym.
Czy urlop wypoczynkowy należy liczyć proporcjonalnie do bieżącego etatu?
W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe — za cały etat czy za pół? Co z niewykorzystanym zaległym urlopem (około 50 godzin)?

Wolne za pracę w święto w instytucji kultury

Jak co roku, ośrodek kultury jest 11 listopada głównym organizatorem uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i wszyscy pracownicy tego dnia są w pracy. Odbierają za to dzień wolny.
Czy każdemu pracownikowi z osobna należy oddać dzień wolny, czy można wszystkim wyznaczyć wolne w tym samym dniu, co wiąże się z zamknięciem ośrodka na ten dzień?

Prawo do przerwy „śniadaniowej” po nowelizacji kp

 • Od 26 kwietnia br. pracownik kultury pracujący w równoważnym systemie czasu pracy dłużej niż 9 godzin ma prawo do dwóch 15-minutowych przerw
 • Kodeks pracy nie narzuca sposobu, w jaki te przerwy mają być wykorzystywane
 • Dyrektor ma prawo ustalić z pracownikiem, że może on wykorzystywać przerwy łącznie i zrobić sobie w środku dnia jedną 30-minutową przerwę

Umowa o pracę na okres próbny w instytucji kultury po ostatnich zmianach

 • Od 26 kwietnia br. zmieniły się zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
 • Czas trwania umowy na okres próbny został powiązany z czasem, na który — po tej umowie — ma być nawiązana umowa na czas określony
 • Umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny powinny poprzedzać umowy zawarte na czas nieokreślony oraz umowy na czas określony zawarte na okres 12 miesięcy albo dłuższe, jednak nie jest to obowiązek

Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę

Pracownik zawarł z instytucją umowę na czas określony. Pod koniec terminu umowy wystosował wniosek o zmianę umowy na czas nieokreślony.
Czy dyrektor instytucji musi podawać przyczynę negatywnej odpowiedzi?

Praca zdalna w ramach elastycznej organizacji pracy

Pracownik domu kultury — rodzic dziecka w wieku 6 lat — złożył wniosek o pracę zdalną na cały sierpień. To pierwszy taki wniosek w instytucji kultury.
Czy należy przyjąć, że wystąpił o pracę zdalną w ramach elastycznej organizacji pracy?
Jakie oświadczenia pobrać od pracownika?
Jakim jeszcze innym pracownikom przysługuje takie uprawnienie?

Elastyczna organizacja pracy w instytucjach kultury

 • Nowym uprawnieniem pracowników jest elastyczna organizacja pracy
 • Mogą z niej jednak skorzystać tylko niektórzy pracownicy
 • Pracodawca w pewnych przypadkach może odmówić uznania wniosku pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy

Urlop opiekuńczy w instytucji kultury

 • Obecnie pracownik może złożyć wniosek o urlop opiekuńczy
 • Warunki skorzystania z urlopu opiekuńczego są sformułowane dość szeroko
 • Urlopu udziela się na wniosek pracownika i jest on bezpłatny

Kontrola trzeźwości pracowników — dodatkowa dokumentacja RODO

Dyrektor teatru zdecydował się na wprowadzenie samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników. Ma świadomość, że w wyniku wprowadzonej kontroli będzie pozyskiwał i przetwarzał dane szczególne o stanie psychofizycznym pracownika.
Jakie przepisy wewnętrzne związane z RODO należy wprowadzić i jakie upoważnienia przygotować dla pracowników dokonujących kontroli trzeźwości?