Monika Frączek

specjalista prawa pracy

Pracownik powołany na dyrektora instytucji kultury — czy może wykorzystać zaległy urlop z umowy o pracę?

Pracownik centrum kultury został powołany na 5 lat na stanowisko jego dyrektora. W związku z powołaniem organizator sugerował rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik nie wyraził na to zgody. Pracownik postanowił wziąć urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji dyrektora — zostało mu 6 dni niewykorzystanego urlopu z tytułu umowy o pracę.
Czy w związku z tym należy zawrzeć porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu pracowniczego po powrocie z urlopu bezpłatnego? Na jakiej podstawie prawnej?
Czy dyrektor może wykorzystać ten urlop z czasów gdy był pracownikiem? Czy fakt, że wciąż jest to ta sama osoba i ten sam pracodawca, tylko inna forma zatrudnienia (wcześniej umowa o pracę, a obecnie — powołanie), ma w tym przypadku znaczenie?

Miejsce przechowywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe

Czy w aktach osobowych pracowników należy przechowywać skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe?

Akta osobowe dyrektora

Pracownik zatrudniony od 10 lat w instytucji kultury w 2019 r. został powołany na stanowisko jej dyrektora.
Czy w związku z tym należy założyć mu nowe akta osobowe?
Czy wcześniejsza dokumentacja pracownika (przed powołaniem na dyrektora) ma być przechowywana 50 lat, a od powołania 10 lat?

Zaległy urlop w czasie epidemii COVID-19

Czy w 2022 r. można zobowiązywać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 15 gc Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Jeśli tak, to czy urlopu tego należy udzielić do 30 września 2022 r.?

Umowy na korzystanie z telefonów służbowych w aktach osobowych

W aktach osobowych pracowników w części B kadrowy instytucji wpina umowy na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników. Podczas trwania umów aparaty telefoniczne są wymieniane, a co za tym idzie — sporządza się aneksy do umów i wpina do części B akt osobowych.
Czy pracodawca ma obowiązek wpinać takie umowy w akta osobowe pracowników wraz ze wszystkimi zmianami umów, czy też wystarczy prowadzenie samego rejestru umów?
Jak należy postąpić z umowami i aneksami wpiętymi w akta, jeśli pracodawca chce prowadzić tylko sam rejestr umów? Czy należy je usunąć i zamieścić w spisie akt osobowych z boku zapis, że usunięto z akt i przekreślić?

Badania kontrolne po kwarantannie i izolacji związanej z COVID-19

Pracownik domu kultury przebywał na kwarantannie i pracował zdalnie, a później na izolacji, podczas której nie pracował. Następnie lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie z powodu zapalenia płuc, którego nabawił się w wyniku COVID-19. W sumie nie było go w pracy bez przerwy ponad 30 dni.
Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należało skierować go na badania kontrolne?

Przyznanie bonusów dla zaszczepionych

Teatr chce wprowadzić profity dla zaszczepionych pracowników.
Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych grozi zarzutem nierównego traktowania?
Czy pracodawca ma podstawę prawną, żeby — przyznając dodatkowe świadczenia — przetwarzać daną o zaszczepieniu?

Badania okresowe w czasie COVID-19

Od czasu wprowadzenia w marcu 2020 r. stanu epidemii minęło już prawie dwa lata i pracownikom biblioteki zaczynają się kończyć terminy ważności badań okresowych.
Czy można obecnie kierować pracowników na badania okresowe?
Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii?
Które orzeczenie lekarskie będzie ważne, gdy pracownik wykona obecnie badanie okresowe, ale nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy?

Karty ewidencji czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 2019 r.

Jak długo należy przechowywać karty ewidencji czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.?

Praca w dniu wolnym a dwa etaty

Pracownica ma dwie odrębne umowy o pracę na stanowisku bibliotekarza 1 etat i sprzątaczki 1/5 etatu. Jako bibliotekarz pracuje również w szósty dzień tygodnia, czyli w sobotę.
Czy w związku z tym należy jej się dzień wolny również z etatu sprzątaczki?

Umowa o pracę z emerytem

W grudniu 2021 r. główna księgowa kończy 60 lat i po 30 latach pracy w instytucji chciałaby w marcu 2022 r. odejść na emeryturę.
Czy po kilku dniach od rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę można ponownie tę samą osobę zatrudnić na stanowisko głównej księgowej?
Czy umowa o pracę powinna być zawarta na czas określony czy nieokreślony?

Praca na wychowawczym

Pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na cały etat na czas nieokreślony na trzech różnych stanowiskach: na 1/4 etatu jako główny księgowy, 1/4 jako referent, 1/2 jako bibliotekarz. Po urlopie macierzyńskim złożyła wniosek o urlop wychowawczy, jednocześnie wyrażając chęć pracy na 1/4 etatu na stanowisku głównego księgowego — pracodawca wyraził zgodę (o tym, że powinna otrzymać nową umowę, pisaliśmy w czerwcowym Poradniku Instytucji Kultury w poradzie „Urlop wychowawczy a praca na część etatu”).
Jaką umowę powinna otrzymać na 1/4 etatu — czy na zastępstwo na czas urlopu wychowawczego, czy też na czas określony, skoro zastępuje sama siebie?
Co w sytuacji, gdy urlop wychowawczy jest udzielany w częściach? Czy w przypadku, gdyby miała to być umowa na czas określony, to trzecia umowa musiałaby zostać zawarta na czas nieokreślony?