podatki

Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatków

Jesteśmy płatnikiem, który terminowo wpłaca podatki. Na podstawie art. 28 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, płatnik może potrącić zryczałtowaną kwotę 0,3%. Czy instytucja kultury również może skorzystać z tego udogodnienia? W jaki sposób należy zarachować kwotę potrącaną? Na jaki cel może być przeznaczona zaoszczędzona kwota? Jakich podatków dotyczy ten przepis?

Kiedy urząd skarbowy może przeprowadzić czynności sprawdzające

• Czynności sprawdzające służą wyeliminowaniu oczywistych błędów i pomyłek • W razie stwierdzenia błędów merytorycznych organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie podatkowe • W ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może skorygować złożoną deklarację

Zakup środka trwałego a odliczenie VAT

• Nabywając środek trwały, należy zweryfikować, czy będzie w całości służył wykonywanym przez instytucję czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego • Pierwszeństwo ma tzw. alokacja bezpośrednia, czyli przyporządkowanie zakupu środka trwałego do działalności dającej lub niedającej prawa do odliczenia VAT naliczonego • Jeśli alokacja bezpośrednia nie jest możliwa, konieczne jest rozliczenie z wykorzystaniem tzw. proporcji

Delegacje krajowe pracowników instytucji kultury a podatki

• Pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone świadczenia związane z taką podróżą • Należności z tytułu podróży służbowej są wolne od podatku do wysokości określonych limitów • Pracodawca może określić miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży