zobowiązania instytucji kultury

Umowy najmu na czas nieokreślony

Biblioteka na swoje filie wynajmuje lokale. Umowy najmu nie podlegają przepisom o zamówieniach publicznych. Koszty tego wynajmu biblioteka ujmuje w swoim planie finansowym. Czy dyrektor biblioteki musi mieć dodatkowe umocowanie do zawierania takich umów na czas nieokreślony, czyli okres przekraczający rok budżetowy?

W umowach zawieranych przez instytucje kultury wymagany jest podpis głównego księgowego

Na jakiej podstawie główny księgowy instytucji kultury jest zobowiązany do podpisywania wszelkich umów handlowych — obok podpisu dyrektora — nawet tych, które spowodują przychód instytucji, a także umów-zleceń (z wyjątkiem umów o pracę).
Czy zapis w statucie „Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego” jest zgodny z prawem?