Andrzela Gawrońska-Baran

ekspert w zakresie zamówień publicznych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

• Zamówień do progów unijnych można udzielać w licytacji elektronicznej, której przeprowadzenie nie jest zbyt kosztowne • Aukcja elektroniczna to tzw. dogrywka wykonawców, którzy złożyli oferty na papierze • W licytacji elektronicznej wykonawcy licytują „w dół” od ceny wywoławczej, w aukcji każdy z nich zaczyna dogrywkę z poziomu punktacji uzyskanej podczas oceny ofert „papierowych”

Rażąco niska cena w ofercie

• Brak jest określenia poziomu ceny przesądzającego o tym, że jest ona rażąco niska • Wątpliwości co do ceny trzeba wyjaśniać z wykonawcą składającym ofertę • Wyjaśnienia wykonawcy muszą być merytoryczne

Jak postąpić, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy

• Przed nienależytym wykonaniem zamówienia instytucja powinna zabezpieczyć się w umowie z wykonawcą • Najczęściej stosowaną „profilaktyką” są określone w umowie kary umowne i zabezpieczenie należytego wykonania umowy • Odstąpienie od umowy z wykonawcą należy traktować jako ostateczność

Warunek udziału w przetargu musi być proporcjonalny

Pytanie Jesteśmy zamawiającym i zamierzamy wszcząć przetarg nieograniczony na budowę fi lharmonii. Czy możemy wymagać od wykonawców, aby wykazali się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, minimum jedną robotą budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia? Chcemy zapisać, że za robotę budowlaną podobną uznamy komplet […]

Opis przedmiotu zamówienia w instytucjach kultury

• Opis musi być jednoznaczny • Należy wykorzystywać Wspólny Słownik Zamówień • Ważne są ridery wykonawców i tantiemy

VAT w zamówieniach publicznych

• Wartość szacunkowa zamówienia to wartość bez VAT • Błędna stawka podatku stanowi podstawę odrzucenia oferty • Można zmienić umowę w związku z podwyższeniem stawki VAT

Ustalanie wartości zamówienia publicznego w instytucjach kultury

• Wartość zamówienia trzeba określić w odpowiednim terminie • Należy ustalić, czy jest to jedno zamówienie, czy kilka zamówień • W niektórych przypadkach instytucja kultury może udzielić zamówienia częściowego