Za zgodą MKiDN organizator połączył bibliotekę gminną z gminnym ośrodkiem kultury, w wyniku czego powstało gminne centrum kultury. Na okres trzech lat organizator powołał dotychczasowego dyrektora ośrodka kultury na stanowisko dyrektora centrum kultury.
W statucie organizator określił, że do obowiązków dyrektora instytucji kultury należy:

  • kierowanie działalnością statutową,
  • reprezentowanie na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem,
  • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej,
  • wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów,
  • sporządzanie sprawozdań,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Umieścił też zapisy o tym, że:

  • w razie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni upoważniony pracownik instytucji,
  • za sprawy biblioteki odpowiada kierownik biblioteki, którego powołuje dyrektor,
  • wewnętrzną strukturę organizacyjną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii wójta.

Czy osoba na stanowisku kierownika biblioteki w gminnym centrum powinna otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też może zostać zatrudniona na umowę o pracę? Kierownik biblioteki nie zarządza majątkiem ani nie ma takich uprawnień jak dyrektor.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: