biblioteka

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Brak sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach

Biblioteka publiczna nie prowadziła dotychczas zamówień powyżej 140 000 euro. W ubiegłym roku kupowane były na faktury drobne artykuły wyposażenia, takie jak wykładzina czy rolety, artykuły spożywcze na spotkania i warsztaty.
Czy biblioteka ma obowiązek składać sprawozdanie roczne z zamówień publicznych? Czy ująć w nim spotkania autorskie, na które podpisywana była umowa o dzieło, i drobne naprawy na umowy-zlecenia?
Jeśli wbrew obowiązkowi biblioteka publiczna nigdy nie sporządzała sprawozdania z zamówień publicznych, to czy w tej sytuacji należy za wcześniejsze lata uzupełnić takie sprawozdania? Jeśli tak, to za ile lat wstecz i jak je przekazać?

Remont z dotacji podmiotowej albo środków własnych

Czy biblioteka samorządowa może ze środków własnych lub z dotacji podstawowej od organizatora sfinansować zakup farby i malowanie pomieszczeń?

Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?

Biblioteka publiczna wykupiła pakiet kodów dostępu do e-booków i audiobooków, które są przekazywane zarejestrowanym czytelnikom biblioteki.
Jak zaksięgować fakturę za tę usługę?

Darowane książki w księgach rachunkowych i planie finansowym biblioteki

Pytania dotyczą darowizn książek dla gminnej biblioteki publicznej.
Biblioteka otrzymuje publikacje w darze zarówno od osób prywatnych, jak i np. od różnych komisji działających przy urzędzie gminy czy z funduszu sołeckiego. Urząd gminy kupuje je i przekazuje bibliotece w tym samym roku obrachunkowym. W związku z tym instytucja nie ujmowała na kontach zespołu 4 kosztów otrzymania książek, bo ujął je w swoich kosztach urząd gminy. Jak poprawnie powinno wyglądać księgowanie książek otrzymanych w darowiźnie od osób prywatnych i od innych jednostek? Kto powinien wycenić darowiznę?
Biblioteka otrzymała książki w drodze darowizny. W księgach rachunkowych ujmuje je jako środki trwałe o niskiej wartości. Po otrzymaniu książek w darze zaktualizowała plan finansowy, dodając zarówno w przychodach, jak i w kosztach pozycję „Nieodpłatne otrzymanie książek w darze”. W ten sposób otrzymanie publikacji w darze w wykonaniu planu finansowego nie zniekształca wartości przychodów i kosztów. Czy takie ujęcie darów książkowych w planie finansowym jest prawidłowe?

Praca w soboty w bibliotece

Aby skorzystać z dofinansowania na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, biblioteka musi być otwarta 26 sobót w roku. W bibliotece pracuje 6 osób. Na początku roku dyrektor wyznaczył 26 sobót, w których będzie otwarta biblioteka główna. W te dni biblioteka będzie otwarta przez 4 godziny od 08:00 do 12:00 i pracę w niej będą świadczyły pracownice zatrudnione w filiach — każda na 1/2 etatu. W zamian za to mają odbierać dzień wolny w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zatem w tygodniu, w którym jest sobota pracująca, ich tydzień pracy będzie miał 6 dni, a w następnym — 4 dni. Miesięcznie godziny pracy się zgadzają.
Czy taki sposób rozliczenia czasu pracy jest poprawny?
Jak rozliczyć pracę bibliotekarki zatrudnionej na cały etat, która w sobotę pracowała 4 godziny?
W jaki sposób należy wprowadzić zmiany godzin pracy?

Szkolenie BHP dla bibliotekarzy

Bibliotekarze ostatnie szkolenie okresowe odbyli 20 października 2020 r. Kiedy powinno odbyć się kolejne szkolenie BHP?
Specjalista do spraw BHP wpisuje w zaświadczeniu dla bibliotekarzy, że ukończyli oni szkolenie dla pracowników robotniczych. Czy taka treść zaświadczenia jest prawidłowa?
Czy instruktaż ogólny może wykonywać dyrektor, który ukończył szkolenie BHP dla pracodawcy, a następnie w czasie do 12 miesięcy dopiero specjalista ds. BHP?
Czy dyrektor może jedynie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Wolne za pracę w sobotę w następnym okresie rozliczeniowym

Pracownik biblioteki miał dyżur w sobotę, która jednocześnie była ostatnim dniem miesiąca i nie miał już możliwości odebrania dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym.
Czy dzień wolny za dyżur może odebrać on w następnym okresie rozliczeniowym?

Opłaty pobierane przez bibliotekę — ewidencja na kasie fiskalnej

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę biblioteki pobierającej opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych oraz opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej (interpretacja indywidualna z 13 listopada 2023 r., 0114-KDIP1-3.4012.511.2023.1.AMA).

Zezwolenie na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu przez instytucję kultury

Czy biblioteka publiczna może starać się o sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w prowadzonej przez nią małej kawiarence, w której odbywają się także wernisaże?

Działalność biblioteki a limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Biblioteka miejska pobiera od czytelników kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, opłaty za zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne oraz opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej. Biblioteka jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Ponadto biblioteka prowadzi także sprzedaż usług reprograficznych oraz sprzedaż wydawnictw własnych.
Czy opłaty te należy włączyć do limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, który warunkuje ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej?