biblioteka

Dofinansowanie z PFRON gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia

Czy biblioteka publiczna może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) do wynagrodzenia pracownika, który uzyskał status osoby niepełnosprawnej w trakcie zatrudnienia?

Wyposażenie dla innych podmiotów w inwentarzu biblioteki

Od kilku lat urząd gminy przekazuje bibliotece wyposażenie zakupione ze środków sołeckich dla zespołów oraz kół gospodyń wiejskich (KGW) działających na terenie danego sołectwa. Wyposażenie to jest wpisywane w inwentarz biblioteki i staje się jej majątkiem. Fizycznie jednak znajduje się poza siedzibą jednostki.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Czy w związku z tym, że biblioteka ma problem z inwentaryzacją tego wyposażenia, może umową darowizny przekazać ten majątek na rzecz KGW i na tej podstawie zdjąć majątek z inwentarza?

Przeksięgowania w związku ze zmianą polityki rachunkowości

Biblioteka zmieniła z 300 na 500 zł próg, od którego będzie zaliczać poszczególne składniki majątku do pozostałych środków trwałych.
Czy w związku z tym musi przenieść środki z konta pozostałych środków trwałych do ewidencji ilościowej, a jeśli tak, to na jakim druku?
Instytucja ma też w pozostałych środkach trwałych rzeczy, które powinny być w księdze inwentarzowej ilościowej.
Czy powinna przenieść je do pozostałych środków trwałych (po zmianie polityki rachunkowości wartości początkowej z 500 do 10 000 zł)?
Jakim dokumentem w przypadku likwidacji filii bibliotecznej powinna przenieść jej środki trwałe do innych filii?

Staż pracy pracownika powołanego na zastępcę dyrektora

Pracownika biblioteki powołano na czas nieokreślony na stanowisko zastępcy dyrektora w tej instytucji. W związku z tym powołaniem złożył wniosek o urlop bezpłatny na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca wyraził zgodę na udzielenie takiego urlopu na czas powołania na stanowisko zastępcy dyrektora.
Czy w tej sytuacji w przypadku jednoczesnego pozostawania pracownika w dwóch stosunkach pracy w jednej instytucji, staż pracy sprzed urlopu bezpłatnego wlicza się do dodatku za wysługę lat pracy w czasie powołania?

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora

Kierowniczkę biblioteki publicznej (pracuje w instytucji od 15 sierpnia 1983 r.) powołano na stanowisko dyrektora na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. W styczniu 2022 r. nabyła ona prawa do emerytury i zaplanowała na nią odejść z końcem września br.
Jaki jest okres wypowiedzenia — kiedy powinna złożyć u wójta wniosek o odwołanie ze stanowiska dyrektora w związku z przejściem na emeryturę?
Co powinna napisać we wniosku o odwołanie, aby było skuteczne?
Czy należy się jej odprawa i nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?
Kto przygotowuje dla niej świadectwo pracy?

Finansowanie przez bibliotekę działalności lokalnego stowarzyszenia

Lokalne stowarzyszenie zwróciło się do biblioteki z wnioskiem o sfinansowanie renowacji jego kronik.
Czy jest w ogóle możliwe finansowanie takiego działania przez bibliotekę, wydatkowanie środków na działanie niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki?

Czy organizator może zmniejszyć dotację podmiotową w trakcie roku budżetowego?

Gminna biblioteka publiczna złożyła w styczniu br. plan finansowy, wykazując przychody w wysokości przyznanej dotacji podmiotowej. Organizator zmniejszył bez jej zgody wysokość przyznanej dotacji podmiotowej w trakcie roku budżetowego.
Czy postąpił prawidłowo?
Co instytucja powinna zrobić w przypadku, jeżeli nie może zrealizować zaciągniętych zobowiązań w związku ze zmniejszeniem w trakcie roku budżetowego dotacji podmiotowej?

Obowiązek składania sprawozdań K-03 przez bibliotekę

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej powierzone w ramach porozumienia między starostwem powiatowym a burmistrzem gminy.
Czy dyrektor gminnej biblioteki publicznej może odmówić przesyłania do instytucji danych statystycznych z działalności, które będą wykorzystywane przez wojewódzką bibliotekę publiczną, Bibliotekę Narodową oraz MKiDN?
Czy dyrektor biblioteki łamie przepisy Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jeśli nie reaguje na prośby instruktora powiatowego o przekazanie danych zawartych w formularzu K-03?

Brak aktu powołania biblioteki istniejącej od kilkudziesięciu lat

Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazano m.in. brak aktu powołania biblioteki publicznej. Zgodnie z art. 11 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Biblioteka dysponuje dokumentami, które potwierdzają jej istnienie od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktu jej utworzenia. Biblioteka dysponuje statutami z lat 1987 i 1992, w których informuje się, że utworzono ją na mocy uchwały rady narodowej, co potwierdza istnienie uchwały powołującej bibliotekę w okresie PRL. Uchwała taka znajduje się prawdopodobnie w archiwum państwowym. Biblioteka ma też statut (ostatni z 2016 r.) zawierający wszystkie elementy, które powinien zawierać akt powołania (nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki, źródła finansowania), a także dokumentację potwierdzającą nadanie aktu powołania przez organy samorządowe w okresie PRL. Ponadto biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury od 2002 r. Takiego wpisu dokonuje się jednak na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki, o którym mowa w ustawie o bibliotekach.
Czy to oznacza, że w tym przypadku wpis biblioteki do rejestru instytucji kultury jest prawidłowy?
Czy trzeba podjąć działania, aby odszukać uchwały rady narodowej, czy może należy starać się o wydanie aktu o utworzeniu, którego wymaga ustawa o bibliotekach?
Czy na podstawie wymienionych dokumentów posiadanych przez bibliotekę i urzędu gminy można uznać, że biblioteka ma akt powołania i może nadal funkcjonować?

Dotacja celowa z budżetu obywatelskiego

Biblioteka publiczna otrzymała z budżetu obywatelskiego dotację celową na zakup środka trwałego — wrzutnię na książki (książkoboks) o wartości 14 000 zł oraz jej montaż 1000 zł. Cała inwestycja będzie rozliczona w 2022 r.
Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tej dotacji celowej na zakup środków trwałych?

Nieodpłatne przekazanie środka trwałego bibliotece

Biblioteka w ramach zarządzenia prezydenta miasta otrzymała od organizatora składniki majątkowe (kanapy i fotele oraz przebudowę pomieszczeń). Jednocześnie w zarządzeniu biblioteka została zobowiązana do zaksięgowania otrzymanych środków jako środków trwałych w ewidencji bilansowej (na podstawie dokumentu OT — przyjęcie nowego środka trwałego). Dotychczas biblioteka otrzymywała środki trwałe na podstawie umowy użyczenia, a następnie wprowadzała je do ewidencji pozabilansowej jako obce środki trwałe. Czy, aby otrzymane środki trwałe (fotele i kanapy) można było uznać za własność instytucji, konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. umowy darowizny)?
Biblioteka nie jest właścicielem lokalu (nie ma w ewidencji bilansowej ani pozabilansowej tej nieruchomości). Pomieszczenia udostępnia jej organizator na podstawie umowy użyczenia. W jaki sposób należy zaksięgować środek trwały w postaci prac budowlanych w budynku polegających na wykonaniu „Strefy chillout” (połączenie pomieszczeń, instalacja ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, instalacja rolet)? Czy należy uznać to za ulepszenie środka trwałego, które zwiększa wartość początkową nieruchomości?

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?