biblioteka

Wiek emerytalny dyrektora biblioteki

Dyrektor biblioteki publicznej od 10 lat pracuje na tym stanowisku na podstawie powołania na czas nieokreślony. Niedawno osiągnął wiek emerytalny.
Czy może odejść na emeryturę za porozumieniem stron (porozumieniem z organizatorem), a następnie jeszcze pracować kilka miesięcy na stanowisku dyrektora? Jeśli tak, to na jakich zasadach organizator może go zgodnie z prawem zatrudnić na tym samym stanowisku?
Czy stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora byłoby odpowiednie do czasu znalezienia nowego kandydata?

Podwójna dotacja podmiotowa od organizatora

Samorządowa instytucja kultury, zgodnie ze statutem nadanym przez organizatora, prowadzi działalność: ośrodka kultury, świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej. Tworzy więc dwa plany finansowe i otrzymuje dwie dotacje podmiotowe z dwóch różnych paragrafów klasyfikacji budżetowej (rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” oraz rozdział 92116 „Biblioteki”). Organizacyjnie biblioteka publiczna działa w strukturach miejsko-gminnego ośrodka kultury.
Czy istnieje możliwość przekazania od organizatora jednej dotacji podmiotowej?

Czy trzeba amortyzować zbiory biblioteczne?

Zakupione książki biblioteka zaksięgowała następująco:

  • Wn 014 „Zbiory biblioteczne” / Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” / Ma 072 „Umorzenie zbiorów bibliotecznych”.

Czy to księgowanie jest prawidłowe?

Przekształcenie biblioteki publicznej

Organizator po wybudowaniu nowego gmachu dla instytucji kultury zamierza utworzyć na terenie gminy jedną instytucję. Obecnie działająca jako jedyna instytucja kultury biblioteka publiczna ma działać jako jedna instytucja z tworzonym centrum kultury.
Jak połączyć lub przekształcić (co byłoby niezgodne z przepisami) bibliotekę, aby stała się nową instytucją?

Korekta faktury z 2022 r. za energię elektryczną otrzymana w tym roku

2022 r. biblioteka zapłaciła za energię elektryczną za sierpień ub.r. fakturę w wysokości 675 zł. Na koniec lutego 2023 r. otrzymała fakturę korygującą zmniejszającą kwotę faktury z sierpnia 2022 r. Powstała nadpłata (170 zł), która wpłynie wkrótce od dostawcy energii na konto biblioteki.
Jak zaksięgować fakturę korygującą (czy do 2022 r., czy do 2023 r.) oraz wpływ środków na konto biblioteki?
Czy ta kwota jest dochodem gminy (organizatora biblioteki) i powinna zostać zwrócona do urzędu? A jeśli tak, to jak powinno wyglądać jej poprawne księgowanie?
Czy powstała nadpłata stanowi część ubiegłorocznej dotacji podmiotowej?
Czy nadpłaty tej można nie zwracać na konto urzędu gminy i potraktować ją jako część dotacji podmiotowej na rok obecny, mimo że pieniądze wpłyną na konto biblioteki nie z konta urzędu gminy, ale z konta dostawcy energii elektrycznej?

Nagrody w podstawie wynagrodzenia chorobowego

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego wliczyć nagrodę roczną (tzw. trzynastkę) i nagrodę z okazji Dnia Bbliotekarza?

Ewidencja darowizny — niskocenne składniki majątku trwałego

Biblioteka otrzymała za darmo od czytelnika sofę, meble do łazienki i środki czyszczące.
Jak prawidłowo ująć otrzymane rzeczy w księgach rachunkowych?

Opłaty pobierane przez bibliotekę

Zgodnie z Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka może pobierać opłaty wyłącznie za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczenia materiałów audiowizualnych, niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
Czy biblioteka musi pobierać opłaty za przetrzymywanie książek?

Modernizacja biblioteki

Instytucja kultury zdecydowała się na modernizację biblioteki. Wymieniono podłogę i usunięto klej po parkiecie; pomalowano wnętrza; zakupiono nowe drzwi, regały, biurko; zorganizowano kącik biblioteczny dla dzieci oraz dokonano częściowej wymiany instalacji grzewczej i elektrycznej. Inwestycję sfinansowano z dotacji celowej od organizatora oraz ze wsparcia finansowego od sponsora w zamian za świadczenie usług reklamowych. Za usługi sponsoringowe instytucja wystawiła fakturę sprzedaży i odprowadziła 23% VAT należnego. Pozostałą część opłaci ze środków własnych. Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT (odlicza VAT na zasadzie proporcji i prewspółczynnika). Za zakupy dotyczące biblioteki nie odlicza VAT.
Jak zaksięgować poszczególne zakupy dotyczące modernizacji biblioteki, mając na uwadze różne źródła finansowania?

Skontrum materiałów bibliotecznych

W polityce rachunkowości biblioteki figuruje zapis, z którego wynika, że materiały (zbiory) biblioteczne podlegają skontrum z częstotliwością przewidzianą w Rozporządzeniu MKiDN z 29 października 2008 r. (dalej: rozporządzenie w sprawie skontrum) w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych raz na 5 lat. Kontrolujący, który opiera się tylko na Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), uważa, że inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych powinna być przeprowadzana raz na 4 lata.
Czy takie podejście jest właściwe?

Dofinansowanie z PFRON gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia

Czy biblioteka publiczna może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) do wynagrodzenia pracownika, który uzyskał status osoby niepełnosprawnej w trakcie zatrudnienia?

Wyposażenie dla innych podmiotów w inwentarzu biblioteki

Od kilku lat urząd gminy przekazuje bibliotece wyposażenie zakupione ze środków sołeckich dla zespołów oraz kół gospodyń wiejskich (KGW) działających na terenie danego sołectwa. Wyposażenie to jest wpisywane w inwentarz biblioteki i staje się jej majątkiem. Fizycznie jednak znajduje się poza siedzibą jednostki.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Czy w związku z tym, że biblioteka ma problem z inwentaryzacją tego wyposażenia, może umową darowizny przekazać ten majątek na rzecz KGW i na tej podstawie zdjąć majątek z inwentarza?