biblioteka

Zapisy statutu niezgodne z ustawą. Forma zatrudnienia kierownika biblioteki wchodzącej w skład innej instytucji kultury

Za zgodą MKiDN organizator połączył bibliotekę gminną z gminnym ośrodkiem kultury, w wyniku czego powstało gminne centrum kultury. Na okres trzech lat organizator powołał dotychczasowego dyrektora ośrodka kultury na stanowisko dyrektora centrum kultury.
W statucie organizator określił, że do obowiązków dyrektora instytucji kultury należy:

  • kierowanie działalnością statutową,
  • reprezentowanie na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem,
  • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej,
  • wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów,
  • sporządzanie sprawozdań,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Umieścił też zapisy o tym, że:

  • w razie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni upoważniony pracownik instytucji,
  • za sprawy biblioteki odpowiada kierownik biblioteki, którego powołuje dyrektor,
  • wewnętrzną strukturę organizacyjną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii wójta.

Czy osoba na stanowisku kierownika biblioteki w gminnym centrum powinna otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też może zostać zatrudniona na umowę o pracę? Kierownik biblioteki nie zarządza majątkiem ani nie ma takich uprawnień jak dyrektor.

Jak księgować zakup zbiorów bibliotecznych w instytucji składającej się z ośrodka kultury i biblioteki?

Samorządowa instytucja kultury składająca się z ośrodka kultury i biblioteki publicznej tworzy dwa plany finansowe. Do biblioteki zakupuje z przyznanej dotacji podmiotowej zbiory biblioteczne.
Na jakie konto kosztów rodzajowych należy zaksięgować zakup zbiorów bibliotecznych?

Zawieszenie działalności filii biblioteki publicznej

Biblioteka główna chce zawiesić działalność filii bibliotecznej. Filia musi opuścić dotychczasową siedzibę z powodu wypowiedzenia umowy najmu. Trwają poszukiwania nowej siedziby, ale to może potrwać.
Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność tej filii?

Praca sześć dni w tygodniu

W roku 2022 biblioteki, które będą chciały skorzystać z dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych, muszą być otwarte raz w miesiącu w sobotę przez co najmniej 4 godziny.
Jak prawidłowo ustalić czas pracy w bibliotece, w której pracuje tylko jedna osoba i jest ona jednocześnie jej dyrektorem?
Czy osoba ta może pracować w wybrany dzień roboczy, np. w piątek, krócej o godzinę, a raz w miesiącu w sobotę przez 4 godziny?

Pobieranie opłat za wstęp na wydarzenie kulturalne organizowane przez bibliotekę

Biblioteka chce wystawić sztukę teatralną w miejscowym kinie, które nie należy do niej.
Czy chcąc zmniejszyć poniesione koszty (np. nagłośnienia) biblioteka może pobierać opłatę za bilety na spektakl?
Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?

Kary za przetrzymywanie książek w ewidencji księgowej, planie finansowym i sprawozdaniu Rb-N

Biblioteka nakłada na czytelników kary za przetrzymywanie książek.
Czy w ewidencji księgowej powinna ujmować wszystkie naliczone w programie bibliotecznym kary, tj. analitycznie każdy czytelnik imiennie?
Jak obecnie ująć w ewidencji księgowej należności z tytułu kar, które już dawno się przedawniły?
Czy zapis „100% odpisy aktualizacyjne” można stosować równolegle już w momencie ewidencjonowania naliczonych należności?
Czy pozostałe przychody z tytułu naliczonych kar i finansowe przychody z tytułu naliczonych odsetek instytucja musi zaplanować w planie finansowym?
Czy w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N instytucja wykazuje wysokość należności z tytułu kar pomniejszone o odpisy aktualizacyjne, czy też wykazuje należności w pełnej wysokości, a dopiero na koniec roku, tak jak do bilansu, pomniejsza należności o odpis?

Odpłatne zajęcia organizowane w bibliotece

Czytelniczki gminnej biblioteki publicznej założyły nieformalny klub zdrowego odżywiania, który propaguje zdrowy styl życia i korzysta z bibliotecznego księgozbioru o tej tematyce. Spotkania odbywają się kilka razy w miesiącu. Czytelniczki chcą organizować jeszcze odpłatne zajęcia sportowe (np. joga) oraz spotkania z dietetykami. Stroną formalną tych działań ma zająć się biblioteka.
Czy biblioteka może w ramach swojej działalności statutowej organizować takie zajęcia ruchowe, w ramach których zatrudni na umowę-zlecenia instruktorów oraz czy może pobierać od uczestniczek z tego tytułu opłaty, które będą przeznaczane na działalność statutową biblioteki?
Czy organizacja takich zajęć i pobieranie opłat przez bibliotekę za udział w nich rodzi konsekwencje podatkowe?

Porozumienie między gminami w sprawie prowadzenia biblioteki

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.
Czy gmina może podpisać porozumienie z inną gminą na prowadzenie biblioteki? Ustawa o bibliotekach na pewno dopuszcza taką formę co do biblioteki powiatowej, ale jak wygląda sprawa biblioteki gminnej?

Biblioteka jako organizator płatnego szkolenia

Biblioteka chce zorganizować w swojej siedzibie płatne szkolenie, a od jego uczestników pobierać wpisowe. Prowadzący szkolenie wystawi za nie fakturę na instytucję. Biblioteka nie jest podatnikiem VAT.
Jak zaksięgować wpłaty uczestników i zapłatę za takie szkolenie?

Stowarzyszenie twórcze a powołanie dyrektora biblioteki

Organizator powołał dyrektora biblioteki w 2018 r. na okres siedmiu lat bez konkursu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), organizator powołuje dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii związków zawodowych (w tej bibliotece nie działają) oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. W tej bibliotece nie działają związki zawodowe, a na terenie gminy i powiatu nie ma stowarzyszeń zawodowych.
Co należy rozumieć pod pojęciem „stowarzyszeń twórczych” w odniesieniu do działalności prowadzonej przez biblioteki?

Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych kar za przetrzymywanie książek

W czasie kontroli Naczelna Izba Kontroli zarzuciła dyrektorowi biblioteki, że niewłaściwie ewidencjonuje w księgach rachunkowych opłaty za przetrzymanie książek. Chodzi o takie opłaty, które są w trakcie naliczania (czyli do czasu zwrotu zbiorów codziennie nalicza się 30 gr za książkę), te, które już się naliczyły (czytelnik oddał książkę, ale nie miał przy sobie pieniędzy i taka opłata zalega na jego koncie), i te, które są w trakcie windykacji i nawet od kilku lat nie są ściągnięte. Według kontrolerów NIK wszystkie te opłaty powinny być ujęte w księgach rachunkowych. W regulaminie korzystania z biblioteki są określone warunki anulowania w części lub całości tych opłat, rozłożenia na raty itp. Biblioteka tak działa od lat, a praktyka — także w innych bibliotekach — jest taka, że nie wpisuje się do ksiąg rachunkowych opłat od czytelników, które zalegają czy podlegają umorzeniu zgodnie z regulaminem i rozłożeniu na raty.
Czy kontrolerzy z NIK mają rację?

Zmiana struktury organizacyjnej biblioteki

Biblioteka główna, oddział dla dzieci oraz filia zmieniają lokalizację. Biblioteka główna i oddział dla dzieci przenosi się w całości do nowej lokalizacji, natomiast księgozbiór filii ma zostać włączony do księgozbioru biblioteki głównej. Biblioteka główna zmienia nazwę na multibiblioteka, co wiąże się ze zmianą jej funkcji.
Czy to oznacza, że dyrektor powinien wnioskować do organizatora o likwidację czy też o włączenie i przeniesienie księgozbiorów?