dostępność stron internetowych

Prosto i w punkt. O dostępności i tekstach łatwych

  • Dostępność to przede wszystkim niwelowanie barier i myślenie o wszystkich możliwych odbiorcach oferty instytucji kultury
  • ETR to tak zwany tekst łatwy do czytania i rozumienia
  • Wymagane ustawą teksty łatwe, które powinny pojawić się na każdej stronie internetowej instytucji kultury, muszą zawierać podstawowe informacje o instytucji

Kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej) przewiduje w art. 19 kary pieniężne nakładane na podmioty publiczne.
Czy jest to kara nakładana na dyrektora?
Czy samorządowa instytucja kultury może taką karę sfinansować z dotacji podmiotowej?

Koordynator do spraw dostępności w instytucji kultury

Czy biblioteka ma obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności?
Czy jeśli organizator ustanowi dla urzędu miasta koordynatora do spraw dostępności, będzie on mógł być odpowiedzialny również za bibliotekę?