ekologia

Budowa przepompowni ścieków przez instytucję kultury

Organizator planuje budowę przepompowni ścieków ze środków samorządowej instytucji kultury. Statut instytucji nie zawiera postanowień uprawniających do realizacji działania inwestycyjnego w postaci budowy przepompowni ścieków.
W zakresie gospodarowania mieniem publicznym statut instytucji stanowi, że administracja obiektów, wymienionych w załączniku do statutu oraz w umowie o administrowanie, obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i konserwatorskich, prowadzenie i utrzymywanie administrowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
Zapisy statutu w zakresie gospodarki finansowej określają, że instytucja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
Czy tego typu inwestycja może być realizowana ze środków dotacji celowej lub z dochodów własnych z działalności gospodarczej instytucji?
W jakim zakresie za decyzję w tej sprawie oraz dokonywane płatności odpowiedzialność ponosi główny księgowy?

Zagrajmy w zielone! Ekologiczne instytucje kultury

  • To już najwyższy czas, aby się zastanowić, w jaki sposób nasza instytucja wykorzystuje swoje zasoby
  • Działania ekologiczne powinny obejmować zarówno zmiany wewnętrzne, jak i programy edukacyjne i artystyczne
  • Zazielenienie okolicy instytucji sprawia nie tylko, że wygląda ona piękniej, ale też przynosi wymierne korzyści dla całego otoczenia i samej instytucji

Odpowiedzialność za przyszłość następnych pokoleń, czyli o działaniach proekologicznych w instytucjach kultury

  • Działalność proekologiczna to nie możliwość a konieczność, szczególnie dla instytucji kultury
  • Nawet najprostsze gesty i najdrobniejsze zmiany mają znaczenie
  • Działania proekologiczne przynoszą nie tylko korzyść środowisku, ale także oszczędności dla instytucji