ewidencja pozabilansowa

Oddanie instytucji kultury nieruchomości w bezpłatne użytkowanie — stanowisko Ministerstwa Finansów na pytanie redakcji Poradnika Instytucji Kultury

• W ostatnim czasie do redakcji Poradnika Instytucji Kultury wpłynęło wiele pytań o to, jak zakwalifikować nieruchomości (budynek wraz z gruntem) oddane w bezpłatne użytkowanie instytucji kultury • Aby pomóc instytucjom kultury w prawidłowym ujęciu tych składników majątku, redakcja zwróciła się do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie • Przedstawiamy argumenty redakcji i pełną treść odpowiedzi resortu finansów

Użyczony budynek tylko w ewidencji pozabilansowej instytucji kultury

Pytanie dotyczy użyczenia bibliotece budynku, który jest własnością organizatora. Do 2013 r. w bilansie biblioteki była wykazana wartość budynku netto — po stronie aktywów, a po stronie pasywów — wartość nieumorzona. Urzędnicy organizatora utrzymywali również, że budynek jest środkiem trwałym biblioteki i powinna ona go amortyzować.

  • Czy biblioteka musi poinformować organizatora o ujęciu budynku w swojej ewidencji pozabilansowej i w jakiej formie?

Przekazanie nieruchomości przez gminę

Pytanie Gminna instytucja kultury na podstawie użyczenia korzysta z połowy budynku i prowadzi w nim świetlicę. Gmina chce przekazać instytucji drugą połowę budynku. W jaki sposób ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Przekazanie drugiej części budynku instytucji kultury spowoduje zwiększenie wartości części już użytkowanej na podstawie umowy użyczenia. Wyjaśnienie Organizator ma obowiązek zapewnia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia […]

Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie a ewidencja księgowa

• Niewykorzystaną w ciągu roku dotację podmiotową trzeba zwrócić • Organizator może uchwalić lub wydać zarządzenie w sprawie rozliczenia dotacji podmiotowej • Rozliczenie kasowe dotacji można prowadzić na kontach bilansowych lub pozabilansowych