likwidacja instytucji kultury

Odprawa emerytalna dla dyrektora w związku z likwidacją instytucji

Gminny ośrodek kultury (GOK) jest likwidowany z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby. tj. 2 na cały etat i 2 na 1/4 etatu. Dyrektor GOK nabył uprawnienia emerytalne i zostanie zwolniony z pracy.
Czy przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji instytucji?

Likwidacja biblioteki wchodzącej w skład GOK

Biblioteka, która wchodzi w skład GOK, złożyła do wójta pismo w sprawie jej likwidacji.
Czy w takim przypadku trzeba wystąpić do wojewódzkiej biblioteki publicznej o opinię w sprawie planowanej likwidacji?
Czy po uzyskaniu pozytywnej informacji decyzję podejmuje rada gminy czy wójt?

Likwidacja filii biblioteki będącej częścią ośrodka kultury

W skład istniejącego od 2000 r. Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi m.in. biblioteka i 4 filie biblioteczne. Dwie filie w tym roku mają zostać zamknięte. Ze statutu instytucji wynika jednak, że:

  • § 1 Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Gminy;
  • § 12 Organizator może zlikwidować Ośrodek, przy czym obowiązany jest na 12 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.

Czy konieczna jest opinia powiatowej biblioteki oraz podanie do publicznej wiadomości o likwidacji filii i jej przyczyny? Czy wystarczy zmienić statut i regulamin organizacyjny ośrodka kultury?