polityka bezpieczeństwa informatycznego

Audyt z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji co rok w instytucji kultury

  • Audytor sprawdzi, czy w instytucji kultury system zarządzania bezpieczeństwem informacji działa prawidłowo i zgodnie z przepisami
  • Audytorem może być posiadający odpowiednie kompetencje pracownik instytucji kultury albo przedstawiciel firmy zewnętrznej
  • Z wyników kontroli przedstawi dyrektorowi raport z wytycznymi dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości i wyznaczonym terminem do ich usunięcia

Okołostatutowe dokumenty w instytucji kultury

• Najważniejszym dokumentem ustrojowym każdej instytucji kultury jest jej statut • Poza statutem instytucja kultury powinna posiadać również inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami • Najważniejsze z dokumentów pozastatutowych to regulamin organizacyjny i dokumenty związane z bezpieczeństwem

Co powinna zawierać instrukcja zarządzania systemem informatycznym?

Dowiedzieliśmy się, że musimy opracować i wdrożyć w naszej bibliotece instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Co mamy w niej zapisać, aby spełniała wymagania wynikające z przepisów? Co to znaczy, że musimy określić poziom bezpieczeństwa?