przechowywanie dokumentów

Okres przechowywania dokumentów i sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 74 Ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Od 1 stycznia 2019 r. art. 9 pkt 10 Ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zlikwidował obowiązek trwałego przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego oraz pozwolił zlikwidować starsze (zatwierdzone w 2013 r.) sprawozdania finansowe.
Czy te przepisy mają zastosowanie również do instytucji kultury czy tylko do przedsiębiorców?
Czy ewentualnie są jeszcze inne przepisy szczegółowe (poza wewnętrznymi uregulowaniami instytucji kultury) — dotyczące przechowywania dokumentów księgowych, w tym zatwierdzonych sprawozdań księgowych, zobowiązujące do dłuższego przechowywania akt, nawet do 25 lat?

Brakowanie dokumentów finansowych w instytucji kultury powstałej z połączenia

Jesteśmy instytucją kultury powołaną uchwałą rady gminy od 1 listopada 2000 r. Powstaliśmy z połączenia Gminnej Biblioteki i Wiejskiego Domu Kultury. W 2000 r. otrzymaliśmy różne dokumenty na podstawie protokołu przekazania. Wśród nich nie było jednak dokumentów księgowych, których okres przechowywania wynosi 5 lat. Dokumenty te sporządziły osoby nadal zatrudnione w urzędzie Gminy i w szkole. Obecnie pracownik gminy odpowiedzialny za archiwizację usiłuje przekazać te dokumenty (obejmujące lata: 1998–1999) bez jakiegokolwiek spisu, twierdząc, że to my mamy dokonać brakowania. Czy ma rację? Jeśli tak, to w jaki sposób trzeba to zrobić?

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektów unijnych

• Obowiązki instytucji kultury realizującej projekt unijny dotyczą także przechowywania dokumentacji przez określony umową okres • Wytyczne unijne nakazują przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu nie krócej niż 3 lata od zamknięcia programu operacyjnego • Instytucje kultury jako beneficjenci mają obowiązek przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją projektu obejmującej zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne