Karolina Ruwińska

specjalista ds. projektów unijnych oraz finansów

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych ze środków unijnych

• Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie jest jednoznaczny z uznaniem wszystkich wydatków za kwalifikowalne • Istotne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków w ramach projektu • Instytucja jeszcze przed podpisaniem umowy musi zapoznać się z kategoriami wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne albo niekwalifikowalne w projekcie oraz śledzić na bieżąco zmiany w przepisach

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektów unijnych

• Obowiązki instytucji kultury realizującej projekt unijny dotyczą także przechowywania dokumentacji przez określony umową okres • Wytyczne unijne nakazują przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu nie krócej niż 3 lata od zamknięcia programu operacyjnego • Instytucje kultury jako beneficjenci mają obowiązek przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją projektu obejmującej zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne

Jak wykazać omyłkowe transakcje w sprawozdaniu Rb-N

• Instytucje kultury sporządzają sprawozdania Rb-N • Należności w sprawozdaniu Rb-N należy wykazać według ich wartości nominalnej • Płatności omyłkowe należy ująć w sprawozdaniu

Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu projektów unijnych

• Wszystkie wydatki należy prawidłowo ująć w dokumentacji księgowej projektu • Nieterminowe rozliczanie środków unijnych może narazić instytucję na konieczność zapłaty wysokich odsetek • Ważne jest poprawne sporządzenie wniosku beneficjenta o płatność

Szkolenie pokryte ze środków UE – jak je rozliczyć i uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych

• Jeśli instytucja wyda środki unijne niezgodnie z przeznaczeniem, naraża się na konieczność zwrotu wydanych nieprawidłowo środków wraz z odsetkami • Otrzymane środki instytucja musi rozliczyć w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące • Instytucja powinna rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu