Wioletta Zagrodzka

specjalista ds. rachunkowości

Ponowne zatrudnienie emeryta

Instytucja kultury zatrudnia pracownika, który 30 lipca 2014 r. osiągnął wiek emerytalny. 1 grudnia 2014 r. pracownik ten poinformował dyrektora o otrzymaniu decyzji z ZUS o uprawnieniu do świadczeń emerytalnych. Jednocześnie wyraził chęć dalszej współpracy na etacie przez cały 2015 r. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony nastąpiło 31 grudnia 2014 r. na mocy porozumienia stron.

  • Z jakim dniem należało ponownie zawrzeć umowę: 1 czy też 2 stycznia 2015 r.?
  • Czy w tej sytuacji pracownik będzie pobierał emeryturę i wynagrodzenie?
  • Kiedy wypłacić odprawę emerytalną – 31 grudnia: 2014 r. czy 2015 r.?

Faktura za bilet lotniczy pracownika instytucji kultury

W jakie koszty rodzajowe („Usługi obce” czy „Pozostałe koszty rodzajowe”, czyli koszty podróży) zaksięgować fakturę za bilet lotniczy pracownika w związku z zagraniczną podróżą służbową? Fakturę za bilet instytucja kultury zapłaciła przelewem, pracownik nie rozliczał jej w delegacji.

Wypłata zasiłku chorobowego po zakończeniu umowy na czas określony

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 30 listopada 2014 r. dwa tygodnie przed końcem umowy dostarczyła instytucji zwolnienie lekarskie na okres od 15 listopada do 7 grudnia. Za czas zwolnienia do końca umowy o pracę instytucja wypłaciła pracownicy wynagrodzenie chorobowe za 16 dni i sporządziła świadectwo pracy.
Czy od 1 grudnia 2014 r. pracownicy przysługiwał na podstawie złożonych dokumentów zasiłek chorobowy z ZUS?

Wykazanie pracownika na urlopie rodzicielskim w dokumentach ZUS

Biblioteka zatrudniała pracownicę na umowę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. Następnie przedłużono jej umowę do dnia porodu, tj. 4 czerwca 2013 r., i z tym dniem wydano świadectwo pracy, a dokumenty przekazano do ZUS. Biblioteka ponownie zatrudniła tę pracownicę na ½ etatu od 3 marca 2014 r., przy czym część tego czasu pokryła się z jej urlopem rodzicielskim (pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim łącznie do 2 czerwca 2014 r.). Biblioteka wykazywała pracownicę na ZUS RCA z kodem 01 10 00, ale czy powinna również wykazać pracownicę na ZUS RSA z kodem 01 10 00 i z kwotami zerowymi?

Faktury barterowe w instytucji kultury

Ośrodek kultury zwolniony podmiotowo od VAT ma zamiar podpisać umowę barterową z wydawnictwem, które jest podatnikiem VAT. Jakie informacje ująć na fakturze barterowej? Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ośrodka kultury przychód i koszt związany z tym barterem?

Usługi na rzecz czytelników w bibliotece publicznej a VAT i ewidencja księgowa

Biblioteka publiczna nie jest czynnym podatnikiem VAT (nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT). Jedynym i podstawowym źródłem jej przychodu jest dotacja podmiotowa. Biblioteka chciałaby świadczyć na rzecz czytelników (osób fizycznych) usługi ksero. Czy w związku z tym prawidłowe będzie stworzenie konta syntetycznego 100 „Kasa” i regulaminu kasowego? Czy biblioteka może przyjmować opłaty za ksero za pomocą kwitariusza przychodów? Czy po przekroczeniu limitu 20 000 zł biblioteka powinna stosować ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej i oznaczać ją jako sprzedaż zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy wypłacane jednorazowo w instytucji kultury

Regulamin wynagradzania pracowników instytucji kultury przewiduje nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które są wypłacane jednorazowo. Czy nagrody te należy wliczać do podstawy: wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego?

Wypłata dodatku stażowego w trakcie choroby pracownika

Pracownik biblioteki przez cały czerwiec 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na to, że była to kontynuacja zwolnienia lekarskiego, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który będzie wypłacony i finansowany ze środków ZUS. Czy od tej kwoty należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jak należy wykazać na liście płac należny pracownikowi dodatek stażowy? Czy w raporcie imiennym ZUS RCA za tego pracownika należy wykazać wypłacony mu dodatek stażowy?

Umowy cywilnoprawne z artystami a zwrot kosztów ich podróży, noclegów i wyżywienia

Ośrodek kultury organizuje imprezy dla dzieci, na które zaprasza artystów. Z tytułu zawartych z autorami umów cywilnoprawnych ponosi on koszty ich wynagrodzenia, wyżywienia i zakwaterowania. Czy koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty można zakwalifikować jako koszty podróży osób niebędących pracownikami? Jakie postanowienia powinna zawierać umowa z artystą, aby koszty takie można było zakwalifikować do kosztów podróży?

Ewidencja księgowa dodatkowego ubezpieczenia nieruchomości instytucji kultury

Urząd gminy zawarł umowę o ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy razem z jej jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Na podstawie wykazu do umowy ubezpieczeniowej urząd gminy zobowiązał instytucję kultury do zapłaty ubezpieczycielowi części dotyczącej jej ubezpieczenia. Na podstawie jakiego dokumentu instytucja kultury może zaksięgować tę polisę?

Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych

Kontrola ZUS w ośrodku kultury zakwestionowała prawidłowość zawieranych umów o dzieło w latach 2011–2013. W konsekwencji ośrodek kultury przekwalifikował umowy z umów o dzieło na umowy-zlecenie. Ta zmiana spowodowała naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki należne na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków zleceniodawcy w 2014 r. Jak należy zaksięgować zapłacone składki i co może być podstawowym dokumentem do ich zaksięgowania? Czy należy skorygować zapłacony w latach 2011–2013 podatek dochodowy?

Wynagrodzenie za czas urlopu pracowników instytucji kultury

• Nie wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika bierze się do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego • Trudności mogą sprawić sytuacje, gdy pracownik otrzymuje różne zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane co miesiąc lub raz na kilka miesięcy • O zaliczeniu premii do podstawy wynagrodzenia urlopowego decyduje jej charakter