przepisy o instrukcjach kancelaryjnych

Czy instytucje kultury obowiązują nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych?

• Nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych nie są wiążące dla instytucji kultury • W zakresie przechowywania dokumentacji instytucje kultury obowiązuje jedynie ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Obieg dokumentów w instytucjach kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz regulamin organizacyjny instytucji